الگو:داده‌های دنیاگیری ۲۰۱۹–۲۰۲۰ کروناویروس/موارد پزشکی ایران/به تفکیک استان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویرایش با ویرایشگر دیداری

موارد جدید COVID-19 در ایران بر پایه استان()
تاریخ منطقه ۱ منطقه ۲ منطقه ۳ منطقه ۴ منطقه ۵ موارد تأیید شده مرگ
Qom Teh Maz Alb Sem Gol Qaz Esf Frs Hor Koh Cha Bus Gil Ard Azs Azg Kur Zan Mar Ham Khz Krs Lor Ilm Khr Sis Yaz Khs Ker Khn جدید مجموع جدید مجموع منبع
۲۹ بهمن ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۰۱ اسفند ۲ ۱ ۳ ۵ ۲
۰۲ اسفند ۷ ۴ ۲ ۱۳ ۱۸ ۲ ۴
۰۳ اسفند ۸ ۲ ۱۰ ۲۸ ۲ ۶
۰۴ اسفند ۷ ۴ ۱ ۲ ۱ ۱۵ ۴۳ ۲ ۸ [۱]
۰۵ اسفند ۸ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱۸ ۶۱ ۴ ۱۲ [۲]
۰۶ اسفند ۱۶ ۹ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳۴ ۹۵ ۳ ۱۵ [۳][۴]
۰۷ اسفند ۱۵ ۴ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۹ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۲ ۴۴ ۱۳۹ ۴ ۱۹ [۵][۶]
۰۸ اسفند ۷ ۳۸ ۷ ۳ ۳ ۸ ۲۳ ۵ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱۰۶ ۲۴۵ ۷ ۲۶ [۷]
۰۹ اسفند ۱۶ ۶۴ ۹ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱۰ ۲۵ ۱ ۴ ۲ ۳ ۱۴۳ ۳۸۸ ۸ ۳۴ [۸]
۱۰ اسفند ۲۱ ۵۲ ۱۲ ۸ ۴ ۲۲ ۶ ۱۲ ۸ ۱۷ ۳ ۶ ۵ ۱۸ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ ۲۰۵ ۵۹۳ ۹ ۴۳ [۹]
۱۱ اسفند ۳۰ ۱۷۰ ۱۱ ۳۱ ۳ ۱۳ ۸ ۲ ۲۸ ۴۴ ۳ ۹ ۲ ۸ ۱ ۱۷ ۱ ۲ ۲ ۳۹۴ ۹۷۸ ۱۱ ۵۴ [۱۰][۱۱]
۱۲ اسفند N/A ۵۲۳ ۱۵۰۱ ۱۱ ۵۴ [۱۲]
۱۳ اسفند N/A ۸۳۵ ۲۳۳۶ ۱۱ ۷۷ [۱۳]
۱۴ اسفند ۱۰۱ ۲۵۳ ۹ ۱۹ ۸ ۹ ۲۵ ۱۴ ۱ ۳۵ ۹ ۴ ۶ ۸ ۲۷ ۱۵ ۵ ۷ ۸ ۸ ۱۴ ۱ ۵۸۶ ۲۹۲۲ ۱۵ ۹۲ [۱۴][۱۵]
۱۵ اسفند N/A ۵۹۱ ۳۵۱۳ ۱۵ ۱۰۷ [۱۶][۱۷]
۱۶ اسفند ۱۳۷ ۶۱ ۱۸۰ ۱۲۹ ۵۴ ۶۷ ۶۵ ۱۵۰ ۱۳ ۶ ۴ ۵ ۲ ۹۱ ۱۴ ۱۰ ۱ ۲۴ ۳۵ ۴۸ ۷ ۵ ۵۰ ۲ ۲ ۵۰ ۳ ۷ ۱۲ ۱۲۳۴ ۴۷۴۷ ۱۶ ۱۲۴ [۱۸][۱۹]
۱۷ اسفند ۱۴۵ ۱۲۶ ۳۰۵ ۳ ۲۴ ۵۸ ۲ ۹۶ ۱۴ ۱۱ ۲ ۳ ۷۰ ۱ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۳۷ ۱۱ ۱ ۴ ۲۷ ۲ ۴۶ ۱۳ ۲۴ ۱۵ ۸ ۱۰۷۶ ۵۸۲۳ ۲۱ ۱۴۵ [۲۰][۲۱]
۱۸ اسفند ۱۷ ۲۶۶ ۱۴ ۲ ۳۷ ۱۳ ۲۹ ۸۰ ۹ ۵ ۳ ۵ ۲ ۲ ۹ ۳۰ ۷ ۱۹ ۱ ۷۰ ۲۶ ۵ ۲ ۳۷ ۱۹ ۶ ۲۶ ۱ ۱ ۷۴۳ ۶۵۶۶ ۴۹ ۱۹۴ [۲۲][۲۳]
۱۹ اسفند ۲۷ ۱۴۰ ۱۳ ۴۵ ۴۰ ۳۷ ۲۹ ۱۷ ۵ ۱ ۲۸ ۲۲ ۲۲ ۲۹ ۳ ۱۵ ۵۴ ۴ ۱۱ ۷ ۱۶ ۲۹ ۳ ۱۰ ۵۹۵ ۷۱۶۱ ۴۳ ۲۳۷ [۲۴][۲۵]
۲۰ اسفند ۳۹ ۱۶۹ ۲۵۳ ۳۲ ۱ ۴ ۱۰ ۱۷ ۱۸ ۱۷ ۲ ۱۱ ۷ ۱۹ ۱۷ ۴ ۱۲ ۱۱ ۲۷ ۱۷ ۳۷ ۷ ۲۵ ۲۵ ۳۹ ۶ ۳۷ ۱۴ ۴ ۸۸۱ ۸۰۴۲ ۵۴ ۲۹۱ [۲۶][۲۷]
۲۱ اسفند ۵۳ ۲۵۶ ۳۲ ۴۵ ۶۳ ۹ ۲۷ ۱۷۰ ۱۹ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۱ ۲۹ ۲۷ ۶ ۲۲ ۳۱ ۷ ۱۷ ۸ ۹ ۶ ۳۴ ۴ ۲۳ ۱۵ ۱۸ ۱۱ ۹۵۸ ۹۰۰۰ ۶۳ ۳۵۴ [۲۸]
۲۲ اسفند ۴۲ ۳۰۳ ۷۹ ۷۴ ۴۰ ۲۵ ۴۲ ۴ ۲۹ ۱۵ ۱۱ ۳ ۸۴ ۱۴ ۷ ۱۹ ۹ ۱۷ ۸۸ ۱۲ ۳۱ ۲۰ ۲۵ ۷ ۲۹ ۶ ۲۱ ۱۲ ۷ ۱۰۷۵ ۱۰۰۷۵ ۷۵ ۴۲۹ [۲۹][۳۰]
۲۳ اسفند ۴۲ ۳۰۳ ۱۹۲ ۶ ۳۸ ۲۱ ۱۲ ۱۱۰ ۳۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۷۱ ۱۵ ۹۷ ۲۵ ۹ ۲۰ ۴۸ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۲۵ ۸ ۱۱۰ ۲ ۴۶ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۸۹ ۱۱۳۶۴ ۸۵ ۵۱۴ [۳۱]
۲۴ اسفند ۳۲ ۳۴۷ ۱۷ ۱۳۴ ۴۷ ۴۷ ۱۵۵ ۱۱ ۷ ۱۱۳ ۳۳ ۵۹ ۳۱ ۵ ۳۱ ۱۱۵ ۷ ۴۸ ۸ ۲ ۶ ۳۰ ۲ ۷۳ ۴ ۱ ۱۳۶۵ ۱۲۷۲۹ ۹۷ ۶۱۱
۲۵ اسفند ۸۴ ۲۵۱ ۷۲ ۶۷ ۴۱ ۲۵ ۲۲ ۱۲۶ ۹ ۷ ۱ ۶ ۴۳ ۳۶ ۱۸ ۲۷ ۳۲ ۱۱ ۳۲ ۱۳ ۵۲ ۱۸ ۱۴۳ ۶ ۳۶ ۱۸ ۷ ۶ ۱۲۰۹ ۱۳۹۳۸ ۱۱۳ ۷۲۴
۲۶ اسفند ۱۹ ۲۰۰ ۹۶ ۴۹ ۳۴ ۴۲ ۴۰ ۱۱۸ ۴۳ ۱۶ ۵ ۳ ۴ ۱۸ ۳۰ ۳۵ ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۵۳ ۱۶ ۲ ۱۱ ۵۱ ۷ ۱۳ ۴۵ ۱۰۵۳ ۱۴۹۹۱ ۱۲۹ ۸۵۳
۲۷ اسفند ۲۹ ۲۷۳ ۵۹ ۱۱۶ ۳۳ ۳۰ ۲۶ ۷۵ ۳۱ ۶ ۲ ۴ ۴۵ ۱۹ ۷۸ ۳۴ ۲ ۲۵ ۴۷ ۱۱ ۲۵ ۹ ۳۵ ۷ ۶۳ ۱۱ ۴۹ ۱۲ ۱۹ ۳ ۱۱۷۸ ۱۶۱۶۹ ۱۳۵ ۹۸۸
۲۸ اسفند ۲۲ ۲۱۳ ۶۱ ۷۶ ۶۰ ۲۰ ۵۳ ۱۶۲ ۶۰ ۱۲ ۱۳ ۴ ۴ ۲۱ ۱۰ ۸۴ ۴۲ ۲۲ ۲۰ ۲۳ ۱۳ ۲۸ ۷ ۳۹ ۱۰ ۳۰ ۶ ۴۵ ۲۱ ۱۱ ۱۱۹۲ ۱۷۳۶۱ ۱۴۷ ۱۱۳۵ [۳۲]
۲۹ اسفند ۳۱ ۱۳۷ ۵۸ ۶۱ ۱۶ ۹ ۴۷ ۱۰۸ ۲۱ ۵ ۱۵ ۳ ۸ ۷۳ ۱۶ ۵۸ ۲۶ ۱۱ ۲۶ ۴۷ ۳ ۲۲ ۲۳ ۳۷ ۸ ۵۰ ۱۸ ۶۹ ۵ ۱۴ ۲۱ ۱۰۴۶ ۱۸۴۰۷ ۱۴۹ ۱۲۸۴ [۳۳]
۱ فروردین ۳۶ ۲۲۰ ۸۴ ۹۵ ۵۲ ۱۵ ۸ ۱۴۵ ۵۰ ۱۷ ۱ ۳ ۱ ۹۹ ۳۵ ۵۵ ۲۷ ۱۵ ۴۴ ۱۷ ۵ ۱۰ ۲۲ ۹ ۲۰ ۴۸ ۸ ۴۹ ۱۸ ۱۲ ۱۷ ۱۲۳۷ ۱۹۶۴۴ ۱۴۹ ۱۴۳۳
۲ فرودین ۲۰ ۲۳۲ ۲۸ ۵۵ ۶ ۵۹ ۱۰۱ ۲۲ ۱۲ ۲ ۵۷ ۶ ۷۲ ۱۴ ۷ ۳۵ ۵ ۳۱ ۲۷ ۳۴ ۱۸ ۵۷ ۵ ۵۲ ۸ ۱ ۹۶۶ ۲۰۶۱۰ ۱۲۳ ۱۵۵۶
۳ فروردین ۱۷ ۲۴۹ ۳۶ ۶۰ ۱۰ ۲۹ ۸۷ ۲۶ ۲ ۲ ۳۸ ۱۹ ۵۷ ۲۸ ۱۶ ۲۸ ۳۶ ۷ ۲۲ ۱۹ ۳۳ ۱۷ ۴۲ ۱۵ ۸۴ ۱۵ ۸ ۲۶ ۱۰۲۸ ۲۱۶۳۸ ۱۲۹ ۱۶۸۵ [۳۴]
مجموع ۱۱۷۸ ۵۰۹۸ ۱۷۰۰ ۱۱۷۷ ۶۴۵ ۳۹۱ ۶۶۹ ۱۹۷۹ ۵۰۵ ۱۴۸ ۷۳ ۶۸ ۵۵ ۱۱۹۱ ۲۸۹ ۸۱۳ ۳۹۵ ۲۳۸ ۳۹۴ ۸۸۲ ۱۷۵ ۴۴۴ ۲۴۳ ۴۷۶ ۱۸۳ ۸۵۸ ۱۳۴ ۷۲۵ ۱۷۸ ۱۶۹ ۱۶۵ ن-م ۲۱۶۳۸ ن-م ۱۶۸۵
یادداشت: از ۴ فرودین ۱۳۹۹ موارد جدید به تفکیک استان اعلام نشده است.

منابع

 1. "Iran COVID-19 Death Toll Reaches 8, With 43 Confirmed Infection Cases". Time. Retrieved 2020-02-25.
 2. Inc, Reuters. "Iran says coronavirus has spread to several cities, reports two new deaths | The Chronicle Herald". www.thechronicleherald.ca. Retrieved 2020-02-25.
 3. «آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور اعلام شد/ ضرورت لغو سفرهای غیرضروری». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۶ اسفند ۱۳۹۸. دریافت‌شده در مه ۳۱, ۲۰۲۰.
 4. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام :0 وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 5. «شناسایی 44 مورد جدید ابتلای قطعی به کووید19 در کشور». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۷ اسفند ۱۳۹۹. دریافت‌شده در مه ۳۱, ۲۰۲۰.
 6. "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی". behdasht.gov.ir. Retrieved 2020-02-27.
 7. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام MOH27Feb وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 8. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام MOH28Feb وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 9. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام MOH29Feb وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 10. «شناسایی 385 مورد جدید مبتلا به کووید19 در کشور/ بهبودی 175 نفر از بیماران کووید19». وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی. ۱۱ اسفند ۱۳۹۸. دریافت‌شده در مه ۳۱, ۲۰۲۰.
 11. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام MOH01Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 12. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Behdasht_523cases_12deaths_2Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 13. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Behdasht_3Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 14. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Behdasht_4Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 15. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۴)". IRNA. IRNA. 4 March 2020. Archived from the original on 4 March 2020. Retrieved 4 March 2020.
 16. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Behdasht_5Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 17. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۵)". IRNA. IRNA. 5 March 2020. Archived from the original on 5 March 2020. Retrieved 5 March 2020.
 18. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Behdasht_6Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 19. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۶)". IRNA. IRNA. 6 March 2020. Archived from the original on 6 March 2020. Retrieved 6 March 2020.
 20. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Behdasht_7Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 21. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۷)". IRNA. IRNA. 7 March 2020. Archived from the original on 7 March 2020. Retrieved 7 March 2020.
 22. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Behdasht_8Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 23. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۸)". IRNA. IRNA. 8 March 2020. Archived from the original on 8 March 2020. Retrieved 8 March 2020.
 24. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Behdasht_9Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 25. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۹)". IRNA. IRNA. 8 March 2020. Archived from the original on 9 March 2020. Retrieved 9 March 2020.
 26. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Behdasht_10Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 27. "Iran's coronavirus toll update March 10, 2020". IRNA. IRNA. 10 March 2020. Archived from the original on 10 March 2020. Retrieved 10 March 2020.
 28. «۹۰۰۰ ابتلا و ۳۵۴ فوتی کروناویروس در کشور تا کنون». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۱۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۱۱.
 29. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Behdasht_12Mar وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 30. "Iran's coronavirus toll update March 12, 2020". IRNA. IRNA. 12 March 2020. Archived from the original on 12 March 2020. Retrieved 12 March 2020.
 31. «بیش از ۱۱ هزار ابتلا و ۵۱۴ فوتی کرونا در کشور». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۳-۱۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۱۳.
 32. "Iran's coronavirus toll update March 18, 2020". IRNA. IRNA. 18 March 2020. Archived from the original on 18 March 2020. Retrieved 18 March 2020.
 33. "Iran's coronavirus toll update March 19, 2020". IRNA. IRNA. 19 March 2020. Archived from [Iran's coronavirus toll update March 19, 2020 the original] Check |url= value (help) on 19 March 2020. Retrieved 19 March 2020.
 34. "Iran's coronavirus toll update March 22, 2020". IRNA. IRNA. 22 March 2020. Archived from the original on 22 March 2020. Retrieved 22 March 2020.