تقارن مولکولی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
عناصر تقارن مولکول فرمالدهید. c۲ یک محور چرخش ۱۸۰ درجه است. σv و σv' دو صفحه تقارنی غیر معادل هستند.

تقارن مولکولی (به انگلیسی: Molecular Symmetry) ، ویژگی‌های تقارنی یک ترکیب شیمیایی است. در دانش شیمی، مولکول‌ها بر اساس تقارن‌شان، رده‌بندی می‌گردند.

تقارن مولکولی که بر مبنای نظریه گروه در ریاضیات استوار است، در شیمی معدنی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در شیمی‌فیزیک ، شیمی کوانتومی ، طیف‌بینی و برخی از زیرشاخه‌های دیگر شیمی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

عنصرهای تقارن[ویرایش]

  • محور تقارن : محوری که با چرخش دوباره شکل قبلی مولکول را ایجاد کند، محور Cn گفته می‌شود. محور تقارن یک بعدی است و می‌تواند در راستای درازا ، پهنا یا فرازا باشد.
  • صفحه تقارن : صفحه‌ای است که در دو بعد مولکول را به دو قسمت کاملاً همسان تقسیم کند.(اختصاری σ)
  • نقطه تقارن : نقطه‌ای که در مرکز مولکول قرار می‌گیرد و از نقطه شروع با امتداد آن به نقطه پایانی مشابه نقطه آغاز می‌رسد. (اختصاری i)
  • محور چرخش وارون : که ترکیب یک محور تقارن و یک صفحه تقارن است. (اختصاری Sn)

گروه‌های نقطه‌ای متداول[ویرایش]

جدول زیر فهرستی از گروه‌های نقطه‌ای است که با استفاده از نماد شونفلیسنشان داده شده و در شیمی و طیف‌سنجی مولکولی متداول است. توصیف ساختار شامل شکل‌های متداول مولکول‌ها است که می‌توان آن‌ها را توسط مدل نظریه دافعه زوج الکترون لایه ظرفیتی توضیح داد.

گروه نقطه‌ای اعمال تقارنی[۱] توصیف ساده هندسه مولکول مثال ۱ مثال ۲ مثال ۳
C1 E نامتقارن، کایرال Chiral.svg
بروموکلروفلوئورومتان (هر دو انانتیومر نشان داده شده)
Lysergic acid.png
لایزرژیک اسید
Leucine-ball-and-stick.png
ال-لوسین و اکثر α-آمینواسیدها بجز گلیسین
Cs E σh صفحه تقارنی، بدون عمل تقارنی دیگر Thionyl-chloride-from-xtal-3D-balls-B.png
تیونیل کلرید
Hypochlorous-acid-3D-vdW.svg
هیپوکلرو اسید
Chloroiodomethane-3D-vdW.png
کلرویدومتان
Ci E i inversion center Tartaric-acid-3D-balls.png
تارتاریک اسید
Mucic acid molecule ball.png
موسیک اسید (meso-galactaric acid)
(S,R) 1,2-dibromo-1,2-dichloroethane (anti conformer)
C∞v E 2CΦ ∞σv linear Hydrogen-fluoride-3D-vdW.svg
هیدروژن فلوئورید (and all other heteronuclear مولکول دواتمی)
Nitrous-oxide-3D-vdW.png
نیتروز اکسید
(dinitrogen monoxide)
Hydrogen-cyanide-3D-vdW.svg
هیدروژن سیانید
(hydrogen cyanide)
D∞h E 2CΦ ∞σi i 2SΦ ∞C2 linear with inversion center Oxygen molecule.png
اکسیژن (and all other homonuclear مولکول دواتمی)
Carbon dioxide 3D spacefill.png
دی‌اکسید کربن
Acetylene-3D-vdW.png
استیلن (ethyne)
C2 E C2 "open book geometry", chiral Hydrogen-peroxide-3D-balls.png
هیدروژن پراکسید
Hydrazine-3D-balls.png
هیدرازین
Tetrahydrofuran-3D-balls.png
تتراهیدروفوران (twist conformation)
C3 E C3 propeller, chiral Triphenylphosphine-3D-vdW.png
تری‌فنیل‌فسفین
Triethylamine-3D-balls.png
تری‌اتیل‌آمین
Phosphoric-acid-3D-balls.png
فسفریک اسید
C2h E C2 i σh planar with inversion center, no vertical plane Trans-dichloroethylene-3D-balls.png
ایزومری سیس–ترانس-۱٬۲-دی‌کلرواتن
(E)-Dinitrogen-difluoride-3D-balls.png
ایزومری سیس–ترانس-دی‌نیتروژن دی‌فلورید
Azobenzene-trans-3D-balls.png
ایزومری سیس–ترانس-آزوبنزن
C3h E C3 C32 σh S3 S35 propeller Boric-acid-3D-vdW.png
بوریک اسید
Phloroglucinol-3D.png
فلوروگلوسینول (1,3,5-trihydroxybenzene)
C2v E C2 σv(xz) σv'(yz) angular (H2O) or see-saw (SF4) or T-shape (ClF3) Water molecule 3D.svg
ویژگی‌های آب
Sulfur-tetrafluoride-3D-balls.png
سولفور تترافلورید
Chlorine-trifluoride-3D-vdW.png
تری‌فلورید کلر
C3v E 2C3v trigonal pyramidal Ammonia-3D-balls-A.png
non-inverting آمونیاک
Phosphoryl-chloride-3D-vdW.png
فسفریل کلرید
HCo(CO)4-3D-balls.png
کوبالت تتراکربونیل هیدرید، HCo(CO)4
C4v E 2C4 C2vd square pyramidal Xenon-oxytetrafluoride-3D-vdW.png
اکسی‌هگزافلورید زنون
Pentaborane-3D-balls.png
پنتابوران، B5H9
Nitroprusside-anion-from-xtal-3D-balls.png
nitroprusside anion [Fe(CN)5(NO)]2−
C5v E 2C5 2C52v 'milking stool' complex CpNi(NO).png
Ni(C5H5)(NO)
Corannulene3D.png
کورانولن
D2 E C2(x) C2(y) C2(z) twist, chiral Biphenyl-3D-vdW.png
بی‌فنیل (skew conformation)
Twistane-3D-balls.png
توئیستان (C10H16)
cyclohexane twist conformation
D3 E C3(z) 3C2 triple helix, chiral Lambda-Tris(ethylenediamine)cobalt(III)-chloride-3D-balls-by-AHRLS-2012.png
تریس (اتیل ان دی آمین) کبالت(III) کلرید
Delta-tris(oxalato)ferrate(III)-3D-balls.png
پتاسیم فری‌اکسالات
D2h E C2(z) C2(y) C2(x) i σ(xy) σ(xz) σ(yz) planar with inversion center, vertical plane Ethylene-3D-vdW.png
اتیلن
Pyrazine-3D-spacefill.png
پیرازین
Diborane-3D-balls-A.png
دی‌بوران
D3h E 2C3 3C2 σh 2S3v trigonal planar or trigonal bipyramidal Boron-trifluoride-3D-vdW.png
تری‌فلورید بور
Phosphorus-pentachloride-3D-balls.png
فسفر پنتاکلرید
Cyclopropane-3D-vdW.png
سیکلوپروپان
D4h E 2C4 C2 2C2' 2C2" i 2S4 σhvd square planar Xenon-tetrafluoride-3D-vdW.png
زنون تترافلورید
Octachlorodirhenate(III)-3D-balls.png
پتاسیم اکتاکلرودی‌مولیبدات
Trans-dichlorotetraamminecobalt(III).png
Trans-[CoIII(NH3)4Cl2]+ (excluding H atoms)
D5h E 2C5 2C52 5C2 σh 2S5 2S53v pentagonal Cyclopentadienide-3D-balls.png
آنیون سیکلوپنتادی‌انیل
Ruthenocene-from-xtal-3D-SF.png
روتنوسن
Fullerene-C70-3D-balls.png
فولرن سی۷۰
D6h E 2C6 2C3 C2 3C2' 3C2‘’ i 2S3 2S6 σhdv hexagonal Benzene-3D-vdW.png
بنزن
Bis(benzene)chromium-from-xtal-2006-3D-balls-A.png
بیس (بنزن) کروم
Coronene3D.png
کرونن (C24H12)
D7h E C7 S7 7C2 σhv heptagonal Tropylium-ion-3D-vdW.png
tropylium (C7H7+) cation
D8h E C8 C4 C2 S8 i 8C2 σhvd octagonal Cyclooctatetraenide-3D-ball.png
سیکلواکتاتتراان (C8H82−) anion
Uranocene-3D-vdW.png
اورانوسن
D2d E 2S4 C2 2C2' 2σd ۹۰° twist Allene3D.png
آلن (شیمی)
Tetrasulfur-tetranitride-from-xtal-2000-3D-balls.png
tetrasulfur tetranitride
Diborane(4) excited state.svg
دی‌بوران (۴) (excited state)
D3d E 2C3 3C2 i 2S6d ۶۰° twist Ethane-3D-vdW.png
اتان (staggered صورت‌بندی)
Dicobalt-octacarbonyl-D3d-non-bridged-from-C60-xtal-2009-3D-balls.png
دی‌کبالت اکتاکربونیل (non-bridged همپار)
Cyclohexane-chair-3D-sticks.png
cyclohexane chair conformation
D4d E 2S8 2C4 2S83 C2 4C2' 4σd ۴۵° twist Cyclooctasulfur-above-3D-balls.png
sulfur (crown conformation of S8)
Dimanganese-decacarbonyl-3D-balls.png
دی‌منگنز دکاکربونیل (staggered rotamer)
Square-antiprismatic-3D-balls.png
نیتروسونیوم اوکتافلوروکسنات (VI) (idealized geometry)
D5d E 2C5 2C52 5C2 i 2S103 2S10d ۳۶° twist Ferrocene 3d model 2.png
فروسن (staggered rotamer)
S4 E 2S4 C2 S4-tetrafluorospiropentane-3D-bs-17.png
1,2,3,4-tetrafluorospiropentane[۲]
Td E 8C3 3C2 6S4d چهاروجهی Methane-CRC-MW-3D-balls.png
متان
Phosphorus-pentoxide-3D-balls.png
فسفر پنتااکسید
Adamantane-3D-balls.png
آدامانتان
Th E 4C3 4C32 i 3C2 4S6 4S65h دوازده‌وجهی
Oh E 8C3 6C2 6C4 3C2 i 6S4 8S6hd octahedral or مکعب Sulfur-hexafluoride-3D-balls.png
هگزا فلوراید گوگرد
Molybdenum-hexacarbonyl-from-xtal-3D-balls.png
مولیبدن هگزا کربونیل
Cubane-3D-balls.png
کوبان (مولکول)
Ih E 12C5 12C52 20C3 15C2 i 12S10 12S103 20S6 15σ بیست‌وجهی یا دوازده‌وجهی Buckminsterfullerene-perspective-3D-balls.png
فولرن باکمینستر
Dodecaborate(12)-dianion-from-xtal-3D-bs-17.png
سزیم دودکابورات
Dodecahedrane-3D-sticks.png
دودکاهدران

منابع[ویرایش]

  1. Miessler, Gary L. (1999). Inorganic Chemistry (2nd ed.). Prentice-Hall. pp. 621-630. ISBN 0-13-841891-8. Character tables (all except D7h)
  2. Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. pp. 111–112. ISBN 978-0131755536.