بیگانه (کتاب)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
بیگانه
L'Étranger
Camus23.jpg
نویسنده آلبر کامو
برگرداننده جلال آل‌احمد
ناشر Éditions Gallimard
تاریخ نشر ۱۹۴۲
تعداد صفحات ۱۸۴
زبان فرانسوی
کتاب‌شناسی آلبر کامو

بیگانه (به فرانسوی: L'Étranger) نام رمانی از آلبر کامو است که در سال ۱۹۴۲ در انتشارات معروف گالیمار منتشر شد و متن آن از اصلی‌ترین آثار فلسفهٔ اگزیستانسیالیسم به شمار می‌آید.[نیازمند منبع]

مقدمه کامو بر بیگانه[ویرایش]

کامو در مقدمه‌ای بر این رمان می‌نویسد: دیرگاهی است که من رمان «بیگانه» را در یک جمله که گمان نمی‌کنم زیاد خلاف عرف باشد، خلاصه کرده‌ام: «در جامعۀ ما هر کس که در تدفین مادر نگرید، خطر اعدام تهدیدش می‌کند.» منظور این است که فقط بگویم قهرمان داستان از آن رو محکوم به اعدام شد که در بازی معهود مشارکت نداشت. در این معنی از جامعه خود بیگانه است و از متن برکنار؛ در پیرامون زندگی شخصی، تنها و در جستجوی لذت‌های تن سرگردان. از این رو خوانندگان او را خودباخته‌ای یافته‌اند دستخوش امواج.[۱]

مقدمه سارتر بر بیگانه[ویرایش]

ژان پل سارتر فیلسوف و نویسنده فرانسوی در مقدمه‌ای بر این رمان می‌نویسد: ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺛﺮ آﻗﺎی کﺎﻣﻮ ﺗﺎزه از ﭼﺎپ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد کﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ کﺮد. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗکﺮار ﻣـﯽﺷﺪ کﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ «ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ کﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ کﻪ از ﻣﺘﺎرکﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺎکﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه». در ﻣﯿﺎن آثار ادﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن، ﺧﻮدش ﻫﻢ ﯾک ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ. داﺳﺘﺎن از آن ﺳﻮی ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ، از آن ﺳﻮی درﯾﺎ. و ﺑﺮای ﻣﺎ از آﻓﺘﺎب، و از ﺑﻬﺎر ﺧﺸﻦ و ﺑﯽ ﺳﺒﺰه آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ. وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ؛ داﺳـﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه کﺎﻓﯽ ﻣﺒﻬﻢ و دو ﭘﻬﻠﻮ اﺳﺖ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را درک کﺮد کﻪ ﻓﺮدای ﻣﺮگ ﻣﺎدرش «ﺣﻤﺎم درﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ ﯾک زن را ﺷﺮوع ﻣﯽ کﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨکﻪ ﺑﺨﻨﺪد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾک ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻨﺪه دار ﻣﯽ رود.» و ﯾک ﻋﺮب را «ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻓﺘﺎب» ﻣﯽ کﺸﺪ و در ﺷﺐ اﻋﺪاﻣﺶ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل کﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ کﻨﺪ «ﺷﺎدﻣﺎن اﺳـﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷـﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.» آرزو ﻣﯽ کﻨﺪ کﻪ ﻋﺪه ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻫﺎ در اﻃﺮاف ﭼﻮﺑﻪ دارش ﻫﺮ ﭼﻪ زیادﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎ «او را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻮاز کﻨﻨﺪ»...

در ﻧﻈﺮ آﻗﺎی کﺎﻣﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎزه‌ی کﻪ او آورده اﯾﻦ اﺳﺖ کﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﻓکﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای او ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ کﻪ ﺟﻤﻼت ﻗﺼﺎری را ﺣﺎکﯽ از ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻊ آوری کﻨﺪ؛ ﻗﻄﻌﺎً «ﭘﻮچ» ﻧﻪ در اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ و ﻧﻪ در دﻧﯿﺎ – اﮔﺮ اﯾﻦ دو از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻓﺮض ﺷﻮﻧﺪ. وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن کﻪ «ﺑﻮدن در دﻧﯿﺎ» ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، «ﭘـﻮچ» در آﺧﺮ کﺎر ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﻫﻤﺎن «وﺿﻊ ﺑﺸﺮ» ﻧﯿﺴﺖ، اﻟﻬﺎﻣﯽ ﻏﻢ زده اﺳﺖ کﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ را بر ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد. «از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ، ﺗﺮاﻣﻮای، ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ کﺎر، شام و خواب، و دوشنبه و سه شنبه و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌـﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ و ﺗﺮﺗﯿﺐ...(افسانه سیزیف)» و ﺑﻌﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن «آراﯾﺶ ﺻﺤﻨﻪ ﻫــﺎ ﻋـﻮض ﻣـﯽ ﺷـﻮد» و ﻣﺎ ﺑﻪ روﺷـﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ از اﻣﯿﺪی واﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ. آن وﻗﺖ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ کﻪ کﻤک ﻫﺎی ﮔﻮل زﻧﻨﺪه ادﯾﺎن و ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻫﺎی وﺟﻮدی را ﭼﻄـﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد کﻨﺎر زد، ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﺿﺢ و آﺷکﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ: دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﯾک ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﭼـﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﯾک «ﺗﻌﺎدل اﺑﺪی کﻪ از ﻫﺮج وﻣﺮج زاﺋﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ». وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﻓﺮداﺋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. «در ﺟـﻬﺎﻧﯽ کﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﻫﺮ ﺧﯿﺎل واﻫﯽ و از ﻫﺮ ﻧﻮری ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ کﻨﺪ کﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ ﺗﺒﻌﯿـﺪ دﺳﺖ آوﯾﺰ و اﻣکﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﭼــﻮن از ﯾـﺎدﮔـﺎر زﻣﺎﻧـﻬﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﯾـﺎ از اﻣﯿـﺪ ارض ﻣﻮﻋـﻮد ﻫـﻢ ﻣﺤـﺮوم ﺷـﺪه اﺳﺖ(افسانه سیزیف)» ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ کﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ : «اﮔﺮ ﻣﻦ درﺧﺘﯽ ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ درﺧﺘﻬﺎ ﺑـﻮدم...اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽ داﺷﺖ. ﯾﺎ اﺻﻼً ﻫﻤﭽو ﻣﺴﺌﻠﻪای درﺑﺎره ﻣﻦ در کﺎر ﻧﺒﻮد . ﭼـﻮن ﻣـﻦ ﻗﺴـﻤﺘﯽ از دﻧﯿﺎ ﺑﻮدم. در آن ﻫﻨﮕﺎم، ﻣﻦ ﺟﺰو ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﺪم کﻪ اکﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﻮرم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام... اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺨﺮه و رﯾﺸﺨﻨﺪآﻣﯿﺰ ﻣﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻗﺮار داده.(افسانه سیزیف)»...[۲]

خلاصهٔ داستان[ویرایش]

«مامان امروز مرد.»
داستان بیگانه با این سه واژه معروف شروع می‌شود.[۳]

«
»

خطر لوث‌شدن: آنچه در زیر می‌آید ممکن است قضیه یا پایان ماجرا را لو دهد!

این کتاب داستان یک مرد درونگرا به نام مرسو را تعریف می‌کند که مرتکب قتلی می‌شود و در سلول زندان در انتظار اعدام خویش است. داستان در دههٔ ۳۰ در الجزایر رخ می‌دهد.

داستان به دو قسمت تقسیم می‌شود. در قسمت اول مرسو در مراسم تدفین مادرش شرکت می‌کند و در عین حال هیچ تأثر و احساس خاصی از خود نشان نمی‌دهد. داستان با ترسیم روزهای بعد از دید شخصیت اصلی داستان ادامه می‌یابد. مرسو به عنوان انسانی بدون هیچ اراده به پیشرفت در زندگی ترسیم می‌شود. او هیچ رابطهٔ احساسی بین خود و افراد دیگر برقرار نمی‌کند و در بی تفاوتی خود و پیامدهای حاصل از آن زندگی اش را سپری می‌کند. او از این که روزهایش را بدون تغییری در عادت‌های خود می‌گذراند خشنود است.

همسایهٔ مرسو که ریمون سنته نام دارد و متهم به فراهم آوردن شغل برای روسپیان است با او رفیق می‌شود. مرسو به سنته کمک می‌کند یک معشوقهٔ او را که سنته ادعا می‌کند دوست دختر قبلی او است به سمت خود بکشد. سنته به آن زن فشار می‌آورد و او را تحقیر می‌کند. مدتی بعد مرسو و سنته کنار ساحل به برادر آن زن(«مرد عرب») و دوستانش برمی خورند. اوضاع از کنترل خارج می‌شود و کار به کتک کاری می‌کشد. پس از آن مرسو بار دیگر «مرد عرب» را در ساحل می‌بیند و این بار کس دیگری جز آن‌ها در اطراف نیست. بدون دلیل مشخص مرسو به سمت مرد عرب تیراندازی می‌کند که در فاصلهٔ امنی از او از سایهٔ صخره‌ای در گرمای سوزنده لذت می‌برد.

در قسمت دوم کتاب محاکمهٔ مرسو آغاز می‌شود. در این جا شخصیت اول داستان برای اولین بار با تأثیری که بی اعتنایی و بی تفاوتی برخورد او بر دیگران می‌گذارد رو به رو می‌شود. اتهام راست بی خدا بودنش را بدون کلامی می‌پذیرد. او رفتار اندولانت (اصطلاح روانشناسی برای کسی که در مواقع قرار گرفتن در وضعیت‌های خاص از خود احساس متناسب نشان نمی‌دهد و بی اعتنا باقی می‌ماند- از درد تأثیر نمی‌پذیرد یا آن را حس نمی‌کند) خود را به عنوان قانون منطقی زندگی اش تفسیر می‌کند. او به اعدام محکوم می‌شود. آلبر کامو در این رمان آغازی برای فلسفهٔ پوچی خود که بعد به چاپ می‌رسد، فراهم می‌آورد.

درباره ی داستان[ویرایش]

کتاب بیگانه اثر آلبر کامو زمانی به نگارش درآمد که الجزایر هنوز مستعمره فرانسه در شمال آفریقا بود.کامو از پدری فرانسوی که در الجزایر بزرگ شده بود و مادری خدمتکار در محیطی فقیرانه در الجزایر به دنیا آمد.شرایط جغراقیایی و فرهنگی خاصی در زمان رشد و بلوغ کامو در الجزایر حاکم بود.شرایط فرهنگی که ملغمه ای از فرهنگ اروپایی و عربی الجزایر بود. وجود اندیشه های گوناگون فلسفی و اخلاقی به همراه جنبشهای آزادیخواه و استقلال طلب و حتی آب و هوای خشک و کویری الجزایر تاثیرات خاصی در خلق اثر کتاب بیگانه داشته اند. مورسو شخصیت اصلی داستان بیگانه در اصل کسی نیست جز قسمتی از وجود خود کامو،وجودی که در آن شرایط ویژه ی الجزایر به دلیل چندگانگی فرهنگی دچار نوعی ابتذال و پوچگرایی شده است. فقر اقتصادی یکی دیگر از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر احساسات و رفتار مورسو است برای نمونه هنگامی که به خاطر ناتوانی مالی مورسو به اختیار مادرش را به نوانخانه می سپارد. اما باور به پوچگرایی در مورسو زمانی ظاهر می شود که نه تنها او به مادرش در نوانخانه سر نمی‌زند بلکه زمانی که مادرش فوت می‌کند هم احساس سوگواری یا ناراحتی از خویش نشان نمی‌دهد.این یکی از نخستین قدم‌های او برای شکستن هنجارهای اجتماعی است. مورسو تابع الگو ها و هنجار های اجتماعی نبود زیرا او در دنیای بسته درون خویش زندگی میکرد دنیایی که در آن وجود آدمی همچون مسافری غریب است که بیهوده می آید و پس از گذشت چند سال عمر روزمره بیهوده می رود. مورسو برای جهان و هرچه که در آن هست ارزشی نمی‌بیند در نتیجه حتی برای مرگ مادرش احساسی بروز نمی‌دهد. از دیدگاه مورسو آدمی هیچگونه مسئولیتی در قبال رخداد های زندگی ندارد چون هیچ نقشی در ایجاد یا تغییر آنها ندارد برای همین است که تابش نور آفتاب و بازتاب آن از تیغه ی چاقوی مرد عرب را تنها دلیل ارتکاب به قتلش می داند. به دلیل تفاوت هایی که در ادراک او از انسان، جریانات زندگی و ماهیت زندگی وجود دارد، منجر به بی توجهی به ارزشها و هنجار های رایج بشری در نهایت به وجود آمدن نوعی بی تفاوتی و پوچگرایی در او و زندگیش نسبت به جهان اطراف می شود. همه ی این موارد دیدگاه قضاوتی دادگاه را در باره ی او هنگام محاکمه ی او به دلیل قتل مرد عرب تغییر می دهند و در نتیجه نه تنها او را به خاطر جرمش بلکه در اصل او را به دلیل رفتار نامتعارفش در قبال مادرش و جامعه محاکمه و به مرگ محکوم می کنند. یکی از اهداف «بیگانه» به چالش کشیدن یکی از مهمترین رکن های زندگی یعنی هدف آن است و در این راستا کامو الگوی خویش را مورسو شخصی که در زندگی بی هدف است قرار داده و رفتارها، زندگی و تاثیرات تصمیم و انتخاب های او را به نمایش می کشد اما تشخیص هدفدار بودن یا بی هدف بودن زندگی را به عهده ی خواننده می گذارد. یکی از جالبترین نکات در این کتاب وجود برخی تناقض ها در دیدگاه کامو و به تبع آن در دیدگاه مورسو است. برای مثال مورسو هنگامی که در زندان است به یاد مادرش و حرف های او است که متضاد با باورهای او نسبت به پوچگرایی است و هنگامی که خود را مقید به انجام آداب و رسوم سوگواری پس از مرگ مادرش می داند یا زمانی که او حاضر به همکاری با دوستش برای درگیری با عرب ها می شود. البته تصویری که کامو از دنیای زندگی ماشینی مورسو می دهد نیز جالب است. مورسو مانند یک آدم آهنی دست به یک سری کارهای کاملاً معمولی می زند که خود این موضوع می تواند منجر به بروز افکاری بیهوده و نا امید کننده در انسان گردد.نخست آنکه مورسو یک انسان است،انسانی که درگیریهای یک زندگی پیش پا افتاده ی کارمندی دون پایه را دارد که از قضا با روحیه ی او می تواند سازگار باشد.زیرا او از نوعی تنبلی و بی حالی خاصی نیز برخوردار است که به او در داشتن نگرشی پوچگرایانه نسبت به زندگی کمک می کند. موضوع دیگر انتخاب روش زندگی مورسو شخصیت اصلی داستان است که به نظر می آید ریشه گرفته از عدم اعتقاد به خدا است.با این نوع تفکر او وجود هر گونه داشتن هدف و مسولیت پذیری تعریف شده را در انسان و زندگی او نفی می کند که می تواند منجر به تحمل بهتر زندگی شود،به خصوص آنکه در آن شرایط خاص کشور الجزایر و جامعه ی سیاسی آن موقع هر گونه مسولیت پذیری زندگی را دشوار تر می کرد برای مثال در مورد مبارزین سیاسی آن دوره مسولیت پذیری،تبعات زندگی و مرگ را به همراه داشت،برای عرب های ان کشور تضاد های اخلاقی فرهنگی غربی با عربی را به همراه می آورد،برای بسیاری از شهروندان عرب مبارزه برای رهایی از سلطه استعمارگران را... بنابراین هنگامی که انسان خود را موجودی رها شده در جهان فرض کند که به وجود آمدن و از بین رفتنش هیچ هدفی را دنبال نمی‌کند ،یعنی «بیگانه» از همه ی عالم است حتی بیگانه از خودش نیز می باشد، بنابراین نیازی به تحول و تغییر نمی‌باشد، نیازی به همگرایی با جمع نیست و همینطور نیازی برای اثبات حقانیت وجود خود هم نیست.از دید دیگر دوگانگی در شخصیت مورسو مشهود است.آنجا که مورسو زندگی را پوچ می پندارد:«در تمام این زندگی پوچی که بارش را به دوش کشیده‌ام ...» در برهه زمانی که به دلیل زندانی شدنش چیزهای خوشایندی که در زندگی اش وجود داشته است را از دست می دهد رنج می کشد که باز در جمله ای دیگر این نگرش را هم زیر سوال می برد:«من همیشه هر چه را پیش آید خوشاید را مد نظر داشته ام.» نکته مهم دیگر این است که که فرد با همه ی تفاوت های فکری و اخلاقی که با جامعه دارد به دلیل اینکه عضوی از جامعه محسوب می شود،رفتار های اجتماعی او مورد قضاوت افراد جامعه قرار می گیرد و نیز چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه این رفتار ها از سوی افراد جامعه بار مثبت یا منفی خواهد داشت به خصوص اگر در تقابل و تضاد با هنجارها و معیارهای ارزشی جامعه قرار بگیرند،به دلیل اینکه جامعه هویت خود را در خطر می بیند، شروع به نشان دادن عکس العمل های توام با خشونت می نماید تا آن حد که حتی عملکرد های مثبت فرد در گذشته را نادیده می گیرند و این دقیقاً همان رفتاری است که عامه مردم و دادگاه نسبت به مورسو انجام می دهند.

شخصیت‌ها[ویرایش]

مورسو: مردی فرانسوی-الجزایری که با تلگرامی از مرگ مادرش خبردار می‌شود. بی‌تفاوتی مورسو نسبت به این خبر نشان از جدایی عاطفی او از محیط اطرافش دارد. چندین مورد در متن داستان وجود دارد که لحظاتی تأثیرگذار اثر عاطفی چندانی روی مورسو ندارند. جنبه دیگر شخصیت مورسو راست‌گویی اوست. به خاطر بی‌تفاوتی‌اش جامعه او را بیگانه تلقی می‌کند

ریموند سینتی: همسایه مورسوست که معشوقه‌اش را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد و این مسأله منجر به رویارویی با اعراب می‌شود.

ماری کاردونا: تایپ‌نویسی است در محل کار مورسو. یک روز پس از درگذشت مادر مورسو با او در ساحلی ملاقات می‌کند و این آغاز رابطه آنهاست. از مورسو می‌پرسد که آیا عاشقش است یا نه که مورسو بی‌اعتنا می‌گوید که فکر نمی‌کند اینطور باشد. با وجود این مورسو موافقت می‌کند که با او ازدواج کند اما به خاطر قتل مرد عرب دستگیر می‌شود. مانند مورسو، ماری از تماس فیزیکی رابطه‌شان از طریق سکس لذت می‌برد. او تجلی زندگی خوش و خرمی است که مورسو در پی‌اش است و تنها دلیل تأسف او بابت دستگیر شدن.

مسون: صاحب خانه ساحلی است که ریموند، مورسو و ماری را به آنجا می‌برد. آدم بیخیالی است که دوست دارد زندگی کند و شاد باشد. او دلش می‌خواهد بی‌قید و بند زندگی کند.

سالامانو: پیرمردی است که مرتب سگش را می‌زند و او را برای راه رفتن بیرون می‌برد. دست آخر سگش را از دست می‌دهد و از مورسو کمک می‌خواهد.

پایان خطر لوث‌شدن

برگردان فارسی[ویرایش]

بیگانه اولین بار توسط علی‌اصغر خبره‌زاده با ویراستاری و تصحیح جلال آل‌احمد به فارسی برگردانده شد.[۴] پس از آنها مترجمان متعدد دیگری این کتاب را دوباره به فارسی برگردانده‌اند[۵]:

 • بیگانه، ترجمهٔ جلال آل‌احمد و علی‌اصغر خبره‌زاده. تهران: کانون معرفت، ۱۳۲۸
 • بیگانه، ترجمهٔ عنایت‌الله شکیباپور. تهران: فرخی، ۱۳۴۴
 • بیگانه، ترجمهٔ هدایت‌الله میرزمانی. تهران: گلشایی، ۱۳۶۲
 • بیگانه، ترجمهٔ امیر جلال‌الدین اعلم، تهران: نشر نیلوفر، ۱۳۷۷
 • بیگانه، ترجمهٔ محمدرضا پارسایار. تهران: هرمس، ۱۳۸۸
 • بیگانه، ترجمهٔ خشایار دیهیمی. تهران: نشر ماهی، ۱۳۸۸
 • بیگانه، ترجمهٔ لیلی گلستان. تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۶
 • بیگانه، ترجمهٔ پرویز شهدی. تهران: مجیدی، ۱۳۸۸

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. تعهد اهل قلم،آلبر کامو،ترجمه مصطفی رحیمی،انتشارات نیلوفر
 2. بیگانه،آلبر کامو،ترجمه جلال آل احمد،علی‌اصغر خبره زاده،انتشارات نگاه
 3. بیگانه با ترجمه‌های آشنا؛ رمان محبوب مترجمان ایرانی، بی‌بی‌سی فارسی
 4. اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)/ محمدجواد کمالی، انتشارات سمت، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۱۵۰
 5. تاریخ ترجمه ادبی از فرانسه به فارسی/ محمدجواد کمالی، انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد، چاپ پنجم، ۱۳۹۲، ص ۴۴۶