انرژی یونش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
Electron binding energy vs Z.jpg

مقدار انرژی لازم برای جدا کردن یک مول الکترون از یک مول اتم در حالت گازی و تبدیل آن به یک مول یون یکبار مثبت (کاتیون) در حالت گازی را انرژی یونش یا یونیزاسیون می‌گویند که اولین انرژی یونش است. اگر دومین الکترون از اتم جدا شود، انرژی یونش دوم گویند. به همین صورت سومین، چهارمین، و... انرژی یونش تعریف می‌شود. عوامل مؤثر بر مقدار انرژی یونش عبارت‌اند از: ۱- عددکوانتومی اصلی (n) د

۲- بار مؤثر هسته (B)

انرزی نخستین یونش کمتر از انرژی یونش بعدی است و به همین صورت تا آخر.

واحد انرژی یونش انرژی یونش برای هر الکترون منفرد بر حسب الکترون ولت (اتم/ev) و برای یک مول الکترون (6.02x1023 الکترون) که از یک مول اتم (6.02x1023 اتم) عنصر جدا شود، Kj/mol بیان می‌گردد. ترتیب انرژی یونش در عناصر یک دوره انرژی یونش در یک دوره از چپ به راست به تدریج افزایش می‌یابد. به آن قسمت‌هایی از منحنی که به عناصر دوره دوم (از Li تا Ne)، دوره سوم (ازNa تا Ar) و الی آخر تعلق دارد. توجه کنید که انرژی یونش به این سبب افزایش می‌یابد که اتم‌ها به تدریج کوچکتر می‌شوند و بار مؤثر هسته به تدریج افزایش می‌یابد، در نتیجه جدا کردن الکترون به تدریج دشوارتر می‌شود. ترتیب انرژی یونش در عناصر یک گروه در عناصر نماینده، بطور کلی انرژی یونش بین عناصر یک گروه از بالا به پایین کاهش می‌یابد. عناصر گروه فلزات قلیایی (Cs، Rb، K، Na، Li) و عناصر گروه صفر (Rn، Xe، Kr، Ar، Ne، He) به صورت مینیمم و ماکسیمم منحنی نشان داده شده‌اند. در هر گروه به تدریج از اتمی به اتم پایینتر می‌رویم، بار هسته، افزایش می‌یابد، اما اثر آن تا حد زیادی از طریق افزایش تعداد الکترون‌های پوسته زیرین که اثر پوششی دارند، حذف می‌شود. در حالیکه اتم‌ها بزرگتر می‌شوند، الکترونی که باید یونیده شود، در فاصله‌ای دورتر از هسته قرار می‌گیرد، در نتیجه جدا شدن الکترون آسان‌تر شده، انرژی یونش کاهش می‌یابد.

انرژی یونش عناصر واسطه در یک دوره به سرعت مشابه با عناصر نماینده افزایش پیدا نمی‌کند. انرژی یونش عناصر واسطه درونی، کم و بیش ثابت می‌ماند. در این دو دسته عناصر، الکترون متمایزکننده به پوسته‌های درونی اضافه می‌شود. افزایش اثر پوششی حاصل، وضعیت انرژی یونش در عناصر واسطه و واسطه درونی را توجیه می‌کند. اتم فلزات در واکنش‌های شیمیایی معمولاً الکترون از دست می‌دهند و به یون‌های مثبت تبدیل می‌شوند. اتم غیرفلزات معمولاً به این ترتیب عمل نمی‌کنند. بنابراین فلزات عناصری با انرژی یونش نسبتا کم و غیرفلزات عناصری با انرژی یونش نسبتا زیادند. انرژی دومین یونش بحثهای ما تاکنون مربوط به انرژی اولین یونش بوده‌است. انرژی دومین یونش هر عنصر انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از یون +1 آن عنصر است.


(A(g) → A(g)2+ + e(g

انرژی سومین یونش انرژی سومین یونش بیان‌کننده انرژی مورد نیاز برای جدا کردن یک الکترون از یون +2 آن عنصر است. جدا کردن یک الکترون منفی از اتم خنثی طبعا آسان‌تر از جدا کردن الکترون از ذره دارای یک بار مثبت و آن هم به نوبه خود آسان‌تر از جدا کردن الکترون از ذره دارای دو بار مثبت است. در نتیجه انرژی سومین یونش بزرکتر از انرژی دومین یونش و آن هم بزرگتر از انرژی اولین یونش است. انرژی چهارمین یونش و بالاتر از آنجا که انرژی چهارمین یونش و بالاتر، به غایت زیاد است، یون‌های بالاتر از +3 به ندرت در شرایط عادی وجود دارند. همانگونه که انتظار می‌رود برای هر عنصر انرژی یونش از اولین تا چهارمین زیاد می‌شود. جهش در تمام مراحل پس ازجدا شدن الکترون‌های والانس، افزایش انرژی مورد نیاز برای یونش بعدی به صورت جهشی است. واکنش پذیری فلزات واکنش پذیری فلزات در گوشه پایین سمت چپ جدول تناوبی دیده می‌شوند. واکنش پذیری، بر حسب از دست دادن الکترون، به تدریج که از این گوشه به طرف بالا یا به سمت راست حرکت می‌کنیم، کاهش می‌یابد.

انرژی یونش پیاپی عناصر دوره سوم بر حسب kJ/mol
(۹۶٫۴۸۵ kJ/mol = ۱ الکترون‌ولت/ذره)
عنصر نخستین دومین سومین چهارمی پنجمین ششمین هفتمین
Na ۴۹۶ ۴٬۵۶۰
Mg ۷۳۸ ۱٬۴۵۰ ۷٬۷۳۰
Al ۵۷۷ ۱٬۸۱۶ ۲٬۸۸۱ ۱۱٬۶۰۰
Si ۷۸۶ ۱٬۵۷۷ ۳٬۲۲۸ ۴٬۳۵۴ ۱۶٬۱۰۰
P ۱٬۰۶۰ ۱٬۸۹۰ ۲٬۹۰۵ ۴٬۹۵۰ ۶٬۲۷۰ ۲۱٬۲۰۰
S ۹۹۹٫۶ ۲٬۲۶۰ ۳٬۳۷۵ ۴٬۵۶۵ ۶٬۹۵۰ ۸٬۴۹۰ ۲۷٬۱۰۷
Cl ۱٬۲۵۶ ۲٬۲۹۵ ۳٬۸۵۰ ۵٬۱۶۰ ۶٬۵۶۰ ۹٬۳۶۰ ۱۱٬۰۰۰
Ar ۱٬۵۲۰ ۲٬۶۶۵ ۳٬۹۴۵ ۵٬۷۷۰ ۷٬۲۳۰ ۸٬۷۸۰ ۱۲٬۰۰۰

منابع[ویرایش]

Periodic trends for ionization energy (Ei) vs. atomic number: note that within each of the seven periods the Ei (colored circles) of an element begins at a minimum for the first column of the periodic table (the alkali metals), and progresses to a maximum for the last column (the noble gases) which are indicated by vertical lines and labelled with a noble gas element symbol, and which also serve as lines dividing the 7 periods. The maximum ionization energy for each row diminishes as one progresses from row 1 to row 7 in a given column, due to the increasing distance of the outer electron shell from the nucleus as inner shells are added.

In physics and chemistry, ionization energy (American English spelling) or ionisation energy (British English spelling), denoted Ei, is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron, the valence electron, of an isolated neutral gaseous atom or molecule. It is quantitatively expressed as

X(g) + energy → X+ + e

where X is any atom or molecule capable of ionization, X+ is that atom or molecule with an electron removed, and e is the removed electron. This is generally an endothermic process. Generally, the closer the outermost electrons are to the nucleus of the atom , the higher the atom's or element's ionization energy.

The sciences of physics and chemistry use different measures of ionization energy. In physics, the unit is the amount of energy required to remove a single electron from a single atom or molecule, expressed as electronvolts. In chemistry, the unit is the amount of energy required for all of the atoms in a mole of substance to lose one electron each: molar ionization energy or enthalpy, expressed as kilojoules per mole (kJ/mol) or kilocalories per mole (kcal/mol).[1]

Comparison of Ei of elements in the periodic table reveals two periodic trends:

 1. Ei generally increases as one moves from left to right within a given period (that is, row).
 2. Ei generally decreases as one moves from top to bottom in a given group (that is, column).

The latter trend results from the outer electron shell being progressively farther from the nucleus, with the addition of one inner shell per row as one moves down the column.

The nth ionization energy refers to the amount of energy required to remove an electron from the species with a charge of (n-1). For example, the first three ionization energies are defined as follows:

1st ionization energy
X → X+ + e
2nd ionization energy
X+ → X2+ + e
3rd ionization energy
X2+ → X3+ + e

The term ionization potential is an older name for ionization energy,[2] because the oldest method of measuring ionization energy was based on ionizing a sample and accelerating the electron removed using an electrostatic potential. However this term is now considered obsolete.[3] Some factors affecting the ionization energy include:

 1. Nuclear charge: the greater the magnitude of nuclear charge the more tightly the electrons are held by the nucleus and hence more will be ionization energy.
 2. Number of electron shells: the greater the size of the atom, the less tightly the electrons are held by the nucleus and ionization energy will be less.
 3. Effective nuclear charge (Zeff): the greater the magnitude of electron shielding and penetration the less tightly the electrons are held by the nucleus, the lower the Zeff of the electron, and hence less will be the ionization energy.[4]
 4. Type of orbital ionized: the atom having a more stable electronic configuration has less tendency to lose electrons and consequently has high ionization energy.
 5. Occupancy of the orbital matters: if the orbital is half or completely filled then it is harder to remove electrons

Values and trends

Electron binding energy vs Z.jpg

Generally, the (n+1)th ionization energy is larger than the nth ionization energy. When the next ionization energy involves removing an electron from the same electron shell, the increase in ionization energy is primarily due to the increased net charge of the ion from which the electron is being removed. Electrons removed from more highly charged ions of a particular element experience greater forces of electrostatic attraction; thus, their removal requires more energy. In addition, when the next ionization energy involves removing an electron from a lower electron shell, the greatly decreased distance between the nucleus and the electron also increases both the electrostatic force and the distance over which that force must be overcome to remove the electron. Both of these factors further increase the ionization energy.

Some values for elements of the third period are given in the following table:

Successive ionization energy values / kJmol−1
(96.485 kJ/mol ≡ 1 eV)
Element First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh
Na 496 4,560
Mg 738 1,450 7,730
Al 577 1,816 2,881 11,600
Si 786 1,577 3,228 4,354 16,100
P 1,060 1,890 2,905 4,950 6,270 21,200
S 999.6 2,295 3,375 4,565 6,950 8,490 27,107
Cl 1,256 2,260 3,850 5,160 6,560 9,360 11,000
Ar 1,520 2,665 3,945 5,770 7,230 8,780 12,000

Large jumps in the successive molar ionization energies occur when passing noble gas configurations. For example, as can be seen in the table above, the first two molar ionization energies of magnesium (stripping the two 3s electrons from a magnesium atom) are much smaller than the third, which requires stripping off a 2p electron from the neon configuration of Mg2+. That electron is much closer to the nucleus than the previous 3s electron.

Ionization energy is also a periodic trend within the periodic table organization. Moving left to right within a period, or upward within a group, the first ionization energy generally increases, with some exceptions such as aluminum and sulfur in the table above. As the nuclear charge of the nucleus increases across the period, the atomic radius decreases and the electron cloud becomes closer towards the nucleus.

Electrostatic explanation

Atomic ionization energy can be predicted by an analysis using electrostatic potential and the Bohr model of the atom, as follows (note that the derivation uses Gaussian units).

Consider an electron of charge -e and an atomic nucleus with charge +Ze, where Z is the number of protons in the nucleus. According to the Bohr model, if the electron were to approach and bond with the atom, it would come to rest at a certain radius a. The electrostatic potential V at distance a from the ionic nucleus, referenced to a point infinitely far away, is:

Since the electron is negatively charged, it is drawn inwards by this positive electrostatic potential. The energy required for the electron to "climb out" and leave the atom is:

This analysis is incomplete, as it leaves the distance a as an unknown variable. It can be made more rigorous by assigning to each electron of every chemical element a characteristic distance, chosen so that this relation agrees with experimental data.

It is possible to expand this model considerably by taking a semi-classical approach, in which momentum is quantized. This approach works very well for the hydrogen atom, which only has one electron. The magnitude of the angular momentum for a circular orbit is:

The total energy of the atom is the sum of the kinetic and potential energies, that is:

Velocity can be eliminated from the kinetic energy term by setting the Coulomb attraction equal to the centripetal force, giving:

Solving the angular momentum for v and substituting this into the expression for kinetic energy, we have:

This establishes the dependence of the radius on n. That is:

Now the energy can be found in terms of Z, e, and r. Using the new value for the kinetic energy in the total energy equation above, it is found that:

At its smallest value, n is equal to 1 and r is the Bohr radius a0 which equals . Now, the equation for the energy can be established in terms of the Bohr radius. Doing so gives the result:

Quantum-mechanical explanation

According to the more complete theory of quantum mechanics, the location of an electron is best described as a probability distribution within an electron cloud, i.e. atomic orbital. The energy can be calculated by integrating over this cloud. The cloud's underlying mathematical representation is the wavefunction which is built from Slater determinants consisting of molecular spin orbitals. These are related by Pauli's exclusion principle to the antisymmetrized products of the atomic or molecular orbitals.

In general, calculating the nth ionization energy requires calculating the energies of and electron systems. Calculating these energies exactly is not possible except for the simplest systems (i.e. hydrogen), primarily because of difficulties in integrating the electron correlation terms. Therefore, approximation methods are routinely employed, with different methods varying in complexity (computational time) and in accuracy compared to empirical data. This has become a well-studied problem and is routinely done in computational chemistry. At the lowest level of approximation, the ionization energy is provided by Koopmans' theorem.

Vertical and adiabatic ionization energy in molecules

Figure 1. Franck–Condon principle energy diagram. For ionization of a diatomic molecule the only nuclear coordinate is the bond length. The lower curve is the potential energy curve of the neutral molecule, and the upper curve is for the positive ion with a longer bond length. The blue arrow is vertical ionization, here from the ground state of the molecule to the v=2 level of the ion.

Ionization of molecules often leads to changes in molecular geometry, and two types of (first) ionization energy are defined – adiabatic and vertical.[5]

Adiabatic ionization energy

The adiabatic ionization energy of a molecule is the minimum amount of energy required to remove an electron from a neutral molecule, i.e. the difference between the energy of the vibrational ground state of the neutral species (v" = 0 level) and that of the positive ion (v' = 0). The specific equilibrium geometry of each species does not affect this value.

Vertical ionization energy

Due to the possible changes in molecular geometry that may result from ionization, additional transitions may exist between the vibrational ground state of the neutral species and vibrational excited states of the positive ion. In other words, ionization is accompanied by vibrational excitation. The intensity of such transitions are explained by the Franck–Condon principle, which predicts that the most probable and intense transition corresponds to the vibrational excited state of the positive ion that has the same geometry as the neutral molecule. This transition is referred to as the "vertical" ionization energy since it is represented by a completely vertical line on a potential energy diagram (see Figure).

For a diatomic molecule, the geometry is defined by the length of a single bond. The removal of an electron from a bonding molecular orbital weakens the bond and increases the bond length. In Figure 1, the lower potential energy curve is for the neutral molecule and the upper surface is for the positive ion. Both curves plot the potential energy as a function of bond length. The horizontal lines correspond to vibrational levels with their associated vibrational wave functions. Since the ion has a weaker bond, it will have a longer bond length. This effect is represented by shifting the minimum of the potential energy curve to the right of the neutral species. The adiabatic ionization is the diagonal transition to the vibrational ground state of the ion. Vertical ionization may involve vibrational excitation of the ionic state and therefore requires greater energy.

In many circumstances, the adiabatic ionization energy is often a more interesting physical quantity since it describes the difference in energy between the two potential energy surfaces. However, due to experimental limitations, the adiabatic ionization energy is often difficult to determine, whereas the vertical detachment energy is easily identifiable and measurable.

Analogs of ionization energy to other systems

While the term ionization energy is largely used only for gas-phase atomic or molecular species, there are a number of analogous quantities that consider the amount of energy required to remove an electron from other physical systems.

Electron binding energy

Electron binding energy is a generic term for the ionization energy that can be used for species with any charge state. For example, the electron binding energy for the chloride ion is the minimum amount of energy required to remove an electron from the chlorine atom when it has a charge of -1. In this particular example, the electron binding energy has the same magnitude as the electron affinity for the neutral chlorine atom. In another example, the electron binding energy refers the minimum amount of energy required to remove an electron from the dicarboxylate dianion O2C(CH2)8CO
2
. The highest specific binding energy is 8.8 MeV, and occurs for nickel. Nickel has 28 protons, a magic number

Work function

Work function is the minimum amount of energy required to remove an electron from a solid surface.

See also

References

 1. ^ "Ionization Energy". ChemWiki. University of California, Davis. 2013-10-02.
 2. ^ Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey (1988). Advanced Inorganic Chemistry (5th ed.). John Wiley. p. 1381. ISBN 0-471-84997-9.
 3. ^ "ionization potential". IUPAC gold book.
 4. ^ Lang, Peter F.; Smith, Barry C. (2003). "Ionization Energies of Atoms and Atomic Ions". Journal of Chemical Education. 80 (8): 938. Bibcode:2003JChEd..80..938L. doi:10.1021/ed080p938.
 5. ^ "The difference between a vertical ionization energy and adiabatic ionization energy". Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database. National Institute of Standards and Technology.