الگو:Infobox material

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usage[ویرایش]

{{{name}}}
[[پرونده:{{{image}}}|{{{image_size}}}|جایگزین={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
نوع{{{type}}}
Physical Properties
چگالی (ρ){{{density}}}
مقدار آبه (V){{{abbe_number}}}
ضریب شکست{{{refractive_index}}}
Flammability{{{flammability}}}
Limiting اکسیژن index{{{limiting_oxygen_index}}}
Water absorptionتعادل شیمیایی ای‌اس‌تی‌ام{{{water_absorption_eq}}}
Water absorption—over 24 hours{{{water_absorption_24h}}}
Radiation resistance{{{radiation_resistance}}}
فرابنفش resistance{{{uv_resistance}}}
Mechanical Properties
مدول یانگ (E){{{youngs_modulus}}}
مقاومت کششی نهاییt){{{tensile_strength}}}
تغییرشکل (مکانیک) at شکست سازه‌ای{{{elongation}}}
مقاومت فشاری{{{compressive_strength}}}
نسبت پواسون (V){{{poissons_ratio}}}
سختیسختی راکول{{{hardness_rockwell}}}
تست ضربه ایزود{{{izod_impact_strength}}}
آزمون ضربه شارپی{{{notch_test}}}
Abrasive resistance {{{abrasive_resistance_note}}}{{{abrasive_resistance}}}
اصطکاک{{{coeff_friction}}}
سرعت صوت{{{speed_of_sound}}}
Thermal Properties
دمای ذوب{{{melting_point}}}
دمای انتقال شیشه{{{glass_transition}}}
دمای خمش حرارتی {{{heat_deflection_temp_note}}}{{{heat_deflection_temp}}}
نقطه نرم‌شدگی ویکات {{{vicat_note}}}{{{vicat}}}
نقطه نرم‌شدگی ویکات—10 نیوتون (یکا) (Vicat A){{{vicat_a}}}
نقطه نرم‌شدگی ویکات—50 نیوتون (یکا) (Vicat B){{{vicat_b}}}
Upper working temperature{{{upper_working_temp}}}
Lower working temperature{{{lower_working_temp}}}
Heat transfer coefficient (λ){{{heat_transfer_coeff}}}
رسانندگی گرمایی {{{thermal_conductivity_note}}}{{{thermal_conductivity}}}
ضریب نفوذ گرمایی {{{thermal_diffusivity_note}}}{{{thermal_diffusivity}}}
Linear thermal expansion coefficient (α){{{linear_expansion}}}
ظرفیت گرمایی{{{specific_heat}}}
Electrical Properties
گذردهی نسبی {{{dielectric_constant_note}}}{{{dielectric_constant}}}
گذردهی{{{permittivity}}}
تراوایی مغناطیسی {{{relative_permeability_note}}}{{{relative_permeability}}}
تراوایی مغناطیسی {{{permeability_note}}}{{{permeability}}}
Dielectric strength{{{dielectric strength}}}
Dissipation factor {{{dissipation_factor_note}}}{{{dissipation_factor}}}
Surface resistivity{{{surface_resistivity}}}
Volume مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی{{{volume_resistivity}}}
Chemical Resistance
اسید‌هاغلظت{{{chem_res_acid_c}}}
اسید‌هاغلظت{{{chem_res_acid_d}}}
الکل‌ها{{{chem_res_alcohol}}}
قلیاها{{{chem_res_alkali}}}
هیدروکربن‌های آروماتیک{{{chem_res_aromatic}}}
گریس و روغن‌ها{{{chem_res_grease_oil}}}
هالوآلکان{{{chem_res_haloalkane}}}
هالوژن‌ها{{{chem_res_halogen}}}
کتون‌‌ها{{{chem_res_ketone}}}
گاز permeation at 20 °C
نیتروژن{{{gas_perm_N}}}
اکسیژن{{{gas_perm_O}}}
کربن دی‌اکسید{{{gas_perm_CO2}}}
بخار آب{{{gas_perm_H2O}}}
Economics
قیمت{{{price}}}
{{{footnotes}}}
{{Infobox material
| name = 
| image = 
| image_size = 
| alt = 
| caption = 
| type = 
| density = 
| abbe_number = 
| refractive_index = 
| flammability = 
| limiting_oxygen_index = 
| water_absorption_eq = 
| water_absorption_24h = 
| radiation_resistance = 
| uv_resistance = 
| youngs_modulus = 
| tensile_strength = 
| elongation = 
| compressive_strength = 
| poissons_ratio = 
| hardness_rockwell = 
| izod_impact_strength = 
| notch_test = 
| abrasive_resistance_note = 
| abrasive_resistance = 
| coeff_friction = 
| speed_of_sound = 
| melting_point = 
| glass_transition = 
| heat_deflection_temp_note = 
| heat_deflection_temp = 
| vicat_note =
| vicat = 
| vicat_a = 
| vicat_b = 
| upper_working_temp = 
| lower_working_temp = 
| heat_transfer_coeff = 
| thermal_conductivity_note = 
| thermal_conductivity = 
| thermal_diffusivity_note = 
| thermal_diffusivity = 
| linear_expansion = 
| specific_heat = 
| dielectric_constant_note = 
| dielectric_constant = 
| permittivity = 
| relative_permeability_note = 
| relative_permeability = 
| permeability_note = 
| permeability = 
| dielectric strength = 
| dissipation_factor_note = 
| dissipation_factor = 
| surface_resistivity = 
| volume_resistivity = 
| chem_res_acid_c = 
| chem_res_acid_d = 
| chem_res_alcohol = 
| chem_res_alkali = 
| chem_res_aromatic = 
| chem_res_grease_oil = 
| chem_res_haloalkane = 
| chem_res_halogen = 
| chem_res_ketone = 
| gas_perm_temp = 20 °C
| gas_perm_N = 
| gas_perm_O = 
| gas_perm_CO2 = 
| gas_perm_H2O = 
| price = 
| footnotes = 
}}

TemplateData[ویرایش]

این توضیحاتِ داده‌های الگو این الگو است که توسط ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود.

Infobox material

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
namename

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
imageimage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_sizeimage_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
altalt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
captioncaption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
typetype

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
densitydensity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
abbe_numberabbe_number

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
refractive_indexrefractive_index

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
flammabilityflammability

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
limiting_oxygen_indexlimiting_oxygen_index

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
water_absorption_eqwater_absorption_eq

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
water_absorption_24hwater_absorption_24h

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
radiation_resistanceradiation_resistance

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
uv_resistanceuv_resistance

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
youngs_modulusyoungs_modulus

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
tensile_strengthtensile_strength

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
elongationelongation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
compressive_strengthcompressive_strength

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
poissons_ratiopoissons_ratio

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
hardness_rockwellhardness_rockwell

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
izod_impact_strengthizod_impact_strength

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
notch_testnotch_test

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
abrasive_resistanceabrasive_resistance

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
coeff_frictioncoeff_friction

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
speed_of_soundspeed_of_sound

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
abrasive_resistance_noteabrasive_resistance_note

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
melting_pointmelting_point

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
glass_transitionglass_transition

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
heat_deflection_tempheat_deflection_temp

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
vicatvicat

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
vicat_avicat_a

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
vicat_bvicat_b

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
upper_working_tempupper_working_temp

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
lower_working_templower_working_temp

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
thermal_conductivitythermal_conductivity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
thermal_diffusivitythermal_diffusivity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
linear_expansionlinear_expansion

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
specific_heatspecific_heat

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
heat_deflection_temp_noteheat_deflection_temp_note

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
vicat_notevicat_note

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
heat_transfer_coeffheat_transfer_coeff

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
thermal_conductivity_notethermal_conductivity_note

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
thermal_diffusivity_notethermal_diffusivity_note

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dielectric_constantdielectric_constant

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
permittivitypermittivity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
relative_permeabilityrelative_permeability

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
permeabilitypermeability

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dielectric strengthdielectric strength

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dissipation_factordissipation_factor

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
surface_resistivitysurface_resistivity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
volume_resistivityvolume_resistivity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dielectric_constant_notedielectric_constant_note

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
relative_permeability_noterelative_permeability_note

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
permeability_notepermeability_note

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dissipation_factor_notedissipation_factor_note

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
chem_res_acid_cchem_res_acid_c

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
chem_res_acid_dchem_res_acid_d

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
chem_res_alcoholchem_res_alcohol

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
chem_res_alkalichem_res_alkali

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
chem_res_aromaticchem_res_aromatic

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
chem_res_grease_oilchem_res_grease_oil

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
chem_res_haloalkanechem_res_haloalkane

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
chem_res_halogenchem_res_halogen

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
chem_res_ketonechem_res_ketone

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
gas_perm_Ngas_perm_N

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
gas_perm_Ogas_perm_O

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
gas_perm_CO2gas_perm_CO2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
gas_perm_H2Ogas_perm_H2O

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
gas_perm_tempgas_perm_temp

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
priceprice

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
footnotesfootnotes

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری

See also[ویرایش]