الگو:Infobox unit

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Infobox unit
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد[ویرایش]

{{Infobox unit
| bgcolour =
| name = 
| image = 
| caption = 
| standard =
| quantity =
| symbol =
| namedafter =
| extralabel =
| extradata =
| units1 =
| inunits1 =
| units2 =
| inunits2 =
| units3 =
| inunits3 =
| units4 =
| inunits4 =
| units5 =
| inunits5 =
| units6 =
| inunits6 =
}}
Parameter Description
bgcolor The colour of the background of the table
name The name of the unit (REQUIRED)
image The image for the infobox (use full wikicode)
caption A caption for the image
standard The unit system (سامانه‌های اندازه‌گیری) of which the unit is a part. (e.g. دستگاه بین‌المللی یکاها)
quantity The کمیت فیزیکی of which it is a unit. ("Unit of...")
symbol The symbol used for the unit.
namedafter The person after which the unit is named.
extralabel and extradata Miscellaneous. For example: If there's just one unit conversion you can put it here.
inunitsx The unit expressed in {{{unitsx}}}.

مثال[ویرایش]

کولن
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایبار الکتریکی
نشانC 
برگرفته از نامشارل آگوستن دو کولن
تبدیل یکا
۱ C در ...... برابر است با ...
   یکاهای اصلی اس‌آی   ‎۱ A s
   CGS   ۲۹۹۷۹۲۴۵۸۰ statC
   یکاهای طبیعی   ۶٫۲۴۲×۱۰۱۸ e
{{Infobox unit
| bgcolour =
| name = کولن
| image = 
| caption = 
| standard = [[یکای فرعی اس‌آی]]
| quantity = [[بار الکتریکی]]
| symbol = C
| namedafter = [[شارل آگوستن دو کولن]]
| units1 = [[یکای اصلی اس‌آی|یکاهای اصلی اس‌آی]]
| inunits1 = {{چر}}۱ [[آمپر (یکا)|A]] [[ثانیه|s]]{{رچ}}
| units2 =  [[دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه|CGS]]
| inunits2 ={{چر}} {{gaps|2|997|924|580}} [[statcoulomb|statC]]{{رچ}}
| units3 = [[یکاهای طبیعی]]
| inunits3 ={{چر}} {{val|6.242|e=18}} [[بار الکترون|e]]{{رچ}}
}}
کیلوگرم
یک تصویر رایانه‌ای از IPK (نمونه بین‌المللی کیلوگرم). یک خط‌کش مدرج بر پایهٔ اینچ برای مقایسهٔ اندازه‌ها در کنارش است.
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای اصلی اس‌آی
یکایجرم (فیزیک)
نشانkg 
تبدیل یکا
۱ kg در ...... برابر است با ...
   دستگاه آمریکایی   ≈ ۲٫۲۰۵ پوند
   یکاهای طبیعی   ≈ ۴٫۵۹×۱۰۷ جرم پلانک
{{Infobox Unit
| bgcolour =
| name = کیلوگرم
| image = [[پرونده:CGKilogram.jpg|307px]]
| caption = یک تصویر رایانه‌ای از IPK (نمونه بین‌المللی کیلوگرم). یک خط‌کش مدرج بر پایهٔ اینچ برای مقایسهٔ اندازه‌ها در کنارش است.
| standard = [[یکای اصلی اس‌آی]]
| quantity = [[جرم (فیزیک)]]
| symbol = kg
| namedafter =
| units1 = [[دستگاه آمریکایی]]
| inunits1 = ≈ {{val|۲٫۲۰۵}} [[پوند (یکای جرم)|پوند]]
| units2 = [[یکاهای طبیعی]]
| inunits2 = ≈ {{val|۴٫۵۹|e=7|u=[[جرم پلانک]]}}
| units3 = [[فهرست واحدهای سنتی وزن در ایران|واحدهای سنتی ایران]]
| inunits3 = 
}}
هرتز
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایبسامد
نشانHz 
برگرفته از نامهاینریش هرتز
در یکاهای اصلی اس‌آی:‎ ۱ Hz = ۱/s


{{Infobox Unit
| bgcolour =
| name = هرتز 
| image = 
| caption = 
| standard = [[یکای فرعی اس‌آی]]
| quantity = [[بسامد]]
| symbol = Hz
| namedafter = [[هاینریش هرتز]]
| extralabel = در [[یکای اصلی اس‌آی|یکاهای اصلی اس‌آی]]:
| extradata ={{چر}} ۱ Hz = ۱/[[ثانیه|s]]{{رچ}}
}}

جستارهای وابسته[ویرایش]

  • الگو:یکا الگوی قدیمی و به‌روز نشده برای یکاها