الگو:حالت دستوری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرهای انگلیسی:

مکانی:
در محل:
 • Essive: بودگی
 • Abessive، privative، caritive: نبودگی
 • Inessive: درون‌بودگی
 • Postessive: پشت‌بودگی
 • Subessive: زیرین‌بودگی
 • Superessive: زبربودگی
 • Adessive: بربودگی
 • Antessive: پیشتربودگی
 • Apudessive: کناربودگی
 • Exessive: ازبه‌بودگی
جهتی:
 • Lative: سویی
 • ablative: ازسویی، ازی، مفعول عنه، بایی ـ ازی
 • Adelative: ازبرسویی
 • Allative: به‌سویی
 • Illative: به‌درون‌سویی
 • Inelative: ازدرون‌سویی
 • Elative: به‌بیرون‌سویی
 • Delative: ازروسویی
 • Sublative: به‌زیرسویی
 • Postelative: ازپشت‌سویی
 • Superlative: برفرازسویی
 • Perlative: درراستاسویی
 • Prolative، Vialis، ازراه‌سویی
 • Translative: تراسویی، بُوَندگی
حرکنی:
 • Subdirective: زیرین‌شدگی
 • Superdirective: زبرشدگی
 • Addirective: به‌برشدگی
 • Postdirective: به‌پشت‌شدگی
غیره:
 • Absolutive: مطلق (فرهنگستان)
 • accusative: مفعولی (فره.)، رایی، رائی، مفعول بی‌واسطه
 • Adpositional: حرف اضافه‌ای، فزون‌واژگی، حالت حرف اضافه
 • Adverbial: چگونی
 • Aversive: دوری‌گزینی
 • Benefactive: ازبرایی، بهره‌ور
 • Causal: واداری
 • Comitative، associative : همراهی
 • Comparative: مانندی
 • dative: حالت کنش‌گیری، حالت برایی، حالت متمم به‌ای، حالت متمم برایی، حالت مفعول باواسطه، حالت مفعول غیر صریح حقیقی
 • Direct: مستقیم
 • Distributive: هرکدامی
 • Distributive-temporal: هرکدامی-زمانی
 • Equative: هم‌چون‌واری
 • ergative: کنایی (فرهنگستان)
 • Essive-modal: بودگی-چونانی
 • Evaluative: ارزیابانه
 • genitive : حالت وابستگی، حالت اضافی، حالت اضافه ملکی، حالت ملکی، حالت اضافه
 • Instructive: به‌وسیلگی
 • Instrumental: ابزاری
 • Intransitive: ناگذرا
 • Intrative: درمیانی
 • locative: مکانی، دری، متمم دری
 • Modal: شایدی
 • Multiplicative: چندی
 • nominal: اسمی
 • nominative: نهادی، فاعلی
 • Objective: حالت کنش‌پذیری
 • Oblique: غیر فعلی
 • Ornative: ارزانی‌داشتی
 • Partitive: جدایشی
 • Pegative: دهشی
 • Pertingent: بساوشی
 • Possessive: ملکی
 • Prosecutive: گذرشی
 • Proximative: نزدیکی
 • Separative: جداگر
 • Sociative: به‌همراهی
 • Temporal: زمان‌نما
 • Terminative: پایانه‌ای
 • Vocative: ندایی