الگو:جعبه اطلاعات سیاره

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{نام}}} {{{نماد}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}]]
{{{زیرنویس}}}
کشف
کاشف{{{کاشف}}}
محل کشف{{{محل_کشف}}}
تاریخ کشف{{{تاریخ_کشف}}}
{{{روش_اکتشاف}}}
طبقه‌بندی
{{{طبقه‌بندی}}}
تلفظ{{{تلفظ}}}
نامیده به نام
{{{نامیده به نام}}}
{{{نام دیگر}}}
{{{طبقه‌بندی (سیاره کوچک)}}}
صفات{{{صفات}}}
ویژگی‌های مداری
{{{نمودار مدار}}}
مبدأ {{{مبدا}}}
پارامتر عدم قطعیت {{{عدم قطعیت}}}
Observation arc{{{observation_arc}}}
اوج{{{اوج}}}
حضیض{{{حضیض}}}
Peri{{{apsis}}}{{{periapsis}}}
Apo{{{apsis}}}{{{apoapsis}}}
Periastron{{{periastron}}}
Apoastron{{{apoastron}}}
{{{نیم‌قطر بزرگ}}}
میانگین شعاع مدار
{{{میانگین شعاع مداری}}}
خروج از مرکز مداری{{{خروج از مرکز}}}
{{{تناوب}}}
{{{تناوب هلالی}}}
میانگین سرعت مداری
{{{میانگین سرعت}}}
{{{آنومالی متوسط}}}
{{{میانگین حرکت}}}
انحراف{{{انحراف}}}
{{{فاصله زاویه‌ای}}}
{{{طول گره صعودی}}}
{{{long_periastron}}}
{{{time_periastron}}}
{{{arg_peri}}}
نیم‌دامنه{{{نیم‌دامنه}}}
ماه{{{قمر}}}
گروه{{{گروه}}}
ماه‌های شناخته‌شده{{{قمرها}}}
ستاره{{{ستاره}}}
کمینه فاصله تقاطع مداری زمین{{{کمینه فاصله تقاطع مداری}}}
کمینه فاصله تقاطع مداری تیر{{{کمینه فاصله تقاطع مداری تیر}}}
کمینه فاصله تقاطع مداری ناهید{{{کمینه فاصله تقاطع مداری ناهید}}}
کمینه فاصله تقاطع مداری بهرام{{{کمینه فاصله تقاطع مداری بهرام}}}
کمینه فاصله تقاطع مداری هرمز{{{کمینه فاصله تقاطع مداری هرمز}}}
کمینه فاصله تقاطع مداری کیوان{{{کمینه فاصله تقاطع مداری کیوان}}}
کمینه فاصله تقاطع مداری آهوره{{{کمینه فاصله تقاطع مداری آهوره}}}
کمینه فاصله تقاطع مداری نپتون{{{کمینه فاصله تقاطع مداری نپتون}}}
Tهرمز{{{tisserand}}}
عناصر ارزنده مداری
{{{p_semimajor}}} AU
{{{خروج از مرکز مداری ارزنده}}}
انحراف ارزنده
{{{انحراف مداری ارزنده}}}
{{{نرخ گره}}} دقیقه و ثانیه قوسی / سال
ویژگی‌های فیزیکی
ابعاد{{{ابعاد}}}
میانگین قطر
{{{میانگین قطر}}}
{{{شعاع استوایی}}}
شعاع قطبی
{{{شعاع قطبی}}}
تخت‌شدگی{{{پختگی}}}
محیط{{{محیط}}}
{{{مساحت سطح}}}
حجم{{{حجم}}}
جرم{{{جرم}}}
میانگین چگالی
{{{چگالی}}}
گرانش سطحی استوایی
{{{گرانش سطحی}}}
{{{ضریب گشتاور لختی}}}
سرعت گریز استوایی
{{{سرعت فرار}}}
{{{چرخش}}}
{{{sidereal_day}}}
سرعت چرخش استوایی
{{{سرعت چرخش استوایی}}}
{{{انحراف محوری}}}
بُعدِ قطب شمال
{{{بعد قطب شمال}}}
مِیل قطب شمال
{{{میل}}}
{{{عرض قطب دائرةالبروج}}}
{{{طول قطب دائرةالبروج}}}
{{{آلبدو}}}
دما{{{دما}}}
دمای سطح کمترین میانگین بیشترین
{{{نام دما ۱}}} {{{کمترین دما ۱}}} {{{میانگین دما ۱}}} {{{بیشترین دما ۱}}}
{{{نام دما ۲}}} {{{کمترین دما ۲}}} {{{میانگین دما ۲}}} {{{بیشترین دما ۲}}}
{{{نام دما ۳}}} {{{کمترین دما ۳}}} {{{میانگین دما ۳}}} {{{بیشترین دما ۳}}}
{{{نام دما ۴}}} {{{کمترین دما ۴}}} {{{میانگین دما ۱}}} {{{بیشترین دما ۴}}}
{{{نوع طیف}}}
{{{خانواده}}}
{{{قدر}}}
{{{قطر زاویه‌ای}}}
جو
{{{scale_height}}}
ترکیب جو{{{ترکیب جو}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات سیاره
|سیاره کوچک          = <!-- همان ریزسیاره است. | درصورت ریزسیاره بودن "yes" بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|سیاره‌های فراخورشیدی      = <!-- درصورت سیاره‌های فراخورشیدی بودن "yes" بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|نام              = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|نماد             = 
|تصویر             = 
|اندازه تصویر         = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی کنید. -->
|زیرنویس            = 
|رنگ پس‌زمینه          = 
|عرض برچسب           = 
|کاشف             = 
|محل_کشف            = 
|تاریخ_کشف           = 
|روش_اکتشاف          = 
|طبقه‌بندی           = 
|نام طبقه           = 
|تلفظ             = 
|نامیده به نام         = 
|نام دیگر           = 
|طبقه‌بندی (سیاره کوچک)     = 
|صفات             = 
|نمودار مدار          = 
|مبدا             = 
|عدم قطعیت           = 
|observation_arc        = 
|اوج              = 
|حضیض             = 
|periapsis           = 
|apoapsis           = 
|apsis             = 
|periastron          = 
|apoastron           = 
|نیم‌قطر بزرگ          = 
|میانگین شعاع مداری      = 
|خروج از مرکز         = 
|تناوب             = <!-- تناوب مداری -->
|تناوب هلالی          = 
|میانگین سرعت         = <!-- میانگین سرعت مداری -->  
|آنومالی متوسط         = 
|میانگین حرکت         = 
|انحراف            = <!-- انحراف مداری -->
|فاصله زاویه‌ای         = 
|طول گره صعودی         = 
|long_periastron        = 
|time_periastron        = 
|arg_peri           = 
|نیم‌دامنه           = 
|قمر              = <!-- ماه کدام سیاره؟ -->
|گروه             = 
|همه قمرها           = 
|قمرها             = 
|ستاره             = 
|کمینه فاصله تقاطع مداری    = <!-- برای زمین -->
|کمینه فاصله تقاطع مداری تیر  = 
|کمینه فاصله تقاطع مداری ناهید = 
|کمینه فاصله تقاطع مداری بهرام = 
|کمینه فاصله تقاطع مداری هرمز = 
|کمینه فاصله تقاطع مداری کیوان = 
|کمینه فاصله تقاطع مداری آهوره = 
|کمینه فاصله تقاطع مداری نپتون = 
|tisserand           = 
|نیم‌قطر بزرگ ارزنده      = 
|خروج از مرکز مداری ارزنده   = 
|انحراف مداری ارزنده      = 
|نرخ گره            = <!-- انحراف مسیر طول گره صعودی -->
|ابعاد             = 
|میانگین قطر          = 
|میانگین شعاع         = <!-- جانشینی با " | میانگین_شعاع_مداری = -->      
|شعاع استوایی         = 
|شعاع قطبی           = 
|پختگی             = <!-- همان تخت‌شدگی است. -->
|محیط             = 
|مساحت سطح           = 
|حجم              = 
|جرم              = 
|چگالی             = 
|گرانش سطحی          = 
|ضریب گشتاور لختی       = 
|سرعت فرار           = 
|چرخش             = <!-- دوره چرخش -->
|sidereal_day         = 
|سرعت چرخش استوایی       = 
|انحراف محوری         = 
|بعد قطب شمال         = 
|میل   مِیل]] قطب شمال    = 
|عرض قطب دائرةالبروج      = 
|طول قطب دائرةالبروج      = 
|آلبدو             = 
|دما              = 
|نام دما ۱           = 
|کمترین دما ۱         = 
|میانگین دما ۱         = 
|بیشترین دما ۱         = 
|نام دما ۲           = 
|کمترین دما ۲         = 
|میانگین دما ۲         = 
|بیشترین دما ۲         = 
|نام دما ۳           = 
|کمترین دما ۳         = 
|میانگین دما ۳         = 
|بیشترین دما ۳         = 
|نام دما ۴           = 
|کمترین دما ۴         = 
|میانگین دما ۴         = 
|بیشترین دما ۴         = 
|نوع طیف            = 
|خانواده            = <!-- خانواده سیارک -->
|قدر              = <!-- قدر ظاهری -->
|قدر مطلق (H)         = 
|قطر زاویه‌ای          = 
|جو              = 
|scale_height         = 
|ترکیب جو           = 
|نکته             = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox planet
| minorplanet      = yes <!-- enables features for minor planets -->
| extrasolarplanet    = yes <!-- enables features for extrasolar planets -->
| label_width      = <!-- Sets the parameter name column's max width. Defaults to 11em. -->
| name          = <!-- displayed in caption of infobox -->
| symbol         = <!--[[File:...|14px]]-->
| image         = <!--[[File:...|260px]]-->
| image_alt       = 
| caption        = <!-- image caption -->
| background       = <!-- #FFFFC0 -->
| discovery_ref     = <!-- <ref>...</ref>-->
| discoverer       = <!-- person(s), survey -->
| discovery_site     = 
| discovered       = <!-- date -->
| discovery_method    = 
| mpc_name        = 
| pronounced       = {{IPAc-en|<!-- IPA string -->}}
| named_after      = 
| alt_names       = 
| mp_category      = 
| adjectives       = 
| orbit_ref       = <!-- <ref>...</ref>-->
| orbit_diagram     = <!-- [[File:...|260px]]-->
| epoch         = 
| uncertainty      = 
| observation_arc    = 
| earliest_precovery_date = <!-- Encouraged, especially for distant new objects -->
| apsis         = 
| aphelion        = 
| perihelion       = 
| periastron       = 
| apoastron       = 
| periapsis       = 
| apoapsis        = 
| semimajor       = 
| mean_orbit_radius   = 
| eccentricity      = 
| period         = 
| synodic_period     = 
| avg_speed       = <!--(Average orbital speed)-->
| mean_anomaly      = 
| mean_motion      = <!--(Instantaneous orbital mean motion)-->
| inclination      = 
| angular_dist      = <!--(Angular distance)-->
| asc_node        = <!--(Longitude of ascending node)-->
| long_periastron    = <!--(Longitude of periastron)-->
| time_periastron    = <!--(Time of periastron)-->
| arg_peri        = <!--(Argument of peri[helion/astron/...])-->
| semi-amplitude     = 
| satellite_of      = 
| group         = 
| satellites       = 
| star          = 
| moid          = <!--(Earth MOID only)-->
| mercury_moid      = 
| venus_moid       = 
| mars_moid       = 
| jupiter_moid      = 
| saturn_moid      = 
| uranus_moid      = 
| neptune_moid      = 
| tisserand       = <!--(Jupiter Tisserand parameter)-->
| p_orbit_ref      = <!-- <ref>...</ref>-->
| p_semimajor      = 
| p_eccentricity     = 
| p_inclination     = 
| p_mean_motion     = <!--(Proper orbital mean motion)-->
| perihelion_rate    = <!--(Proper perihelic precession rate)-->
| node_rate       = <!--(Proper nodal precession rate)-->
| physical_ref      = <!-- <ref>...</ref>-->
| dimensions       = <!--(Uni/bi/tri-axial dimensions)-->
| mean_diameter     = <!--(For large, spheroidal minor planets)-->
| mean_radius      = <!--(For planets & large, spheroidal minor planets)-->
| equatorial_radius   = 
| polar_radius      = 
| flattening       = 
| circumference     = 
| surface_area      = 
| volume         = 
| mass          = 
| density        = 
| surface_grav      = <!--(Equatorial surface gravity)-->
| moment_of_inertia_factor = <!--(Moment of inertia factor)-->
| escape_velocity    = 
| sidereal_day      = 
| rot_velocity      = <!--(Rotational velocity)-->
| rotation        = <!--(Rotation period)-->
| axial_tilt       = 
| right_asc_north_pole  = <!--(North pole right ascension)-->
| declination      = <!--(North pole declination)-->
| pole_ecliptic_lat   = <!--(Pole ecliptic latitude)-->
| pole_ecliptic_lon   = <!--(Pole ecliptic longitude)-->
| albedo         = 
| single_temperature   = 
| temp_name1       = 
| min_temp_1       = 
| mean_temp_1      = 
| max_temp_1       = 
| temp_name2       = 
| min_temp_2       = 
| mean_temp_2      = 
| max_temp_2       = 
| temp_name3       = 
| min_temp_3       = 
| mean_temp_3      = 
| max_temp_3       = 
| temp_name4       = 
| min_temp_4       = 
| mean_temp_4      = 
| max_temp_4       = 
| spectral_type     = 
| family         = 
| magnitude       = <!--(Apparent magnitude)-->
| abs_magnitude     = <!--(Absolute magnitude)-->
| angular_size      = 
| atmosphere_ref     = <!-- <ref>...</ref>-->
| surface_pressure    = 
| scale_height      = 
| atmosphere_composition = 
| note          = 
}}

نمونه

کره زمین نماد زمین در اخترشناسی
عکس زمین با آپولو۱۷
تیلهٔ آبی عکس زمین
گرفته شده توسط آپولو ۱۷
کشف
تاریخ کشفمبدأ
طبقه‌بندی
جهان، سیارهٔ آبی یا تیله آبی
ویژگی‌های مداری
اوج۱۵۲٬۰۹۸٬۲۳۲ km
۱٫۰۱۶۷۱۳۸۸ AU
حضیض۱۴۷٬۰۹۸٬۲۹۰ km
{{۰٫۹۸۳۲۹۱۳۴ AU}}
۱۴۹٬۵۹۸٬۲۶۱
۱٫۰۰۰۰۰۲۶۱ AU
خروج از مرکز مداری۰٫۰۱۶۷۱۱۲۳
۳۶۵٫۲۵۶۳۶۳۰۰۴ روز
۱٫۰۰۰۰۱۷۴۲۱ سال
میانگین سرعت مداری
۲۹٫۷۸ km/s
۱۰۷٬۲۰۰ km/h
°۳۵۷٫۵۱۷۱۶
انحراف°۷٫۱۵۵ نسبت به مدار مرکزی خورشید
۱٫۵۷۸۶۹° نسبت به صفحه ثابت
°۳۴۸٫۷۳۹۳۶
ماه‌های شناخته‌شدهیک ماه طبیعی و ۸٬۳۰۰ ماه ساختگی (قمر مصنوعی)تا تاریخ ۱ مارس ۲۰۰۱ (۲۰۰۱-03-۰۱))
ویژگی‌های فیزیکی
۶٬۳۷۸٫۱ km
شعاع قطبی
۶٬۳۵۶٫۸ km
محیط۴۰٬۰۷۵٫۰۱۷ km (استوایی)
۴۰٬۰۰۷٫۸۶ km (نصف‌النهاری)
۵۱۰٬۰۷۲٬۰۰۰ km۲

۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ km۲ خشکی (۲۹٫۲ ٪)

۳۶۱٬۱۳۲٬۰۰۰ km۲ آب (۷۰٫۸ ٪)
حجم۱٫۰۸۳۲۱×۱۰۱۲ km۳
جرم۵٫۹۷۳۶×۱۰۲۴ kg
میانگین چگالی
۵٫۵۱۵ g/cm۳
۹٫۷۸۰۳۲۷ m/s۲
۰٫۹۹۷۳۲ g
۱۱٫۱۸۶ km/s
۰٫۹۹۷۲۶۹۶۸ d
۲۳°۲۶'۲۱".۴۱۱۹
سپیدایی۰٫۳۶۷ (هندسی)
۰٫۳۰۶ (بوند)Williams, David R. (2004-09-01). "Earth Fact Sheet". NASA. Retrieved 2010-08-09.
دمای سطح کمترین میانگین بیشترین
کلوین ۱۸۴ K ۲۸۷٫۲ K ۳۳۱ K
سلسیوس −۸۹٫۲ °C ۱۴ °C ۵۷٫۸ °C
جو
فشار سطح
۱۰۱٫۳۲۵ کیلو پاسکال (MSL)
ترکیب جو۷۸٫۰۸٪ نیتروژن
۲۰٫۹۵٪ اکسیژن
۰٫۹۳٪ آرگون
۰٫۰۳۸٪ دی‌اکسید کربن
نزدیک به ۱٪ بخار آب (با توجه به اقلیم مقدار آن تغییر می‌کند).
{{جعبه اطلاعات سیاره
| bgcolour = #c0c0ff
|نام = کره زمین
|نماد = [[پرونده:Earth symbol.svg|25px|نماد زمین در اخترشناسی]]
|تصویر= [[پرونده:The Earth seen from Apollo 17.jpg|250px|عکس زمین با آپولو۱۷]]
|زیرنویس = ''[[تیله آبی|تیلهٔ آبی]]'' عکس زمین{{سخ}}گرفته شده توسط ''[[آپولو ۱۷]]''
|کاشف = 
|محل_کشف = 
|تاریخ_کشف = [[مبدأ (ستاره‌شناسی)|مبدأ]]
|روش_اکتشاف = 
|رده متوسط = 
|adjectives = 
|سیاره فراخورشیدی = 
|نام طبقه = 
|سیاره کوچک = 
|نام دیگر = جهان، سیارهٔ آبی یا [[تیله آبی]]
|طبقه‌بندی (سیاره کوچک) = 
|طبقه‌بندی = 
|مبدا = 
|نیم‌قطر بزرگ = {{عبارت چپچین|۱۴۹٬۵۹۸٬۲۶۱ |[[کیلومتر|km]]}}{{سخ}}
{{عبارت چپچین|۱٫۰۰۰۰۰۲۶۱ [[یکای کیهانی|AU]]}}
|خروج از مرکز= ۰٫۰۱۶۷۱۱۲۳
|آنومالی متوسط = °۳۵۷٫۵۱۷۱۶
|انحراف = °۷٫۱۵۵ نسبت به [[استوا|مدار مرکزی]] [[خورشید]]{{سخ}}۱٫۵۷۸۶۹° نسبت به [[صفحه ثابت]]
|طول گره صعودی = °۳۴۸٫۷۳۹۳۶
|orbit_ref = 
|اوج = {{عبارت چپچین|۱۵۲٬۰۹۸٬۲۳۲ [[کیلومتر|km]]}}{{سخ}}
{{عبارت چپچین|۱٫۰۱۶۷۱۳۸۸ [[یکای کیهانی|AU]]}}
|حضیض = {{عبارت چپچین|۱۴۷٬۰۹۸٬۲۹۰ [[کیلومتر|km]]}}{{سخ}}
{{۰٫۹۸۳۲۹۱۳۴ [[یکای کیهانی|AU]]}}
|میانگین_شعاع_مداری
|تناوب = ۳۶۵٫۲۵۶۳۶۳۰۰۴ روز{{سخ}}۱٫۰۰۰۰۱۷۴۲۱ [[سال ژولینی (اخترشناسی)|سال]]
|تناوب هلالی =
|میانگین سرعت = {{عبارت چپچین|۲۹٫۷۸ km/s}}{{سخ}}۱۰۷٬۲۰۰ [[کیلومتر بر ساعت|km/h]]
|قمرها = یک [[ماه]] طبیعی و ۸٬۳۰۰ ماه ساختگی (قمر مصنوعی){{as of|۲۰۰۱|۳|۱|lc=on}})
|ابعاد = 
|شعاع متوسط = 
|حجم = {{عبارت چپچین|۱٫۰۸۳۲۱×۱۰<sup>۱۲</sup> km<sup>۳</sup>}}
|rot_velocity = 
|right_asc_north_pole = 
|declination = 
|albedo = ۰٫۳۶۷ (هندسی){{سخ}}۰٫۳۰۶ (بوند)Williams, David R. (2004-09-01). "Earth Fact Sheet". NASA. Retrieved 2010-08-09.
|دما = 
|میانگین شعاع = {{عبارت چپچین|۶٬۳۷۱٫۰ km}}
|شعاع استوایی = {{عبارت چپچین|۶٬۳۷۸٫۱ km}}
|شعاع قطبی = {{عبارت چپچین|۶٬۳۵۶٫۸ km}}
|محیط = {{عبارت چپچین|۴۰٬۰۷۵٫۰۱۷ km}} ([[استوا|استوایی]]){{سخ}}{{عبارت چپچین|۴۰٬۰۰۷٫۸۶ km}} ([[نصف‌النهار|نصف‌النهاری]])
|مساحت سطح = ۵۱۰٬۰۷۲٬۰۰۰ km<sup>۲</sup>
{{Nowrap|۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ km<sup>۲</sup> خشکی (۲۹٫۲ ٪)}}{{سخ}}
{{Nowrap|۳۶۱٬۱۳۲٬۰۰۰ km<sup>۲</sup> آب (۷۰٫۸ ٪)}}
|جرم = {{عبارت چپچین|۵٫۹۷۳۶×۱۰<sup>۲۴</sup> kg}}
|چگالی = {{عبارت چپچین|۵٫۵۱۵ g/cm<sup>۳</sup>}}
|گرانش سطحی = {{عبارت چپچین|[[گرانش زمین|۹٫۷۸۰۳۲۷ m/s<sup>۲</sup>]]}}{{سخ}}{{عبارت چپچین|۰٫۹۹۷۳۲ g}}
|سرعت فرار = {{عبارت چپچین|۱۱٫۱۸۶ km/s}}
|چرخش = 
|sidereal_day = {{عبارت چپچین|۰٫۹۹۷۲۶۹۶۸ d}}
|سرعت چرخش استوایی = ۱٬۶۷۴٫۴ کیلومتر بر ساعت یا ۴۶۵٫۱ متر بر ثانیه
| axial_tilt = {{عبارت چپچین|۲۳°۲۶'۲۱".۴۱۱۹}}
|بعد قطب شمال = 
|میل = 
|pole_ecliptic_lat = 
|pole_ecliptic_lon = 
|آلبدو = 
|single_temperature = 
|temp_name1 = [[کلوین]]
|min_temp_1 = {{عبارت چپچین|۱۸۴ K}}
|mean_temp_1 = {{عبارت چپچین|۲۸۷٫۲ K}}
|max_temp_1 = {{عبارت چپچین|۳۳۱ K}}
|temp_name2 = [[سلسیوس]]
|min_temp_2 = {{عبارت چپچین|−۸۹٫۲ °C}}
|mean_temp_2 = {{عبارت چپچین|۱۴ °C}}
|max_temp_2 = {{عبارت چپچین|۵۷٫۸ °C}}
|minorplanet = 
|نوع طیف = 
|قدر = 
|قدر مطلق (H) = 
|قطر زاویه‌ای = 
|جو = 
|background = 
|atmosphere_ref = 
|فضار سطح = 
|فشار سطح = ۱۰۱٫۳۲۵ [[پاسکال (یکا)|کیلو پاسکال]] ([[سطح آب‌های آزاد|MSL]])
|scale_height = 
|ترکیب جو = ۷۸٫۰۸٪ [[نیتروژن]]{{سخ}}۲۰٫۹۵٪ [[اکسیژن]]{{سخ}}۰٫۹۳٪ [[آرگون]]{{سخ}}۰٫۰۳۸٪ [[دی‌اکسید کربن]]{{سخ}}نزدیک به ۱٪ [[بخار آب]] (با توجه به [[اقلیم]] مقدار آن تغییر می‌کند).
}}

رده ردیابی