اینترلوکین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اینترلوکین‌ها (interleukin) سیتوکین‌های ساخته شده توسط انواع گویچه‌های سفید خون هستند که اغلب بر لنفوسیت‌های دیگر مؤثر می‌باشند. این ترکیبات در سیستم ایمنی نقش مهمی دارند. تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص می‌شوند مانند اینترلوکین ۱۷. این پروتئین‌ها با تنوع زیادی که دارند عملکردهایی خارج از سیستم ایمنی هم دارند.

فهرست اینترلوکین‌ها[ویرایش]

جدول زیر بسیار مفید است

نام منشا گیرنده‌های هدف سلولهای هدف عملکرد
IL-1 درشت‌خوار، لنفوسیت‌های بی، مونوسیت و سلول‌های دندریتیک CD121a/IL1R1, CD121b/IL1R2 لنفوسیت تی کمک‌کننده co-stimulation
لنفوسیت‌های بی بلوغ و تمایز
NK cells فعال نمودن
درشت‌خوار و اندوتلیوم التهاب، در سطوح پایین تولید پروتئین فاز حاد و درمقادیر بالا ایجاد تب
IL-2 Th1-cells CD25/IL2RA, CD122/IL2RB, CD132/IL2RG لنفوسیت تی فعال‌شده، لنفوسیت‌های بی، NK cells، درشت‌خوارو الیگودندروسیت تحریک رشد و تمایز لنفوسیت تی. کاربرد در ایمونوتراپی برای درمان کانسر یا رد پیوند
IL-3 لنفوسیت تی کمک‌کننده فعال‌شده، ماست‌سل، NK cells، اندوتلیوم و ائوزینوفیل CD123/IL3RA, CD131/IL3RB سلول‌های بنیادی خونساز تمایز و بلوغ پیش سازهای سلولهای میلوئید به گویچه سرخ و گرانولوسیت
ماست سل‌ها آزادشدن هیستامین و عامل رشد
IL-4 لنفوسیت تی کمک‌کننده, just activated naive CD4+ cell, memory CD4+ cells, ماست‌سلو درشت‌خوار CD124/IL4R, CD132/IL2RG لنفوسیت‌های بی فعال‌شده تولید و تمایز پادتن جی و تولید IgE. نقش مهم در آلرژی و پاسخ (IgE)
لنفوسیت تی پرولیفراسیون
اندوتلیوم
IL-5 لنفوسیت تی کمک‌کننده، ماست‌سل، ائوزینوفیل CD125/IL5RA, CD131/IL3RB ائوزینوفیل تولید
لنفوسیت‌های بی تولید و تمایز IgA
IL-6 درشت‌خوار, لنفوسیت تی کمک‌کننده, لنفوسیت‌های بی، آستروسیت، اندوتلیوم CD126/IL6RA, CD130/IR6RB فعال شدن لنفوسیت‌های بی و تمایز به پلاسماسل
پلاسما سلها ترشح پادتن
سلول‌های بنیادی خونساز تمایز
لنفوسیت تی و دیگران تحریک پروتئین فاز حاد, hematopoiesis, تمایز سلولی, التهاب
IL-7 سلولهای بافت زمینه‌ای مغز استخوان و تیموس CD127/IL7RA, CD132/IL2RG pre/pro-B cell, pre/pro-T cell, NK cells تمایز و پرولیفراسیون سلولهای پیش ساز لنفوئید، مؤثر در بقا و تکامل B، T، و NK cell هموستاز، ↑سیتوکاین‌های پیش التهاب
IL-8 ماکروفاژها، لنفوسیت, بافت پوششی، سلولهای اندوتلیال CXCR1/IL8RA, CXCR2/IL8RB/CD128 neutrophils, basophils, lymphocytes کیموتاکسی نوتروفیل
IL-9 لنفوسیت تی کمک‌کننده, specifically by CD4+ helper cells CD129/IL9R لنفوسیت تی, لنفوسیت‌های بی بالقوه IgM, IgG, IgE, تحریک ماست‌سل
IL-10 مونوسیت, لنفوسیت تی کمک‌کننده, لنفوسیت تی کشنده, ماست‌سل, درشت‌خوار , لنفوسیت‌های بی CD210/IL10RA, CDW210B/IL10RB درشت‌خوار تولید سیتوکین
B cells فعال کردن
ماست‌سل
لنفوسیت تی کمک‌کننده مهار تولید سیتوکاین Th1 (مانند IFN-γ, عامل نکروز توموری بتا, IL-2)
لنفوسیت تی کمک‌کننده تحریک
IL-11 مغز استخوان IL11RA مغز استخوان تولید پروتئین فاز حاد و تشکیل استئوکلاست
IL-12 dendritic cells, لنفوسیت‌های بی, لنفوسیت تی, درشت‌خوار CD212/IL12RB1, IR12RB2 activated لنفوسیت تی، تمایز به لنفوسیت تی کشندهبا IL-2, ↑ IFN-γ, عامل نکروز تومور آلفا، ↓ IL-10
NK cells IFN-γ, عامل نکروز تومور آلفا
IL-13 لنفوسیت تی کمک‌کننده فعال شده, ماست‌سل, NK cells IL13R TH2-cells, B cells, macrophages تحریک رشد و تمایز لنفوسیت‌های بی (IgE), مهار TH1-cellsو تولید macrophage inflammatory cytokines (مانند IL-1, IL-6), ↓ IL-8, IL-10, IL-12
IL-14 لنفوسیت تی و گاه لنفوسیت‌های بی بدخیم لنفوسیت‌های بی فعال‌شده کنترل رشد و پرولیفراسیون لنفوسیت‌های بی، مهار ترشح ایمونوگلوبین
IL-15 فاگوسیت‌های تک‌هسته‌ای(و برخی لولهای دیگر بویژه ماکروفاژها بدنبال عفونت ویروسی), IL15RA T cells, activated B cells تحریک تولید سلول کشنده طبیعی
IL-16 lymphocytes, epithelial cells, eosinophils, CD8+ T cells CD4 CD4+ T cells (Th-cells) CD4+ chemoattractant
IL-17 سلول ۱۷ تی کمکیs (Th17) CDw217/IL17RA, IL17RB اپی‌تلیوم ، اندوتلیوم osteoclastogenesis, رگ‌زایی, ↑ سیتوکین التهابی
IL-18 ماکروفاژها CDw218a/IL18R1 Th1 cells, NK cells تحریک تولید IFNγ, ↑ NK cell activity
IL-19 - IL20R -
IL-20 - IL20R تنظیم پرولیفراسیون و تمایز کراتینوسیتها
IL-21 لنفوسیت تی کمک‌کننده فعال‌شده, NKT cells IL21R All lymphocytes, dendritic cells costimulates activation and proliferation of CD8+ T cells, augment NK cytotoxicity, augments CD40-driven B cell proliferation, differentiation and isotype switching, promotes differentiation of Th17 cells
IL-22 - IL22R Activates STAT1 و STAT3 and increases تولید پروتئین فاز حاد مانند serum amyloid A, آلفا یک آنتی‌کیموتریپسین and haptoglobin in hepatoma cell lines
IL-23 - IL23R Increases رگ‌زایی but reduces CD8 T-cell infiltration
IL-24 - IL20R Plays important roles in ژن سرکوبگر غده, wound healing and پسوریازیس by influencing cell survival.
IL-25 - LY6E Induces the production IL-4, IL-5 and IL-13, which stimulate ائوزینوفیل expansion
IL-26 - IL20R1 Enhances secretion of IL-10 و IL-8 and cell surface expression of CD54 on بافت پوششی
IL-27 - IL27RA تنظیم فعالیت لنفوسیت‌های بی و لنفوسیت تی
IL-28 - IL28R در دفاع میزبان در برابر ویروسها نقش دارد
IL-29 - در دفاع میزبان در برابر میکروبها نقش دارد
IL-30 - Forms one chain of IL-27
IL-31 - IL31RA شاید نقشی در التهاب پوست داشته باشد
IL-32 - تحریک مونوسیت‌ها و ماکروفاژها به ترشح عامل نکروز تومور آلفا, IL-8 و CXCL2
IL-33 - تحریک لنفوسیت تی کمک‌کننده به تولید سایتوکاین نوع دو
IL-35 لنفوسیت تی تنظیم‌کننده مهار عملکرد سلولهای لنفوسیت تی کمک‌کننده

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیای انگلیسی