الگو:فهرست محتویات رده

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

این الگو یک فهرست مطالب (TOC) را به صفحه‌های رده اضافه می‌کند. این الگو فقط باید در صفحه‌های رده قرار داده شود و نباید در رده‌هایی که کمتر از ۲۰۰ صفحه دارند، قرار گیرد.

{{فهرست محتویات رده
 | تراز     = <!-- راست (پیش‌فرض) / وسط / چپ -->
 | بالا     = <!-- بله (پیش‌فرض) / خیر -->
 | اعداد    = <!-- گروه (پیش‌فرض) / جداگانه / خیر -->
 | حروف فارسی  = <!-- بله (پیش‌فرض) / گروه / خیر -->
 | حروف انگلیسی = <!-- بله (پیش‌فرض) / گروه / خیر -->
 | حروف بزرگ  = <!-- بله (پیش‌فرض) / گروه / خیر -->
 | حروف کوچک  = <!-- بله (پیش‌فرض) / گروه / خیر -->
}}

پارامترها

 • تراز – محل قرارگیری جعبه را تعیین می‌کند. پیش‌فرض آن راست است.
 • بالا – برای خاموش یا روشن کردن پیوند به بالای صفحه کاربرد دارد. پیش‌فرض آن بله است.
 • اعداد – برای خاموش یا روشن کردن پیوند اعداد کاربرد دارد:
  • گروه (پیش‌فرض): تنها یک پیوند برای اعداد ۰–۹ اضافه می‌شود.
  • جداگانه: هر عدد ۰،۱،...،۹ دارای یک پیوند جداگانه خواهد بود.
  • خیر: بدون پیوند.
 • حروف فارسی – برای تعیین این که حروف فارسی نمایش یابند یا خیر کاربرد دارد:
  • بله (پیش‌فرض): هر حرف الف،ب،...،ی دارای یک پیوند جداگانه خواهد بود.
  • گروه (پیش‌فرض): تنها یک پیوند برای حروف الف–ی اضافه می‌شود.
  • خیر: پیوندی برای حروف فارسی اضافه نمی‌شود.
 • حروف انگلیسی – برای تعیین این که حروف انگلیسی نمایش یابند یا خیر کاربرد دارد:
  • خیر: پیوندی برای حروف انگلیسی اضافه نمی‌شود.
  • بله:
   • حروف بزرگ – برای تعیین این که حروف بزرگ انگلیسی نمایش یابند یا خیر کاربرد دارد:
    • بله (پیش‌فرض): هر حرف A,B,...,Z دارای یک پیوند جداگانه خواهد بود.
    • گروه (پیش‌فرض): تنها یک پیوند برای حروف A–Z اضافه می‌شود.
    • خیر: پیوندی برای حروف بزرگ اضافه نمی‌شود.
   • حروف کوچک – برای تعیین این که حروف کوچک انگلیسی نمایش یابند یا خیر کاربرد دارد:
    • بله: هر حرف a,b,...,z دارای یک پیوند جداگانه خواهد بود.
    • گروه (پیش‌فرض): تنها یک پیوند برای حروف a–z اضافه می‌شود.
    • خیر: پیوندی برای حروف کوچک اضافه نمی‌شود.

نمونه‌ها

{{فهرست محتویات رده}}
{{فهرست محتویات رده|تراز=وسط}}
{{فهرست محتویات رده|تراز=چپ}}
{{فهرست محتویات رده|بالا=خیر}}
{{فهرست محتویات رده|اعداد=جداگانه}}
{{فهرست محتویات رده|اعداد=خیر}}
{{فهرست محتویات رده|حروف فارسی=گروه}}
{{فهرست محتویات رده|حروف فارسی=خیر}}
{{فهرست محتویات رده|حروف انگلیسی=خیر}}
{{فهرست محتویات رده|حروف بزرگ=گروه}}
{{فهرست محتویات رده|حروف بزرگ=خیر}}
{{فهرست محتویات رده|حروف کوچک=بله}}
{{فهرست محتویات رده|حروف کوچک=گروه}}

پایش کاربردها

استفاده از این الگو در رده‌هایی با تعداد اعضای کم توصیه نمی‌شود. کاربرد الگوهای فهرست محتویات رده به‌ترتیب زیر ردیابی می‌شود:

الگوداده

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده فهرست محتویات رده

فهرست محتویاتی برای استفاده در صفحه‌های رده (از این الگو در سایر صفحه‌ها استفاده نکنید)

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
ترازتراز align

محل قرارگیری الگو

مقدارهای پیشنهادی
چپ راست وسط
پیش‌فرض
راست
رشتهاختیاری
پیوند «بالا»؟بالا top

آیا پیوند «بالا» برای پرش به بالای صفحه افزوده شود؟

مقدارهای پیشنهادی
بله خیر
پیش‌فرض
بله
بولیاختیاری
وضعیت نمایش اعداداعداد numerals

وضعیت نمایش پیوند(های) اعداد؛ اگر روی «گروه» تنظیم شود، تنها یک پیوند «۰–۹» نمایش می‌یابد؛ اگر روی «جداگانه» تنظیم شود، برای هر عدد ۰ تا ۹ یک پیوند جداگانه درج می‌شود.

مقدارهای پیشنهادی
گروه جداگانه
پیش‌فرض
گروه
ناشناختهپیشنهادشده
حروف فارسیحروف فارسی

وضعیت نمایش حروف فارسی. اگر روی «گروه» تنظیم شود، تنها پیوند «الف–ی» نمایش می‌یابد.

مقدارهای پیشنهادی
بله خیر گروه
پیش‌فرض
بله
رشتهاختیاری
حروف انگلیسی؟حروف انگلیسی

برای تنظیم نمایش یافتن/نیافتن حروف انگلیسی کاربرد دارد

مقدارهای پیشنهادی
بله خیر
پیش‌فرض
بله
رشتهاختیاری
حروف بزرگحروف بزرگ uppercase

وضعیت نمایش حروف بزرگ انگلیسی؛ اگر روی «گروه» تنظیم شود، تنها پیوند «A–Z» نمایش می‌یابد.

مقدارهای پیشنهادی
بله خیر گروه
پیش‌فرض
بله
رشتهاختیاری
حروف کوچکحروف کوچک lowercase

وضعیت نمایش حروف کوچک انگلیسی؛ اگر روی «گروه» تنظیم شود، تنها پیوند «a–z» نمایش می‌یابد.

مقدارهای پیشنهادی
بله خیر گروه
پیش‌فرض
خیر
رشتهاختیاری

جستارهای وابسته