پرش به محتوا

ای سر مقدس، کنون زخمی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ای سر مقدس، کنون زخمی
تاج‌گذاری مسیح با خار (۱۶۲۰) اثر آنتونی ون دایک
ژانرسرود روحانی
سراینده شعربه احتمال زیاد آرنولف؛ همچنین نسبت‌داده شده به برنارد کلروو
ترجمه‌شده توسط پائول گرهارت و جیمز وادل الکساندر
بر اساسJohn 19:۲
میزان7.6.7.6 D
ملودی«پاسیون کُرال» اثر هانس لیو هاسلر؛ هارمونی اثر یوهان سباستیان باخ

ای سر مقدس، کنون زخمی (انگلیسی: O Sacred Head, Now Wounded) یک سرود روحانی مسیحی دربارهٔ مصائب عیسی است که برپایهٔ متون قدیمی لاتین در قرون وسطی شکل گرفت.

به‌نظر می‌رسد الهام‌بخش این سرود روحانی در اصل یک شعر لاتین طولانی قرون وسطایی با عنوان «Salve mundi salutare» باشد[۱] که مصرع‌های آن به بخش‌های مختلف بدن عیسی بر روی صلیب اشاره می‌کند. مصرع آخر که عنوانِ این سرود مذهبی از آن گرفته شده‌است، به سر مسیح اشاره کرده و با بند «سلام ای سر آغشته در خون» شروع می‌شود. قبلاً گفته می‌شد که شاعر این شعر برنارد کلروو (۱۱۵۳-۱۰۹۱) بوده‌است؛ اما اینک عقیده بر آن است که سرایندهٔ آن راهب بزرگ دِیر سیسترسی‌ها در ویه-لویل «آرنولف» بوده‌است.

پائول گرهارت نسخهٔ آلمانی دیگری از این سرود روحانی را سرود که با نام بند نخستِ آن «ای سرِ زخم‌برداشتهٔ آغشته در خون» شناخته می‌شود. این نسخه توسط یوهان سباستیان باخ در موومان ۵۴ انجیل به روایت متی به‌کار گرفته شد.\header { tagline = ##f }
\layout { indent = 0\cm
 \context { \Score \remove "Bar_number_engraver" }
 \context { \Voice \remove "Dynamic_engraver" }
}
global = { \time 4/4 \partial 4 \key d \minor }

verse = \lyricmode {
 O Haupt voll Blut und Wun -- den,
 voll Schmerz und vol -- ler Hohn!
 O Haupt, sonst schön ge -- zie -- ret
 mit höch -- ster Ehr' und Zier,
 jetzt a -- ber hoch schimp -- fi -- ret:
 ge -- grü -- ßet seist du mir!
}
verseR = \lyricmode {
 O Haupt, zu Spott ge -- bun -- den
 mit ei -- ner Dor -- nen -- kron!
}

soprano = \relative c'' { \global \autoBeamOff \set Score.tempoHideNote = ##t
 \set Staff.midiPanPosition = -0.5 \set midiInstrument = "church organ" %"violin"
 \repeat volta 2 { a4 | d c bes a | g2 \tempo 4=28 a4 \fermata
  \tempo 4=72 e'4 | f f e8 [d] e4 | d2. \fermata } \break
 f4 | e8 [d] c4 d e | f2 \tempo 4=28 f4\fermata
 \tempo 4=72 c | d4 c bes8 [a] bes4 | a2.\fermata
 f'4 | e8 [f] g4 f e | d2 \tempo 4=28 e4\fermata
 \tempo 4=72 a, | bes4 a g c | a2.\fermata \bar "|."
} 
alto = \relative c'{ \global \set Staff.midiPanPosition = 0.5 \set midiInstrument = "church organ" %"violin"
 \repeat volta 2 { f4\p | f8 g a4 d,8 e f4 | f (e) f
  a | a a a a8 g | f2. }
 a4 | g g8 f f4 bes | bes (a8 g) a4
 a | a8 g a4 g8 fis g4 | fis2.
 g4 | g c c c | c (b) c
 f,8 e | d e f4 f e | f2. \bar "|."
}
tenor = \relative c' { \global \set Staff.midiPanPosition = -1 \set midiInstrument = "church organ" %"viola"
 \repeat volta 2 { d4 | d8 e f4 g c, | d (c) c
  e | e d d cis | a2. }
 d8 c | bes4 c c bes8 c | d4 (c8 bes) c4
 f8 ees | d4 d d d | d2.
 d4 | c8 d e4 f g | a (g) g
 c, | bes4 c c8 bes16 a g8 c | c2. \bar "|."
}
bass = \relative c' { \global \set Staff.midiPanPosition = 1 \set midiInstrument = "church organ" %"cello"
 \repeat volta 2 { d8\p c | bes4 a g f | bes, (c) f \fermata
  cis | d8 [e] f [g] a4 a, | d2.\fermata }
 d4 | g a bes8 a g4 | f2 f4\fermata
 f | bes fis g g, | d'2.\fermata
 b4 | c c'8 b a4 g | f (g) c,\fermata
 f | g a8 bes c4 c, | f2.\fermata \bar "|."
}
\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff = "female" <<
   \new Voice = "Soprano" { \voiceOne \soprano }
   \addlyrics \verse
   \addlyrics \verseR
   \new Voice = "Alto" { \voiceTwo \alto }
  >>
  \new Staff = "male" <<
   \clef bass
   \new Voice = "Tenor" { \voiceOne \tenor }
   \new Voice = "Bass" { \voiceTwo \bass }
   >>
 >>
 \layout { }
}
\score { \unfoldRepeats { << \soprano \\ \alto \\ \tenor \\ \bass >> }
 \midi {
  \tempo 4=72
  \context { \Score midiChannelMapping = #'instrument }
  \context { \Staff \remove "Staff_performer" }
  \context { \Voice \consists "Staff_performer" }
 }
}


منابع[ویرایش]

 1. Henry, H. (1912) Salve Mundi Salutare in The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Online copy, New Advent (retrieved March 8, 2013)