الگو:جعبه اطلاعات رود

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{نام}}}
{{{نام دیگر}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|جایگزین={{{متن جایگزین}}}|ایستاده=1]]
{{{توضیح تصویر}}}
[[پرونده:{{{نقشه}}}|{{{اندازه نقشه}}}|جایگزین={{{متن جایگزین نقشه}}}]]
{{{توضیح نقشه}}}
ریشه‌شناسی نام{{{ریشه‌شناسی}}}
نام(ها){{{نام مستعار}}}
نام محلی{{{نام محلی}}}
مکان
{{{نوع کشور}}}{{{کشور}}}
نوع ایالت{{{ایالت}}}
{{{نوع منطقه}}}{{{منطقه}}}
{{{نوع بخش}}}{{{بخش}}}
{{{نوع شهرداری}}}{{{شهرداری}}}
ویژگی‌های ظاهری
سرآب{{{سرآب۱}}}
 • مکان{{{مکان سرآب۱}}}
 • مختصات{{{مختصات سرآب۱}}}{{{منبع مختصات سرآب۱}}}
 • طول{{{طول سرآب۱}}}
 • ارتفاع{{{ارتفاع سرآب۱}}}
دومین سرآب{{{سرآب۲}}}
 • مکان{{{مکان سرآب۲}}}
 • مختصات{{{مختصات سرآب۲}}}{{{منبع مختصات سرآب۲}}}
 • طول{{{طول سرآب۲}}}
 • ارتفاع{{{ارتفاع سرآب۲}}}
سومین سرآب{{{سرآب۳}}}
 • مکان{{{مکان سرآب۳}}}
 • مختصات{{{مختصات سرآب۳}}}{{{منبع مختصات سرآب۳}}}
 • طول{{{طول سرآب۳}}}
 • ارتفاع{{{ارتفاع سرآب۳}}}
چهارمین سرآب{{{سرآب۴}}}
 • مکان{{{مکان سرآب۴}}}
 • مختصات{{{مختصات سرآب۴}}}{{{منبع مختصات سرآب۴}}}
 • طول{{{طول سرآب۴}}}
 • ارتفاع{{{ارتفاع سرآب۴}}}
پنجمین سرآب{{{سرآب۵}}}
 • مکان{{{مکان سرآب۵}}}
 • مختصات{{{مختصات سرآب۵}}}{{{منبع مختصات سرآب۵}}}
 • طول{{{طول سرآب۵}}}
 • ارتفاع{{{ارتفاع سرآب۵}}}
تلاقی سرآب‌ها{{{تلاقی سرآب‌ها}}}
 • مکان{{{مکان تلاقی سرآب‌ها}}}
 • مختصات{{{مختصات تلاقی سرآب‌ها}}}{{{منبع مختصات تلاقی سرآب‌ها}}}
 • ارتفاع{{{ارتفاع تلاقی سرآب‌ها}}}
دهانه{{{دهانه}}}
 • مکان
{{{مکان دهانه}}}
 • ارتفاع
{{{ارتفاع دهانه}}}
طول{{{طول}}}
اندازهٔ حوضه{{{اندازه حوضه}}}
عرض 
 • کمینه{{{کمترین عرض}}}
 • میانگین{{{میانگین عرض}}}
 • بیشینه{{{بیشترین عرض}}}
عمق 
 • کمینه{{{کمترین عمق}}}
 • میانگین{{{میانگین عمق}}}
 • بیشینه{{{بیشترین عمق}}}
دبی{{{دبی}}}
 • مکان{{{مکان دبی۱}}}
 • میانگین{{{میانگین دبی۱}}}
 • کمینه{{{کمینه دبی۱}}}
 • بیشینه{{{بیشینه دبی۱}}}
دبی{{{دبی۲}}}
 • مکان{{{مکان دبی۲}}}
 • میانگین{{{میانگین دبی۲}}}
 • کمینه{{{کمینه دبی۲}}}
 • بیشینه{{{بیشینه دبی۲}}}
دبی{{{دبی۳}}}
 • مکان{{{مکان دبی۳}}}
 • میانگین{{{میانگین دبی۳}}}
 • کمینه{{{کمینه دبی۳}}}
 • بیشینه{{{بیشینه دبی۳}}}
دبی{{{دبی۴}}}
 • مکان{{{مکان دبی۴}}}
 • میانگین{{{میانگین دبی۴}}}
 • کمینه{{{کمینه دبی۴}}}
 • بیشینه{{{بیشینه دبی۴}}}
دبی{{{دبی۵}}}
 • مکان{{{مکان دبی۵}}}
 • میانگین{{{میانگین دبی۵}}}
 • کمینه{{{کمینه دبی۵}}}
 • بیشینه{{{بیشینه دبی۵}}}
ویژگی‌های حوضه
توالی{{{توالی}}}
شبکهٔ رود{{{حوضه آبریز}}}
نقاط عطف{{{نقاط عطف حوضه}}}
شهر(ها){{{شهر}}}
جمعیت{{{جمعیت}}}
ریزابه‌ها 
 • چپ{{{انشعاب‌های چپ}}}
 • راست{{{انشعاب‌های راست}}}
پهنه‌های آبی{{{پهنه‌های آبی}}}
آبشارها{{{آبشارها}}}
پل‌ها{{{پل‌ها}}}
بندرهای داخلی{{{بندرها}}}
{{{برچسب سفارشی}}}{{{داده سفارشی}}}
{{{اضافه}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات رود
|تعبیه        = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر، "yes" بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|نام         = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|نام دیگر       = 
|تصویر        = 
|اندازه تصویر     = 
|متن جایگزین     = 
|توضیح تصویر     = 
|توضیح نقشه      = 
|ریشه‌شناسی نام    = 
|نام مستعار      = 
|نام محلی       = 
|زبان نام محلی    = 
            <!-- مکان -->
|نوع کشور       = 
|کشور         = 
|ایالت        = 
|نوع منطقه      = 
|منطقه        = 
|نوع بخش       = 
|بخش         = 
|نوع شهرداری     = 
|شهرداری       = 
            <!-- پارامترهای ویژه نقشه -->
|pushpin_map     = 
|pushpin_map_size   = 
|pushpin_map_relief  = 
|pushpin_map_caption = 
            <!-- ویژگی‌های حوضه -->
|سرآب۱       = 
|مکان سرآب۱     = 
|ارتفاع سرآب۱    = 
|طول سرآب۱     = 
|مختصات سرآب۱    = 
|منبع مختصات سرآب۱ = 
|سرآب۲       = 
|مکان سرآب۲     = 
|ارتفاع سرآب۲    = 
|طول سرآب۲     = 
|مختصات سرآب۲    = 
|منبع مختصات سرآب۲ = 
|سرآب۳       = 
|مکان سرآب۳     = 
|ارتفاع سرآب۳    = 
|طول سرآب۳     = 
|مختصات سرآب۳    = 
|منبع مختصات سرآب۳ = 
|سرآب۴       = 
|مکان سرآب۴     = 
|ارتفاع سرآب۴    = 
|طول سرآب۴     = 
|مختصات سرآب۴    = 
|منبع مختصات سرآب۴ = 
|سرآب۵       = 
|مکان سرآب۵     = 
|ارتفاع سرآب۵    = 
|طول سرآب۵     = 
|مختصات سرآب۵    = 
|منبع مختصات سرآب۵ = 
|تلاقی سرآب‌ها       = 
|مکان تلاقی سرآب‌ها    = 
|ارتفاع تلاقی سرآب‌ها   = 
|مختصات تلاقی سرآب‌ها   = 
|منبع مختصات تلاقی سرآب‌ها = 

|source_confluence_elevation  = 
|source_confluence_coordinates = 

|دهانه        = <!-- می‌توانید از " |ریزشگاه = " نیز استفاده کنید. -->
|مکان دهانه      = 
|مختصات دهانه     = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} | می‌توانید از " |مختصات = " نیز استفاده کنید. -->
|ارتفاع دهانه     = <!-- می‌توانید از " |ارتفاع ریزشگاه = " نیز استفاده کنید. -->
|ارتفاع متریک دهانه  = 
|ارتفاع امپریال دهانه = 
|مکان دهانه      = 
|طول         = 
|طول متریک      = 
|طول امپریال     = 
|اندازه حوضه     = 
|کمترین عرض      = 
|کمترین عرض متریک   = 
|کمترین عرض امپریال  = 
|میانگین عرض     = 
|میانگین متریک عرض  = 
|میانگین امپریال عرض = 
|بیشترین عرض     = 
|بیشترین عرض متریک  = 
|بیشترین عرض امپریال = 
|کمترین عمق      = 
|میانگین عمق     = 
|بیشترین عمق     = 

|دبی۱         = <!-- می‌توانید از " |میانگین بده = " نیز استفاده کنید. (باید به "میانگین دبی" تغییر کند.) -->
|مکان دبی۱      = 
|کمینه دبی۱      = 
|کمینه متریک دبی۱   = 
|کمینه امپریال دبی۱  = 
|میانگین دبی۱     = 
|میانگین متریک دبی۱  = 
|میانگین امپریال دبی۱ = 
|بیشینه دبی۱     = 
|بیشینه متریک دبی۱  = 
|بیشینه امپریال دبی۱ = 
|دبی۲         = 
|مکان دبی۲      = 
|کمینه دبی۲      = 
|کمینه متریک دبی۲   = 
|کمینه امپریال دبی۲  = 
|میانگین دبی۲     = 
|میانگین متریک دبی۲  = 
|میانگین امپریال دبی۲ = 
|بیشینه دبی۲     = 
|بیشینه متریک دبی۲  = 
|بیشینه امپریال دبی۲ = 
|دبی۳         = 
|مکان دبی۳      = 
|کمینه دبی۳      = 
|کمینه متریک دبی۳   = 
|کمینه امپریال دبی۳  = 
|میانگین دبی۳     = 
|میانگین متریک دبی۳  = 
|میانگین امپریال دبی۳ = 
|بیشینه دبی۳     = 
|بیشینه متریک دبی۳  = 
|بیشینه امپریال دبی۳ = 
|دبی۴         = 
|مکان دبی۴      = 
|کمینه دبی۴      = 
|کمینه متریک دبی۴   = 
|کمینه امپریال دبی۴  = 
|میانگین دبی۴     = 
|میانگین متریک دبی۴  = 
|میانگین امپریال دبی۴ = 
|بیشینه دبی۴     = 
|بیشینه متریک دبی۴  = 
|بیشینه امپریال دبی۴ = 
|دبی۵         = 
|مکان دبی۵      = 
|کمینه دبی۵      = 
|کمینه متریک دبی۵   = 
|کمینه امپریال دبی۵  = 
|میانگین دبی۵     = 
|میانگین متریک دبی۵  = 
|میانگین امپریال دبی۵ = 
|بیشینه دبی۵     = 
|بیشینه متریک دبی۵  = 
|بیشینه امپریال دبی۵ = 

|توالی        = 
|حوضه آبریز      = <!-- می‌توانید از " |شبکه رود = " نیز استفاده کنید. -->
|شهرها        = 
|جمعیت حوضه      = 
|انشعاب‌های چپ     = 
|انشعاب‌های راست    = 
|پهنه‌های آبی     = 
|آبشارها       = 
|پل‌ها         = 
|بندرهای داخلی    = 
|برچسب سفارشی     = 
|داده سفارشی     = 
|اضافه        = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox river
| name        = 
| name_native    = 
| name_native_lang  = 
| name_other     = 
| name_etymology   = 
| nickname      =
<!---------------------- IMAGE-->
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     =
<!---------------------- MAPS -->
| map        = 
| map_size      = 
| map_caption    = 
| map_alt      = 
| pushpin_map    = 
| pushpin_map_size  = 
| pushpin_map_caption= 
| pushpin_map_alt  = 
<!---------------------- LOCATION -->
| subdivision_type1 = 
| subdivision_name1 = 
| subdivision_type2 = 
| subdivision_name2 = 
| subdivision_type3 = 
| subdivision_name3 = 
| subdivision_type4 = 
| subdivision_name4 = 
| subdivision_type5 = 
| subdivision_name5 = 
<!---------------------- PHYSICAL CHARACTERISTICS -->
| length       = 
| width_min     = 
| width_avg     = 
| width_max     = 
| depth_min     = 
| depth_avg     = 
| depth_max     = 
| discharge1_location= 
| discharge1_min   = 
| discharge1_avg   = 
| discharge1_max   = 
<!---------------------- BASIN FEATURES -->
| source1      = 
| source1_location  = 
| source1_coordinates= <!-- {{Coord|...}} -->
| source1_elevation = 
| mouth       = 
| mouth_location   = 
| mouth_coordinates = <!-- {{Coord|...|display=inline,title}} -->
| mouth_elevation  = 
| progression    = 
| river_system    = 
| basin_size     = 
| basin_landmarks  = 
| basin_population  = 
| tributaries_left  = 
| tributaries_right = 
| waterbodies    = 
| waterfalls     = 
| bridges      = 
| ports       = 
| custom_label    = 
| custom_data    = 
| extra       = 
}}

توضیح پارامترها

Parameter name Description
name The ویکی‌پدیا:قواعد نام‌گذاری of the river.
name_native The native/local name of the river.
name_native_lang ایزو ۱–۶۳۹ or ایزو ۲–۶۳۹ language code of the language used in name_native. Used for ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/دسترسی‌پذیری.
name_other Other name(s) of the river. Use commas to enter multiple.
name_etymology Person, event or other entity the body is named after
image Image filename without the File: or Image: prefix.
image_size Width of the image in pixels (i.e. 200px). Common sizes are usually around 280px to 300px.
image_caption Caption for the main image.
image_alt ویکی‌پدیا:متن جایگزین برای تصاویر for the main image.
map Map image filename without the File: or Image: prefix.
map_size Width of the image in pixels (i.e. 200px). Common sizes are usually around 280px to 300px.
map_caption Caption for the map image.
map_alt ویکی‌پدیا:متن جایگزین برای تصاویر for the map image.
pushpin_map The name of a location map to be used with {{location map}}, with the pin placed at the location specified by the mouth_coordinates parameter, or the value from wikidata if no mouth coordinates are provided. Manually add parameter pushpin_map_relief = 0 to disable the use of a relief location map.
pushpin_map_size The width of the location map in pixels as a raw number, without any px suffix
pushpin_map_caption Caption for the location map
pushpin_map_alt ویکی‌پدیا:متن جایگزین برای تصاویر for the location map image.
subdivision_type1 Primary political region(s), typically Country or Countries.
subdivision_name1 Used with above. The country/ies in which the river flows in/through. Use commas for multiple.
subdivision_type2 Secondary political region(s). States, Provinces, Districts, or Regions, in which the river flows through.
subdivision_name2 Used with above. The secondary political region(s) in which the river flows through. Use commas for multiple.
subdivision_type3 Tertiary political region(s), such as the Cities along the river.
subdivision_name3 Used with above. The tertiary political region(s) through which the river flows. Use commas for multiple.
subdivision_type4 Other types of political subdivisions.
subdivision_name4 Used with above. Other political subdivisions through which the river flows. Use commas for multiple.
subdivision_type5 Other types of political subdivisions.
subdivision_name5 Used with above. Other political subdivisions through which the river flows. Use commas for multiple.
PHYSICAL CHARACTERISTICS
length The total length of the river's main stem.
Consider using {{الگو:Convert|1234|km|mi|abbr=on}}
width_min Minimum width between banks of the river. Rarely used as it is often difficult to determine the exact source of the river.
Consider using {{الگو:Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
width_avg Average width of the river.
Consider using {{الگو:Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
width_max Maximum width of the river before the دهانه رود.
Consider using {{الگو:Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_min Minimum depth of the river. Rarely used as it is often difficult to determine the exact source of the river.
Consider using {{الگو:Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_avg Average depth of the river.
Consider using {{الگو:Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_max Maximum depth of the river before the دهانه رود.
Consider using {{الگو:Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
discharge1_location Location or gauge/sensor name at which the below details are recorded. Commonly at the River mouth.
You may add up to discharge5.
discharge1_min Minimum discharge rate. Rarely used.
Consider using {{الگو:Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
discharge1_avg Average discharge rate.
Consider using {{الگو:Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
discharge1_max Maximum discharge rate before flooding occurs in the surrounding areas.
Consider using {{الگو:Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
BASIN FEATURES
source1 Landform or waterbody of the primary source. You may add up to source5. For a source that is a هم‌ریزگاه, you may add as:
Confluence of [[River-A]] and [[River-B]].
source1_location Political details of the source location, such as Province, District, State, etc.
source1_coordinates Coordinates of the main source, using the {{coord}} template.
source1_elevation Elevation at the main source of water
mouth Landform or waterbody of the دهانه رود.
mouth_location Political details of the mouth location, such as Province, District, State, etc.
mouth_coordinates Coordinates of the river mouth, using the {{coord}} template. Use |display=inline,title if possible.
mouth_elevation Elevation at the river mouth.
progression Progression of rivers.
river system Name of the سیستم زهکشی.
basin_landmarks Popular landmarks along the river. Use commas for multiple.
basin_population Population within the river basin.
basin_size Size of the river's حوضه آبریز.
Consider using {{الگو:Convert|1234|km2|mi2|abbr=on}}
tributaries_left ریزابه located on the left bank of the river flowing towards the mouth. List in order from source to mouth.
tributaries_right ریزابه located on the right bank of the river flowing towards the mouth. List in order from source to mouth.
waterbodies Water bodies located along the river (such as lakes, reservoirs, etc). List in order from source to mouth.
waterfalls آبشارs along the river. List in order from source to mouth.
bridges پلs along the river. List in order from source to mouth.
ports بندر داخلیs along the river. List in order from source to mouth.
custom_label Use this to enter a custom label (such as bridges). To be used with the field below.
custom_data Custom data parameter. See above.
extra Use this parameter to add content to the very bottom of the infobox. Useful for adding maps, charts, and so on.
Amazon River (dummy data)
Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Amazonas, Solimões
Alt text for image
Aerial view of the Amazon River
Alt text for map
Map of the Amazon basin
Map showing the location of the river mouth in Brazil
Map showing the location of the river mouth in Brazil
Location of the mouth in Brazil
ریشه‌شناسی نامNamed after the Amazon Rainforest
نام محلیخطای {{نام بومی}}: یک برچسب زبان IETF باید در پارامتر {{{1}}} وارد شود (راهنما)
مکان
Countriesبرزیل, کلمبیا, پرو, اکوادور
Statesمنطقه لورتو (Peru);
بخش آمازوناس (Columbia);
منطقه شمال برزیل (Brazil)
Citiesایکیتوس (Peru); لتیسیا (آماسوناس) (Colombia);
Tabatinga (Brazil); تفه (Brazil);
Itacoatiara (Brazil); پارینتیس (Brazil);
Óbidos (Brazil); سانتاری، پارا (Brazil);
المیریم، پارا (Brazil); ماکاپا (Brazil)
ویژگی‌های ظاهری
سرآبNevado Mismi, پرو
 • مکانمنطقه ارکیپا
 • مختصات۱۵°۳۱′۰۵″ جنوبی ۷۱°۴۵′۵۵″ غربی / ۱۵٫۵۱۸۰۶°جنوبی ۷۱٫۷۶۵۲۸°غربی / -15.51806; -71.76528
 • ارتفاع۵٬۱۷۰ متر (۱۶٬۹۶۰ فوت)
دهانهاقیانوس اطلس
 • مکان
آماپا, پارا
 • مختصات
۰۰°۴۲′۲۸″ جنوبی ۵۰°۰۵′۲۲″ غربی / ۰٫۷۰۷۷۸°جنوبی ۵۰٫۰۸۹۴۴°غربی / -0.70778; -50.08944
 • ارتفاع
۰ متر (۰ فوت)
طول۶٬۹۹۲ کیلومتر (۴٬۳۴۵ مایل)
اندازهٔ حوضه۷٬۰۵۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع (۲٬۷۲۰٬۰۰۰ مایل مربع)
عرض 
 • کمینه۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
 • میانگین۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
 • بیشینه۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
عمق 
 • کمینه۳ متر (۹٫۸ فوت)
 • میانگین۱۵ متر (۴۹ فوت)
 • بیشینه۳۰ متر (۹۸ فوت)
دبی 
 • مکانسانتاری، پارا
 • میانگین۲۰۹٬۰۰۰ متر مکعب بر ثانیه (۷٬۴۰۰٬۰۰۰ فوت مکعب بر ثانیه)
 • کمینه۱۰۹٬۰۰۰ متر مکعب بر ثانیه (۳٬۸۰۰٬۰۰۰ فوت مکعب بر ثانیه)
 • بیشینه۳۰۹٬۰۰۰ متر مکعب بر ثانیه (۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ فوت مکعب بر ثانیه)
ویژگی‌های حوضه
توالیرود آمپوریماکSolimõesرود مارانیون
شبکهٔ رودحوضه آمازون
نقاط عطفورزشگاه آرنا آمازونیا
جمعیت1,234,567
ریزابه‌ها 
 • چپ
 • راست
پهنه‌های آبیLake Lawriqucha
آبشارهاپارک ملی نوئل کمف مرکادو
پل‌هاManaus–Iranduba Bridge
بندرهای داخلیPort of Manaus
Custom labelCustom data

نمونه

{{Infobox river
| name        = Amazon River (dummy data)
| name_native    = Amazonia
| name_native_lang  = 
| name_other     = Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Amazonas, Solimões
| name_etymology   = Named after the Amazon Rainforest
| image       = Aerial view of the Amazon Rainforest.jpg
| image_size     = 300px
| image_caption   = Aerial view of the Amazon River
| image_alt     = Alt text for image
| map        = Amazonrivermap.svg
| map_size      = 300px
| map_caption    = Map of the Amazon basin
| map_alt      = Alt text for map
| pushpin_map    = Brazil
| pushpin_map_size  = 300
| pushpin_map_caption= Location of the mouth in Brazil
| pushpin_map_alt  = Map showing the location of the river mouth in Brazil
| subdivision_type1 = Countries
| subdivision_name1 = [[برزیل]], [[کلمبیا]], [[پرو]], [[اکوادور]]
| subdivision_type2 = States
| subdivision_name2 = [[منطقه لورتو]] (Peru);<br />[[بخش آمازوناس]] (Columbia);<br />[[منطقه شمال برزیل]] (Brazil)
| subdivision_type3 = Cities
| subdivision_name3 = [[ایکیتوس]] (Peru); [[لتیسیا (آماسوناس)]] (Colombia);<br /> [[Tabatinga]] (Brazil); [[تفه]] (Brazil);<br /> [[Itacoatiara, Amazonas|Itacoatiara]] (Brazil); [[پارینتیس]] (Brazil);<br /> [[Óbidos, Pará|Óbidos]] (Brazil); [[سانتاری، پارا]] (Brazil);<br /> [[المیریم، پارا]] (Brazil); [[ماکاپا]] (Brazil)
<!---------------------- PHYSICAL CHARACTERISTICS -->
| length       = {{Convert|6992|km|mi|abbr=on}}
| width_min     = {{Convert|4|km|mi|abbr=on}}
| width_avg     = {{Convert|6|km|mi|abbr=on}}
| width_max     = {{Convert|8|km|mi|abbr=on}}
| depth_min     = {{Convert|3|m|ft|abbr=on}}
| depth_avg     = {{Convert|15|m|ft|abbr=on}}
| depth_max     = {{Convert|30|m|ft|abbr=on}}
| discharge1_location= [[سانتاری، پارا]]
| discharge1_min   = {{Convert|109000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
| discharge1_avg   = {{Convert|209000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
| discharge1_max   = {{Convert|309000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
<!---------------------- BASIN FEATURES -->
| source1      = [[Nevado Mismi]], [[پرو]]
| source1_location  = [[منطقه ارکیپا]]
| source1_coordinates= {{Coord|15|31|05|S|71|45|55|W}}
| source1_elevation = {{Convert|5170|m|ft|abbr=on}}
| mouth       = [[اقیانوس اطلس]]
| mouth_location   = [[آماپا]], [[پارا]]
| mouth_coordinates = {{Coord|00|42|28|S|50|05|22|W|display=inline,title}}
| mouth_elevation  = {{Convert|0|m|ft|abbr=on}}
| progression    = [[رود آمپوریماک]]—[[Solimões River|Solimões]]—[[رود مارانیون]]
| river_system    = [[حوضه آمازون]]
| basin_size     = {{Convert|7050000|km2|mi2|abbr=on}}
| basin_landmarks  = [[ورزشگاه آرنا آمازونیا]]
| basin_population  = 1,234,567
| tributaries_left  = {{Hlist|[[رود مارانیون]]|[[رود جاپورا]]|[[ریو نگرو (آمازون)]]|[[رود پوتوماجو]]}}
| tributaries_right = {{Hlist|[[رود اوکایالی]]|[[رود پوروس]]|[[رود مادیرا]]|[[تاپاژوس]]|[[رود شینگو]]}}
| waterbodies    = [[Lawriqucha|Lake Lawriqucha]]
| waterfalls     = [[پارک ملی نوئل کمف مرکادو]]
| bridges      = [[Manaus–Iranduba Bridge]]
| ports       = [[Port of Manaus]]
| custom_label    = '''''Custom label'''''
| custom_data    = ''Custom data''
| extra       = ''(optional content at the bottom – centred)''
}}

زیرالگوها

رده ردیابی

Template Data

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده جعبه اطلاعات رود

Template Data

بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
embedembed

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
namename

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
qidqid

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
suppressfieldssuppressfields

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
fetchwikidatafetchwikidata

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
imageimage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_sizeimage_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_uprightimage_upright

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_altimage_alt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_captionimage_caption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mapmap

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_sizemap_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_altmap_alt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_captionmap_caption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
pushpin_mappushpin_map

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mouth_coordinatesmouth_coordinates

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
pushpin_map_altpushpin_map_alt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
pushpin_map_sizepushpin_map_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
pushpin_map_reliefpushpin_map_relief

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
pushpin_map_captionpushpin_map_caption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
name_nativename_native

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
native_namenative_name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
name_native_langname_native_lang

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
name_othername_other

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
etymologyetymology

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
name_etymologyname_etymology

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_type1subdivision_type1

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
country_typecountry_type

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_name1subdivision_name1

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
countrycountry

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_type2subdivision_type2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
state_typestate_type

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_name2subdivision_name2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
statestate

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_type3subdivision_type3

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
region_typeregion_type

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_name3subdivision_name3

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
regionregion

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_type4subdivision_type4

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
district_typedistrict_type

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_name4subdivision_name4

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
districtdistrict

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_type5subdivision_type5

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
municipality_typemunicipality_type

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_name5subdivision_name5

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
municipalitymunicipality

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source1source1

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source1_locationsource1_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source1_elevationsource1_elevation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source1_coordinatessource1_coordinates

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source2source2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source2_locationsource2_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source2_elevationsource2_elevation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source2_coordinatessource2_coordinates

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source3source3

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source3_locationsource3_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source3_elevationsource3_elevation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source3_coordinatessource3_coordinates

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source4source4

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source4_locationsource4_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source4_elevationsource4_elevation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source4_coordinatessource4_coordinates

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source5source5

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source5_locationsource5_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source5_elevationsource5_elevation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
source5_coordinatessource5_coordinates

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mouthmouth

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mouth_locationmouth_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mouth_elevationmouth_elevation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
lengthlength

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
width_minwidth_min

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
width_avgwidth_avg

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
width_maxwidth_max

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
depth_mindepth_min

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
depth_avgdepth_avg

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
depth_maxdepth_max

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1_locationdischarge1_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1_mindischarge1_min

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1_avgdischarge1_avg

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1_maxdischarge1_max

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mouth_elevation_metricmouth_elevation_metric

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mouth_elevation_imperialmouth_elevation_imperial

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mouth_coord_refmouth_coord_ref

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
length_metriclength_metric

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
length_imperiallength_imperial

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
width_min_metricwidth_min_metric

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
width_min_imperialwidth_min_imperial

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
width_avg_metricwidth_avg_metric

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
width_avg_imperialwidth_avg_imperial

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
width_max_metricwidth_max_metric

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
width_max_imperialwidth_max_imperial

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1discharge1

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1_min_metricdischarge1_min_metric

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1_min_imperialdischarge1_min_imperial

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1_avg_metricdischarge1_avg_metric

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1_avg_imperialdischarge1_avg_imperial

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1_max_metricdischarge1_max_metric

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge1_max_imperialdischarge1_max_imperial

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge2discharge2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge2_locationdischarge2_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge2_mindischarge2_min

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge2_avgdischarge2_avg

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge2_maxdischarge2_max

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge3discharge3

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge3_locationdischarge3_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge3_mindischarge3_min

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge3_avgdischarge3_avg

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge3_maxdischarge3_max

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge4discharge4

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge4_locationdischarge4_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge4_mindischarge4_min

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge4_avgdischarge4_avg

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge4_maxdischarge4_max

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge5discharge5

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge5_locationdischarge5_location

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge5_mindischarge5_min

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge5_avgdischarge5_avg

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
discharge5_maxdischarge5_max

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
progressionprogression

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
river_systemriver_system

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
basin_sizebasin_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
basin_landmarksbasin_landmarks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
basin_populationbasin_population

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
tributaries_lefttributaries_left

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
tributaries_righttributaries_right

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
waterbodieswaterbodies

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
waterfallswaterfalls

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
bridgesbridges

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
portsports

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
custom_datacustom_data

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
parentparent

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
landmarklandmark

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
citiescities

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
citycity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
custom_labelcustom_label

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
extraextra

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری