جدول مدال‌های بازی‌های المپیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جدول مدال‌های توزیع‌شده در بازی‌های المپیک تابستانی و بازی‌های المپیک زمستانی از سال ۱۸۹۶ تا ۲۰۱۶ میلادی به تفکیک کشور و مدال به‌شرح زیر است.

بازی‌های تابستانی بازی‌های زمستانی مجموع کل بازی ها
تیم (کد IOC)

حضور در المپیک تابستانی

مدال طلا1

مدال نقره2

مدال برنز3

مجموع

حضور در المپیک زمستانی

مدال طلا1

مدال نقره2

مدال برنز3

مجموع

مجموع حضور در المپیک

مجموع مدال طلا1

مجموع مدال نقره2

مجموع مدال برنز3

مجموع مدال ها

پرچم افغانستانافغانستان ۱۴ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۲ ۲
پرچم الجزایرالجزایر ۱۳ ۵ ۴ ۸ ۱۷ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۵ ۴ ۸ ۱۷
پرچم آرژانتینآرژانتین ۲۴ ۲۱ ۲۵ ۲۸ ۷۴ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲ ۲۱ ۲۵ ۲۸ ۷۴
پرچم ارمنستانارمنستان ۶ ۲ ۵ ۷ ۱۴ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۲ ۵ ۷ ۱۴
پرچم استرالزیاسترالزی [ANZ] ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۲
پرچم استرالیااسترالیا [AUS] [Z] ۲۶ ۱۴۷ ۱۶۳ ۱۸۷ ۴۹۷ ۱۸ ۵ ۳ ۴ ۱۲ ۴۴ ۱۵۲ ۱۶۶ ۱۹۱ ۵۰۹
پرچم اتریشاتریش ۲۷ ۱۸ ۳۳ ۳۶ ۸۷ ۲۲ ۵۹ ۷۸ ۸۱ ۲۱۸ ۴۹ ۷۷ ۱۱۱ ۱۱۷ ۳۰۵
پرچم جمهوری آذربایجانجمهوری آذربایجان ۶ ۷ ۱۱ ۲۵ ۴۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۷ ۱۱ ۲۵ ۴۳
Flag of the Bahamasباهاما ۱۶ ۶ ۲ ۶ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۶ ۲ ۶ ۱۴
پرچم بحرینبحرین ۹ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۱ ۱ ۱ ۳
پرچم باربادوسباربادوس [BAR] ۱۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم بلاروسبلاروس ۶ ۱۲ ۲۷ ۳۸ ۷۷ ۶ ۶ ۴ ۵ ۱۵ ۱۲ ۱۸ ۳۱ ۴۳ ۹۲
پرچم بلژیکبلژیک ۲۶ ۴۰ ۵۳ ۵۵ ۱۴۸ ۲۰ ۱ ۱ ۳ ۵ ۴۶ ۴۱ ۵۴ ۵۸ ۱۵۳
پرچم برمودابرمودا ۱۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم بوهمبوهم [BOH] [Z] ۳ ۰ ۱ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۳ ۴
پرچم بوتسوانابوتسوانا ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم برزیلبرزیل ۲۲ ۳۰ ۳۶ ۶۳ ۱۲۹ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹ ۳۰ ۳۶ ۶۳ ۱۲۹
پرچم هند غربی بریتانیاهند غربی بریتانیا [BWI] ۱ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۲
پرچم بلغارستانبلغارستان [H] ۲۰ ۵۱ ۸۶ ۸۰ ۲۱۷ ۱۹ ۱ ۲ ۳ ۶ ۳۹ ۵۲ ۸۸ ۸۳ ۲۲۳
پرچم بوروندیبوروندی ۶ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۱ ۱ ۰ ۲
پرچم کامرونکامرون ۱۴ ۳ ۱ ۱ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۳ ۱ ۱ ۵
پرچم کاناداکانادا ۲۶ ۶۳ ۱۰۲ ۱۳۶ ۳۰۱ ۲۲ ۶۲ ۵۶ ۵۲ ۱۷۰ ۴۸ ۱۲۵ ۱۵۸ ۱۸۸ ۴۷۱
پرچم شیلیشیلی [I] ۲۳ ۲ ۷ ۴ ۱۳ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۲ ۷ ۴ ۱۳
پرچم جمهوری خلق چینچین [CHN] ۱۰ ۲۲۴ ۱۶۴ ۱۵۳ ۵۴۱ ۱۰ ۱۲ ۲۲ ۱۹ ۵۳ ۲۰ ۲۳۶ ۱۸۶ ۱۷۲ ۵۹۴
پرچم کلمبیاکلمبیا ۱۹ ۵ ۸ ۱۴ ۲۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۵ ۸ ۱۴ ۲۷
پرچم کاستاریکاکاستاریکا ۱۵ ۱ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱ ۱ ۱ ۲ ۴
پرچم ساحل عاجساحل عاج [CIV] ۱۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۱ ۱ ۱ ۳
پرچم کرواسیکرواسی ۷ ۱۱ ۱۰ ۱۲ ۳۳ ۷ ۴ ۶ ۱ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۳ ۴۴
پرچم کوباکوبا [Z] ۲۰ ۷۷ ۶۸ ۷۵ ۲۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۷۷ ۶۸ ۷۵ ۲۲۰
پرچم قبرسقبرس ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم جمهوری چکجمهوری چک [CZE] ۶ ۱۵ ۱۷ ۲۴ ۵۶ ۶ ۷ ۹ ۸ ۲۴ ۱۲ ۲۲ ۲۶ ۳۲ ۸۰
پرچم چکسلواکیچکسلواکی [TCH] ۱۶ ۴۹ ۴۹ ۴۵ ۱۴۳ ۱۶ ۲ ۸ ۱۵ ۲۵ ۳۲ ۵۱ ۵۷ ۶۰ ۱۶۸
پرچم دانمارکدانمارک [Z] ۲۷ ۴۵ ۷۴ ۷۵ ۱۹۴ ۱۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۴۰ ۴۵ ۷۵ ۷۵ ۱۹۵
پرچم جیبوتیجیبوتی [B] ۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۱ ۱
Flag of the Dominican Republicجمهوری دومینیکن ۱۴ ۳ ۲ ۲ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۳ ۲ ۲ ۷
پرچم اکوادوراکوادور ۱۴ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۱ ۱ ۰ ۲
پرچم مصرمصر [EGY] [Z] ۲۲ ۷ ۹ ۱۳ ۲۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۷ ۹ ۱۳ ۲۹
پرچم اریترهاریتره ۵ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم استونیاستونی ۱۲ ۹ ۹ ۱۶ ۳۴ ۹ ۴ ۲ ۱ ۷ ۲۱ ۱۳ ۱۱ ۱۷ ۴۱
پرچم اتیوپیاتیوپی ۱۳ ۲۲ ۱۰ ۲۱ ۵۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۲۲ ۱۰ ۲۱ ۵۳
پرچم فیجیفیجی ۱۴ ۱ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۱ ۰ ۰ ۱
پرچم فنلاندفنلاند ۲۵ ۱۰۱ ۸۵ ۱۱۷ ۳۰۳ ۲۲ ۴۲ ۶۲ ۵۷ ۱۶۱ ۴۷ ۱۴۳ ۱۴۷ ۱۷۴ ۴۶۴
پرچم فرانسهفرانسه [O] [P] [Z] ۲۸ ۲۱۲ ۲۴۱ ۲۶۲ ۷۱۵ ۲۲ ۳۱ ۳۱ ۴۷ ۱۰۹ ۵۰ ۲۴۳ ۲۷۲ ۳۰۹ ۸۲۴
پرچم گابنگابن ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم گرجستانگرجستان ۶ ۸ ۷ ۱۷ ۳۲ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۸ ۷ ۱۷ ۳۲
پرچم آلمانآلمان [GER] [Z] ۱۶ ۱۹۱ ۱۹۲ ۲۳۲ ۶۱۵ ۱۱ ۷۸ ۷۸ ۵۳ ۲۰۹ ۲۷ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۸۵ ۸۲۴
پرچم آلمانآلمان [EUA] ۳ ۲۸ ۵۴ ۳۶ ۱۱۸ ۳ ۸ ۶ ۵ ۱۹ ۶ ۳۶ ۶۰ ۴۱ ۱۳۷
Flag of the German Democratic Republicآلمان شرقی [GDR] ۵ ۱۵۳ ۱۲۹ ۱۲۷ ۴۰۹ ۶ ۳۹ ۳۶ ۳۵ ۱۱۰ ۱۱ ۱۹۲ ۱۶۵ ۱۶۲ ۵۱۹
پرچم آلمان غربیآلمان غربی [FRG] ۵ ۵۶ ۶۷ ۸۱ ۲۰۴ ۶ ۱۱ ۱۵ ۱۳ ۳۹ ۱۱ ۶۷ ۸۲ ۹۴ ۲۴۳
پرچم غناغنا [GHA] ۱۴ ۰ ۱ ۳ ۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ۳ ۴
Flag of the United Kingdomبریتانیای کبیر [GBR] [Z] ۲۸ ۲۶۳ ۲۹۵ ۲۸۹ ۸۴۷ ۲۲ ۱۰ ۴ ۱۲ ۲۶ ۵۰ ۲۷۳ ۲۹۹ ۳۰۱ ۸۷۳
پرچم یونانیونان [Z] ۲۸ ۳۳ ۴۳ ۴۰ ۱۱۶ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶ ۳۳ ۴۳ ۴۰ ۱۱۶
پرچم گرناداگرنادا ۹ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۱ ۱ ۰ ۲
پرچم گواتمالاگواتمالا ۱۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم گویانگویان [GUY] ۱۷ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم هائیتیهائیتی [J] ۱۵ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ۱ ۲
پرچم هنگ کنگهنگ کنگ [HKG] ۱۶ ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۱ ۱ ۱ ۳
پرچم مجارستانمجارستان ۲۶ ۱۷۵ ۱۴۷ ۱۶۹ ۴۹۱ ۲۲ ۰ ۲ ۴ ۶ ۴۸ ۱۷۵ ۱۴۹ ۱۷۳ ۴۹۷
پرچم ایسلندایسلند ۲۰ ۰ ۲ ۲ ۴ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷ ۰ ۲ ۲ ۴
پرچم هندهند [F] ۲۴ ۹ ۷ ۱۲ ۲۸ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۹ ۷ ۱۲ ۲۸
پرچم اندونزیاندونزی ۱۵ ۷ ۱۲ ۱۱ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۷ ۱۲ ۱۱ ۳۰
پرچم ایرانایران [K] ۱۶ ۲۱ ۲۱ ۲۷ ۶۸ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶ ۱۸ ۲۱ ۲۹ ۶۸
پرچم عراقعراق ۱۴ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم ایرلندجمهوری ایرلند ۲۱ ۹ ۱۰ ۱۲ ۳۱ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷ ۹ ۱۰ ۱۲ ۳۱
پرچم اسرائیلاسرائیل ۱۶ ۱ ۱ ۷ ۹ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲ ۱ ۱ ۷ ۹
پرچم ایتالیاایتالیا [M] [S] ۲۷ ۲۰۶ ۱۷۸ ۱۹۳ ۵۷۷ ۲۲ ۳۷ ۳۴ ۴۳ ۱۱۴ ۴۹ ۲۴۳ ۲۱۲ ۲۳۶ ۶۹۱
پرچم جامائیکاجامائیکا [JAM] ۱۷ ۲۲ ۳۳ ۲۲ ۷۷ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۲۲ ۳۳ ۲۲ ۷۷
پرچم ژاپنژاپن ۲۲ ۱۴۲ ۱۳۵ ۱۶۲ ۴۳۹ ۲۰ ۱۰ ۱۷ ۱۸ ۴۵ ۴۲ ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۸۰ ۴۸۴
پرچم اردناردن ۱۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱ ۰ ۰ ۱
پرچم قزاقستانقزاقستان ۶ ۱۴ ۲۱ ۲۵ ۶۰ ۶ ۱ ۳ ۳ ۷ ۱۲ ۱۵ ۲۴ ۲۸ ۶۷
پرچم کنیاکنیا ۱۴ ۳۱ ۳۸ ۳۱ ۱۰۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۳۱ ۳۸ ۳۱ ۱۰۰
پرچم کوزووکوزوو ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
پرچم کره شمالیکره شمالی ۱۰ ۱۶ ۱۵ ۲۳ ۵۴ ۸ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱۸ ۱۶ ۱۶ ۲۴ ۵۶
پرچم کره جنوبیکره جنوبی ۱۷ ۹۰ ۸۵ ۸۹ ۲۶۴ ۱۷ ۲۶ ۱۷ ۱۰ ۵۳ ۳۴ ۱۱۶ ۱۰۲ ۹۹ ۳۱۷
پرچم کویتکویت ۱۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۲ ۲
پرچم قرقیزستانقرقیزستان ۶ ۰ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱ ۲ ۳
پرچم لتونیلتونی ۱۱ ۳ ۱۱ ۵ ۱۹ ۱۰ ۰ ۴ ۳ ۷ ۲۱ ۳ ۱۵ ۸ ۲۶
پرچم لبنانلبنان ۱۷ ۰ ۲ ۲ ۴ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۰ ۲ ۲ ۴
پرچم لیختن‌اشتاینلیختن‌اشتاین ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۲ ۲ ۵ ۹ ۳۵ ۲ ۲ ۵ ۹
پرچم لیتوانیلیتوانی ۹ ۶ ۷ ۱۲ ۲۵ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۶ ۷ ۱۲ ۲۵
پرچم لوکزامبورگلوکزامبورگ [O] ۲۳ ۱ ۱ ۰ ۲ ۸ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳۱ ۱ ۳ ۰ ۴
پرچم مقدونیه شمالیمقدونیه شمالی ۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم مالزیمالزی [MAS] ۱۳ ۰ ۷ ۴ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۷ ۴ ۱۱
پرچم موریسموریس ۹ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم مکزیکمکزیک ۲۳ ۱۳ ۲۴ ۳۰ ۶۷ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱ ۱۳ ۲۴ ۳۰ ۶۷
پرچم مولداویمولداوی ۶ ۰ ۲ ۴ ۶ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۲ ۴ ۶
پرچم مغولستانمغولستان ۱۳ ۲ ۱۰ ۱۴ ۲۶ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶ ۲ ۱۰ ۱۴ ۲۶
پرچم مونته‌نگرومونته‌نگرو ۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم مراکشمراکش ۱۴ ۶ ۵ ۱۲ ۲۳ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۶ ۵ ۱۲ ۲۳
پرچم موزامبیکموزامبیک ۱۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱ ۰ ۱ ۲
پرچم نامیبیانامیبیا ۷ ۰ ۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۴ ۰ ۴
Flag of the Netherlandsهلند [Z] ۲۶ ۸۵ ۹۲ ۱۰۸ ۲۸۵ ۲۰ ۳۷ ۳۸ ۳۵ ۱۱۰ ۴۶ ۱۲۲ ۱۳۰ ۱۴۳ ۳۹۵
Flag of the Netherlands Antillesآنتیل هلند [AHO] [I] ۱۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم نیوزیلندنیوزیلند [NZL] ۲۳ ۴۶ ۲۷ ۴۴ ۱۱۷ ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳۸ ۴۶ ۲۸ ۴۴ ۱۱۸
پرچم نیجرنیجر ۱۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱ ۱ ۲
پرچم نیجریهنیجریه ۱۶ ۳ ۹ ۱۲ ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۳ ۹ ۱۲ ۲۴
پرچم نروژنروژ [Q] ۲۵ ۵۶ ۴۹ ۴۷ ۱۵۲ ۲۲ ۱۱۸ ۱۱۱ ۱۰۰ ۳۲۹ ۴۷ ۱۷۴ ۱۶۰ ۱۴۷ ۴۸۱
پرچم پاکستانپاکستان ۱۷ ۳ ۳ ۴ ۱۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۳ ۳ ۴ ۱۰
پرچم پاناماپاناما ۱۷ ۱ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۱ ۰ ۲ ۳
پرچم پاراگوئهپاراگوئه ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم پروپرو [L] ۱۸ ۱ ۳ ۰ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۱ ۳ ۰ ۴
پرچم فیلیپینفیلیپین ۲۱ ۰ ۳ ۷ ۱۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۰ ۳ ۷ ۱۰
پرچم لهستانلهستان ۲۱ ۶۶ ۸۵ ۱۳۱ ۲۸۲ ۲۲ ۶ ۷ ۷ ۲۰ ۴۳ ۷۲ ۹۲ ۱۳۸ ۳۰۲
پرچم پرتغالپرتغال ۲۴ ۴ ۸ ۱۲ ۲۴ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱ ۴ ۸ ۱۲ ۲۴
پرچم پورتوریکوپورتوریکو ۱۸ ۱ ۲ ۶ ۹ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۱ ۲ ۶ ۹
پرچم قطرقطر ۹ ۰ ۱ ۴ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۱ ۴ ۵
پرچم رومانیرومانی ۲۱ ۸۹ ۹۵ ۱۲۲ ۳۰۶ ۲۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴۱ ۸۹ ۹۵ ۱۲۳ ۳۰۷
پرچم روسیهروسیه [RUS] ۶ ۱۴۷ ۱۲۵ ۱۵۳ ۴۲۵ ۶ ۴۹ ۴۰ ۳۵ ۱۲۴ ۱۲ ۱۹۶ ۱۶۵ ۱۸۸ ۵۴۹
پرچم امپراتوری روسیهامپراتوری روسیه [RU۱] ۳ ۱ ۴ ۳ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۴ ۳ ۸
پرچم اتحاد جماهیر شورویاتحاد جماهیر شوروی [URS] ۹ ۳۹۵ ۳۱۹ ۲۹۶ ۱٬۰۱۰ ۹ ۷۸ ۵۷ ۵۹ ۱۹۴ ۱۸ ۴۷۳ ۳۷۶ ۳۵۵ ۱٬۲۰۴
پرچم تیم متحدتیم متحد [EUN] ۱ ۴۵ ۳۸ ۲۹ ۱۱۲ ۱ ۹ ۶ ۸ ۲۳ ۲ ۵۴ ۴۴ ۳۷ ۱۳۵
پرچم عربستان سعودیعربستان سعودی ۱۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۲ ۳
پرچم ساموآساموآ ۹ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم سنگالسنگال ۱۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم صربستانصربستان [SRB] ۴ ۳ ۶ ۶ ۱۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۳ ۶ ۶ ۱۵
پرچم صربستان و مونته‌نگروصربستان و مونته‌نگرو [SCG] ۳ ۲ ۴ ۳ ۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۲ ۴ ۳ ۹
پرچم سنگاپورسنگاپور ۱۶ ۱ ۲ ۲ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۱ ۲ ۲ ۵
پرچم اسلواکیاسلواکی [SVK] ۶ ۹ ۱۱ ۸ ۲۸ ۶ ۲ ۲ ۱ ۵ ۱۲ ۱۱ ۱۳ ۹ ۳۳
پرچم اسلوونیاسلوونی ۷ ۵ ۸ ۱۰ ۲۳ ۷ ۲ ۴ ۹ ۱۵ ۱۴ ۷ ۱۲ ۱۹ ۳۸
پرچم آفریقای جنوبیآفریقای جنوبی ۱۹ ۲۵ ۳۲ ۲۹ ۸۶ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۲۵ ۳۲ ۲۹ ۸۶
پرچم اسپانیااسپانیا [Z] ۲۳ ۴۵ ۶۳ ۴۱ ۱۴۹ ۱۹ ۱ ۰ ۱ ۲ ۴۲ ۴۶ ۶۳ ۴۲ ۱۵۱
پرچم سری‌لانکاسری‌لانکا [SRI] ۱۷ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۰ ۲ ۰ ۲
پرچم سودانسودان ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم سورینامسورینام [E] ۱۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۱ ۰ ۱ ۲
پرچم سوئدسوئد [Z] ۲۷ ۱۴۵ ۱۷۰ ۱۷۹ ۴۹۴ ۲۲ ۵۰ ۴۰ ۵۴ ۱۴۴ ۴۹ ۱۹۵ ۲۱۰ ۲۳۳ ۶۳۸
پرچم سوئیسسوئیس ۲۸ ۵۰ ۷۵ ۶۷ ۱۹۲ ۲۲ ۵۰ ۴۰ ۴۸ ۱۳۸ ۵۰ ۱۰۰ ۱۱۵ ۱۱۵ ۳۳۰
پرچم سوریهسوریه ۱۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۱ ۱ ۱ ۳
پرچم تایوانتایوان [TPE] [TPE۲] ۱۴ ۵ ۷ ۱۲ ۲۴ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۵ ۷ ۱۲ ۲۴
پرچم تاجیکستانتاجیکستان ۶ ۱ ۱ ۲ ۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱ ۱ ۲ ۴
پرچم تانزانیاتانزانیا [TAN] ۱۳ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۲ ۰ ۲
پرچم تایلندتایلند ۱۶ ۹ ۸ ۱۴ ۳۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۹ ۸ ۱۴ ۳۱
پرچم توگوتوگو ۱۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم تونگاتونگا ۹ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم ترینیداد و توباگوترینیداد و توباگو [TRI] ۱۷ ۳ ۵ ۱۱ ۱۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۳ ۵ ۱۱ ۱۹
پرچم تونستونس ۱۴ ۴ ۲ ۷ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۴ ۲ ۷ ۱۳
پرچم ترکیهترکیه ۲۲ ۳۹ ۲۴ ۲۸ ۹۱ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸ ۳۹ ۲۴ ۲۸ ۹۱
پرچم اوگاندااوگاندا ۱۵ ۲ ۳ ۲ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۲ ۳ ۲ ۷
پرچم اوکرایناوکراین ۶ ۳۵ ۲۹ ۵۵ ۱۱۹ ۶ ۲ ۱ ۴ ۷ ۱۲ ۳۷ ۳۰ ۵۹ ۱۲۶
پرچم امارت متحده عربیامارات متحده عربی ۹ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۱ ۰ ۱ ۲
پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا [P] [Q] [R] [Z] ۲۷ ۱،۰۲۲ ۷۹۵ ۷۰۵ ۲،۵۲۲ ۲۳ ۱۰۵ ۱۱۰ ۹۰ ۳۰۵ ۵۰ ۱،۱۲۷ ۹۰۵ ۷۹۵ ۲،۸۲۷
پرچم اروگوئهاروگوئه ۲۱ ۲ ۲ ۶ ۱۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲ ۲ ۲ ۶ ۱۰
پرچم ازبکستانازبکستان ۶ ۸ ۶ ۱۷ ۳۱ ۶ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۲ ۹ ۶ ۱۷ ۳۲
پرچم ونزوئلاونزوئلا ۱۸ ۲ ۳ ۱۰ ۱۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲ ۲ ۳ ۱۰ ۱۵
پرچم ویتنامویتنام ۱۵ ۱ ۳ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱ ۳ ۰ ۴
پرچم جزایر ویرجین ایالات متحدهجزایر ویرجین ایالات متحده ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم یوگسلاوییوگسلاوی [YUG] ۱۶ ۲۶ ۲۹ ۲۸ ۸۳ ۱۴ ۰ ۳ ۱ ۴ ۳۰ ۲۶ ۳۲ ۲۹ ۸۷
پرچم زامبیازامبیا [ZAM] ۱۳ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۱ ۱ ۲
پرچم زیمبابوهزیمبابوه [ZIM] ۱۳ ۳ ۴ ۱ ۸ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۳ ۴ ۱ ۸
پرچم ورزشکاران مستقل بازی‌های المپیکورزشکاران مستقل بازی‌های المپیک [IOA] ۳ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ۱ ۲
پرچم ورزشکاران مستقل المپیکورزشکاران مستقل المپیک [IOP] ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳
Olympic flag.svg تیم متحد [ZZX] ۳ ۸ ۵ ۴ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۸ ۵ ۴ ۱۷
مجموع ۲۸ ۵٬۱۰۶ ۵٬۰۶۳ ۵٬۴۶۷ ۱۵٬۶۳۶ ۲۲ ۹۵۹ ۹۵۸ ۹۴۸ ۲٬۸۶۵ ۵۰ ۶٬۰۶۵ ۶٬۰۲۱ ۶٬۴۱۵ ۱۸٬۵۰۱

منابع[ویرایش]