اخلاق اسلامی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

خوی اسلامی اخلاقی است که در چارچوب اسلام است. اخلاق اسلامی سه بخش اصلی دارد:

 1. رابطه با خدا: کارهایی که آدمی باید در برابر خدا بکند، مانند نماز و روزه و دعا
 2. رابطه با مردم: برخورد فرد و رفتارهایش با مردم و دیگر اعضای جامعه، مانند رفتار نقش‌های خانواده و دوستی. عموماً منظور از اخلاق اسلامی بیشتر این بخش است.
 3. رابطه با خود: چارچوب برخورد انسان با خودش یعنی موارد ناصحیح را در درونش تغییر دهد، مانند حسد (رشک) و چگونگی غذا خوردن

خوی اسلامی بهداشت اسلامی و احکام اسلام و دیگر چیزهای از این دست را نیز در بر می‌گیرد.

در کل ویژگی‌های اخلاقی در اسلام بسیار مهم است، به گونه‌ای پیامبر اسلام فرمود: «(به عربی: إنّما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكارِم الأخلاق[۱] یعنی «تنها برای به انجام رساندن خلق و خوی گرامی برانگیخته شده‌ام».

صفات وملکات اخلاقی درقرآن[ویرایش]

برای مطالعه صفات خوب و بد در قرآن کریم باید داستان انبیا را مطالعه نمود. برای مطالعه هرفضیلت بایستی ضد آن یعنی رذیلت مربوط را نیز توامان نگریست تا بهتر بتوانیم با محاسن و مفاسد آن‌ها آشنا شویم. در قرآن کریم از ۲۹ صفت خوب و بد یاد نموده‌است.[۲]

۱-تکبر و تواضع

تکبر یا استکبار یعنی انسان خود را برتر از دیگری بداند و عکس آن تذلل و خواریست یعنی تن به هرکاری داده و شخصیت خود را ضایع کند و هر دو این‌ها مذموم است حد وسط ان دو تواضع و فروتنی است.[۳][۴]

۲-طمع و قناعت

حرص از شدت تمایل به چیزی است که موجب دلباختگی به مواهب مادی می‌شود. در مقابل تنبلی به معنای کناره‌گیری ازدنیا و توسل به تکدی و گدائیست. حد وسط ان دو قناعت است یعنی تمایل طبیعی و متوازن به دنیا.[۵]

۳-حب الدنیا- اعتزال- دنیادوستی

حب دنیا که ریشه درحرص دارد همان دنیاپرستی است و مذموم. بیزاری از دنیا نیز مذموم است چه دنیا مزرعه آخرتست. حد وسط ان دو دنیادوستی و خداپرستی است[۶][۷]

۴-حسد- نصح

حسد آرزوی زوال نعمت از دیگریست. در مقابل نصح یا خیرخواهی است که ادمی طالب بقآ یا افزونی نعمت برای دیگریست.[۸]

۵-غرور- تواضع- کسالت

غرور یعنی خود را فریب دادن و خوب شمردن که همان نخوت است که شیطان را از درگاه خداوند راند. در برابر آن کسالت است یعنی آدمی خود را بی جهت خوار و ذلیل نماید. حد وسط این دو فروتنی است.[۹]

۶- طول امل- امید- یاس

طول امل یعنی داشتن آرزوهای دور و دراز در مسائل مادی و در برابر آن یاس و ناامیدیست به ویژه یاس از رحمت خدا و حد وسط آن دو امیدواری است که موجب رشد آدمی است. البته آرزوهای دراز در امور معنوی پسندیده است.[۱۰]

۷-تعصب- تسلیم در برابر حق- تقلید کورکورانه

تعصب به معنای وابستگی غیرمنطقی به چیزی تا آنجا که حق را فدای آن کند در مقابل آن تقلید کورکورانه است یعنی بدون آگاهی و چشم بسته از کسی پیروی شود. حد وسط این دو تسلیم در برابر حق و عدم پذیرش ناحق است.[۱۱]

۸-جبن- شجاعت- تهور

جبن یعنی ترس از هر امر موهوم در مقابل آن تهورست یعنی نترسیدن از هیچ چیز و هر دو مذموم است اما میانه آن دو شجاعت است که پسندیده است.[۱۲]

۹-توکل- خودباختگی

توکل یعنی سپردن کارها به خدا و اعتماد به لطف اوست و این امر منافاتی با حداکثر تلاش انسان ندارد برخلاف خودباختگی که فرد بی‌اعتماد است و به هر حشیشی متوسل می‌شود.[۱۳]

۱۰-شهوت- عفت- خمودی

شهوت علاقه شدید انسان به یک امر مادی است و مفهوم خاص آن شکمبارگی و بی بندوباری جنسیست و خمودی در مقابل آن است. حد میانه آن عفت و پارسائی است یعنی خویشتنداری.[۱۴][۱۵]

۱۱-غفلت- یقظه

غفلت هرگونه بی‌خبری از شرایط زمان و مکان که در یک لحظه هستی انسان را مبدل به خاکستر می‌کند. در برابر آن بیداری و ذکر است.[۱۶]

۱۲-بخل- جود- اسراف

بخل یا شح صفتی است که بر اثر آن انسان از بخشیدن هرگونه دارائی خود به دیگران امساک می‌کند. در مقابل آن اسراف است که بی حساب بخشیدن یا بدون حساب مصرف کردن است و حد وسط این دو جود و سخاوت است.[۱۷][۱۸][۱۹]

۱۳-عجله-فتور-صبر

عجله وشتاب یعنی اقدام بانجام کاری قبل ازاینکه مقدمات لازم آن فراهم شده باشدمثل اینکه میوه راقبل ازرسیدن بچیند. در مقابل فتورواتلاف وقت است که موجب هدررفتن وقت وانرژیست ایندوصفت مذمومندوحدوسط اندوصبروشکیبائی است که بسیارپسندیده است[۲۰]

۱۴-جاه طلبی-تذلل

جاه طلبی یاریاست طلبی عشق بمقام ونیازباحترام دیگرانست دربرابران تذلل وتواضع است که بسیارپسندیده است.[۲۱]

۱۵-لجاجت-پذیرش حق

لجاجت یعنی پافشاری برامرباطل همانندبهانه جوئی‌های بنی اسرائیل امری مذموم است درحالیکه پافشاری برامرحق پسندیده است وانرااستقامت می‌نامند.[۲۲]

۱۶-شکر نعمتکفرنعمت

کفرنعمت یعنی پوشانیدن ارزش نعمت وندیده گرفتن انست اماشکریعنی قدردانی وتشکرازنعمتهابقلب زبان وعمل. شکرموجب ازدیادنعمت وکقرآن موجب زوال انست[۲۳]

۱۷-غیبت-حفظ الغیب

غیبت انست که انسان پشت سرکسی عیوب پنهان اورااشکارسازددرمقابل حفظ الغیب انست که همان بیان خوبی‌های آفراددرغیاب انهاست. غیبت موجب سلب اعتماد سوءظن ریا وانتقام می‌گردد.[۲۴]

۱۸-حسن خلق-کج‌خلقی (غلیظ القلب)

حسن خلق یعنی گشاده روئی وچهیه شادوزبان نرم وبرخوردخوش باتبسم وابراز کلمات بامحبت است وسوءخلق عکس انست. حسن خلق موجب جلب محبت آرامش روح ورشددرتمامی زمینه هامیگرددوسوءخلق عکس انراموجب می‌گردد.[۲۵]

۱۹-امانت-خیانت

امانت یعنی حفظ دارائی دیگری ازجمله بیت المال وخیانت یعنی بی دقتی ویاازبین بردن مال دیگری. امانت موجب اعتماد صداقت ومحبت ودوستا می‌شود وخیانت عکس انرابهمراه دارد.[۲۶]

۲۰-صدق-کذب

صدق وراستی مطابقت گفتارباحقیقت است که همراه باامانتست وکذب عکس انست. کذب ادمی راترسو ریاکارولجوج بارمیاوردبعکس راستی شجاعت صراحت لهجه وجلب اعتمادمردم رابهمراه دارد.[۲۷] و[۲۸]

۲۱-وفای بعهد-پیمان‌شکنی

وفای بعهدازفطریاتست ومقبول تمامی ادیان وملتهاهمانطورکه پیمان‌شکنی قبیح است. نقض عهدموجب بی‌اعتمادی وازبین رفتن اتحاد است[۲۹]

۲۲-بحث منطقی-جدال ومراء.

بحث منطقی بهترین راه برای کسب حقایق است وجدال ومراءکه همراه باتعصب ولجاجت می‌باشدموجب عقب ماندگی ونفرت وجدائیست. جدا ل دروغ دشمنی ونفاق رابدنبال دارد.[۳۰]

۲۳-سخن چینی-اصلاح ذات البین

درمنازعات مردم وظیفه اصلی هرفرداصلاح بین انانست و این کارپسندیده ایست اما برخی عکس اینکاررامینمایندیعنی بنزین براتش میریزنداین همان سخن چینی ونمامی است. این صفت موجب تفرقه بدبینی ونفرت می‌شود.[۳۱]

۲۴-حسن ظن-سوءظن

تفسیردرست نمودن ازکاردیگرانرا حسن ظن وعکس انراسوءظن نامند. سوءظن موجب می‌شوداعتمادازبین برودارامش برهم بخوردودوستان پراکنده شوند.[۳۲]

۲۵-تجسس درکارهای مردم-رازداری

تجسس یعنی جستجودراعمال دیگران که بسیارنهی شده‌است. اماادمی بمحض اطلاع ازمسائل خصوصی دیگران بایستی درحفظ آن بکوشد.[۳۳]

۲۶-حلم (کظم غیض)-غضب

خشم وغضب ازخطرناکترین حالات انسانست که درصورت رهاشدن بزرگترین جنآیات رامیآفرینددرحالیکه بردباری ادمی راازخطرات حفظ می‌کند.[۳۴]

۲۷-عفو-انتقام

عفوهمان گذشت است به هنگام قدرت والارشته انتقام طولانیست وهیچگاه خاتمه نخواهدیافت عفوموجب می‌شوددشمن تبدیل بدوست گرددحکومت دوام یابدوروح آرامش یابد.[۳۵]

۲۸-غیرت-بی غیرتی

غیرت یعنی دفاع لازم ازعزض ناموس اموال مملکت دین وائین است بخلاف بی غیرتی که موجب ازبین رفتن همه چیز می‌شود. غیرت یک نیروی دفاعیست نه تهاجمی

.[۳۶]

۲۹-اجتما ع گرائی-انزواطلبی

طبیعت انسان جامعه گراست زیرامدنی بالطبع می‌باشد. انزواطلبی مذموم است چه گوشه‌گیری موجب انحرافات فکری سوءظن بدیگران ودورماندن ازتجربیات دیگرانست از[۳۷]

حقوق بشر[ویرایش]

در زمینه حقوق بشر، فقهای اولیه اسلامی تعدادی از مفاهیم حقوقی پیشرفته را معرفی کردند که مفاهیم مدرن مشابه در این زمینه را پیش‌بینی کرد. از جمله مفاهیم اعتماد خیریه و امانتداری از اموال، مفهوم برادری و همبستگی اجتماعی، مفهوم کرامت انسانی و شأن و منزلت کار، مفهوم قانون ایده‌آل، محکوم کردن رفتار ضد اجتماعی، اصل برائت، مفهوم «امر به معروف» (دستگیری از تنگدستان) و مفاهیم به اشتراک گذاری، مراقبت، جامعه گرایی، حقوق کاری عادلانه، قرارداد عادلانه، تجارت صادقانه، رهایی از ربا، حقوق زنان، حریم خصوصی، سوء استفاده از حقوق، شخصیت حقوقی، آزادی فردی، برابری در مقابل قانون، وکیل، عدم عطف به ماسبق، برتری قانون، استقلال قضایی، قضاوت بی‌طرفانه، حاکمیت محدود، تحمل، و مشارکت دموکراتیک است. بسیاری از این مفاهیم به واسطه ارتباط با اسپانیای اسلامی و امارت سیسیل و از طریق جنگ‌های صلیبی و ترجمه‌های لاتین قرن دوازدهم در در اروپای قرون وسطی به تصویب رسید.

مفهوم حق مسلم در فقه و قانون اولیه اسلامی یافت شد که حکمران را از: «حق دور کردن افراد خود از حقوقی که در فرد به عنوان یک انسان ذاتی است»، منع کرد. حاکمان اسلامی نمی‌توانستند حقوق خاصی را بر این اساس که «آنها به دلیل این واقعیت تبدیل به حقوق شده‌اند که توسط یک قانون و از یک منبع که هیچ حاکمی نمی‌تواند مورد سؤال یا تغییر قرار دهد، اعطا شده‌اند» از افراد خود بگیرند. شواهدی وجود دارد که قاعده بندی جان لاک از حقوق مسلم و حکومت مشروط، که در قرون پیش تر در قانون اسلامی حضور داشتند، همچنین ممکن است متأثر از قوانین اسلامی (از طریق حضور وی در سخنرانی‌های ارائه شده توسط ادوارد پوکوک، استاد مطالعات اسلامی) باشد.

در قوانین اولیه اسلامی دو مجموعه از حقوق بشر را به رسمیت شناخت. علاوه بر حقوق مدنی و حقوق سیاسی (تحت پوشش اعلامیه جهانی حقوق بشر)، قانون اسلامی همچنین دسته دیگری را به رسمیت شناخته است: حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. این شاخه آخر در سنت حقوقی غربی تا زمان میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سال ۱۹۶۶، به رسمیت شناخته نشده بود. حق حفظ حریم خصوصی، که در سنت حقوقی غرب تا دوران مدرن به رسمیت شناخته نشده بود، در قوانین اسلامی، از زمان صدر اسلام شناخته شده بود. در زمینه حقوق زنان، زنان به‌طور کلی، تا سده‌های ۱۹ و ۲۰، تحت قوانین اسلامی از حقوق قانونی بیشتری نسبت به سیستم حقوقی غرب برخوردار بودند. برای مثال، "زنان متاهل فرانسوی، بر خلاف خواهران مسلمان خود، از محدودیت‌های ظرفیت قانونیشان رنج می‌بردند که تنها در سال ۱۹۶۵ برداشته شد. "نوح فلدمن"، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، می‌نویسد: مانند تبعیض جنسی، نظام رویه قضایی هر گونه حقوق مالکیت یا در واقع شخصیت حقوقی جدا از شوهران را برای زنان متأهل منع کرد. زمانی که بریتانیا قانون خود را به مسلمانان به جای شریعت اعمال کرد، مانند برخی از مستعمرات، نتیجه محرومیت زنان متأهل از مالکیت بود، که قانون اسلامی همیشه به آن‌ها عطا کرده بود - پیشرفت کند به سوی برابری جنسیتی پروفسور جان مدیسکی از دانشکده حقوق دانشگاه کارولینای شمالی، در مجله قانون کارولینای شمالی، مقاله "ریشه‌های اسلامی نظام رویه قضایی"، می‌نویسد:

در حوزه معنوی دین اسلام شیوه‌ای که در آن یک عمل از نظر اخلاقی خوب یا بد ارزیابی می‌شود، از نحوه ارزیابی همان عمل در حوزه مادی قوانین اسلامی که از لحاظ قانونی معتبر یا نامعتبر است، کاملاً متفاوت بود. قانون اسلامی دنیوی بود، نه معنوی… بنابراین سیستمی متمرکز بر تضمین این که یک فرد عدالت دریافت کند، نه این که یک فرد خوب باشد.

کنت لئون اوستورگ، حقوقدان فرانسوی، شرح زیر را در سال ۱۹۲۷ بر پایه قانون اسلام کلاسیک نوشت:

آن دسته از متفکران شرقی قرن نهم که اصول حقوق بشر را بر اساس الهیات خود، درک از حقوق آزادی فردی و مصونیت شخص و اموال، با آن شرایط بسیار نوشته‌اند، قدرت عالی دراسلام یا خلافت را، مبتنی بر یک قرارداد با دلالت بر شرایط صلاحیت و کارآمدی، و لغو آن در صورت عدم پوشاندن جامه عمل به شرایط قرارداد، توصیف کرده‌اند. نسخه انسانی شفاف‌سازی شده قانون جنگ که نسخ جوانمردانه متخاصمین خاص در جنگ جهانی اول را خجل خواهد نمود؛ که دکترینی از تحمل غیر مسلمانان را که شدیداً به لیبرال معتقد است، تشریح می‌کند، که غرب ما باید هزاران سال قبل صبر می‌کرد تا اصول معادلی تصویب رسد.

برخی از محققان پیشنهاد کرده‌اند ایده «منشور تعریف وظایف یک حاکمیت نسبت به افراد خود، و همچنین افراد نسبت به حاکمیت»، که منجر به «پیدایش سازه‌های اروپایی حقوقی» و توسعه ماگنا کارتا شده، ممکن است توسط جنگجویان صلیبی بازگشته و متأثر از آنچه که در لوانت در مورد نظام حاکم، منتشر شده توسط صلاح الدین، آموخته بودند، به وجود آمده باشد. همچنین پیشنهاد شده‌است که «بسیاری از درک غرب از لیبرالیسم در قانون، اقتصاد و جامعه، ریشه در اسلام قرون وسطی دارد.»

یکی دیگر از نفوذ قوانین اسلامی در قانون اروپا، اصل برائت است که توسط شاه لویی نهم، پادشاه فرانسه، پس از بازگشت او از فلسطین، در زمان جنگ‌های صلیبی، به اروپا معرفی شد. پیش از این، روال قانونی اروپا شامل قضاوت با مبارزه یا قضاوت با مصیبت بود. در مقابل، قانون اسلامی از آغاز آن بر اصل برائت قرار داشت که توسط شیعیان علیه حکومت خلیفه عمر در قرن هفتم آغاز و توسط امامان شیعه تأیید شد. دیگر آزادی‌ها و حقوق در نظام حقوقی اسلام بر اساس قرآن از زمان پیامبر اسلام به رسمیت شناخته شده، اما در جهان غرب تا مدت‌ها به رسمیت شناخته نشد، شامل «حق دانستن، انتخاب دین و عقیده، خواندن و نوشتن، حق قدرت و حتی حق انتخاب دولت.».[۳۸]

پی‌نوشت[ویرایش]

 1. نهج‌الفصاحة (مجموعهٔ کلمات قصار حضرت رسول (ص) (به فارسی و عربی). ترجمهٔ ابولقاسم پاینده. تهران: دنیای دانش. ۱۳۸۲ (میلادی). ص. ۳۴۵. از پارامتر ناشناخته |جداکننده= صرف‌نظر شد (کمک); تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
 2. جلددوم وسوم اخلاق درقرآن دوره دوم پیام قرآن نوشته آیت‌الله مکارم شیرازی
 3. 54مائده-63فرقان-215شعرا
 4. 34بقره (تکبرابلیس)-13اعراف-7نوح-15فصلت-88اعراف-22مدثر-23نحل-39عنکبوت-35مومن-173نسا-40اعراف
 5. 120طه (حرص ادم)-85اعراف-24ص-96بقره-11جمعه-1همزه-128توبهو37نحل (فضیلت حرص معنوی)
 6. 32انعام-20حدید-185ال عمران-33لقمان-7روم-38توبه-94نسا-67انفال-15هود-28احزاب-212بقره-14ال عمران
 7. 180بقره-96اعراف-11نوح-10جمعه-20فتح-32اعراف-75توبه
 8. 27مائده (حسدقابیل)-4یوسف (حسدبرادران یوسف)-54نسا-109بقره-10حشر-5قلق-47حجر-62و68و79و93اعراف
 9. 12اعراف-32هود-91هود-51زخرف-77اعراف-14حدید70انعام-32لقمان-6انفطار
 10. 74اعراف-129شعرا-14حدید-16حدید-3حجر-24نجم-1همزه-25محمد-46کهف
 11. 7نوح-23نوح-70اعراف-52انبی-78یونس-170بقره-26فتح-23زخرف-36صافات-65نیا-36احزاب
 12. 195بقره-29فتح-58انبی-10نمل-15احزاب-52توبه-39احزاب-174ال عمران
 13. 71یونس-56هود-3طلاق-6انفال-37ابراهیم-88هود-67یوسف-84یونس-129توبه
 14. 59مریم-27نسا-28عنکبوت-77تا83هود-80تا84اعراف
 15. 273بقره-24و23یوسف-32یوسف-5مومنون-35احزاب-30اعراف-31قصلت-31و60نور-32و53و59احزاب
 16. 36زخرف-179اعراف-97انبی-28کهف-8یونس-7روم-136اعراف-22ق-39مریم
 17. 76و77قصص (قارون)-17تا20قلم-75توبه-180ال
 18. عمران-37نسا-38محمد-31اعراف-21معارج
 19. 8و9دهر-261بقره-274بقره-92ال عمران-3بقره-29اسرا
 20. 66کهف (موسی وخضر)-21ص (داودوقضاوت)-114طه (عجله پیامبر)-11اسرا-6رعد-37انبیا-35احقاف-28سجده-44ص-18یوسف-85انبیا-67کهق-249بقره-200ال عمران-153بقره-10زمر-24رعد-75فرقان-151بقره-استثنا (شتاب درامرخیر)133ال عمران-148بقره
 21. 55بقره-21فرقان-83قصص-93اسرا-85تا98طه
 22. 24نائده-67تا71بقره
 23. 40نمل-12لقمان-67اسرا-28و29ابراهیم-9و10هود-112نحل
 24. 12حجرات-19نور-148نسا
 25. 4قلم-83بقره-34فصلت-18و19تقمان-159ال عمران
 26. 8مومنون-32معارج-58نیا-27انفال-283بقره-72احزاب
 27. صدق-119مائده-3عنکبوت-24احزاب-
 28. کذب-105نحل-3زمر-28غآفر-10بقره-69یونس-61ال عمران-موارداستثنا(63انبیا-70یوسف)
 29. 177بقره-8مومنون-32معارج-34اسرا-76ال عمران-91نحل-4توبه
 30. 6انفال-18شوری-54کهف-3حج-8حج-36قمر-197بقره-56غآفر
 31. 1همزه-10تا13قلم-6حجرات-88هود-224بقره-114نسا-85نسا-20قصص (استثناء)
 32. 12حجرات-12فتح-6فتح-54ال عمران-12نور
 33. 87یوسف (تجسس)-16توبه-118ال عمران-3و4تحریم-102توبه
 34. 37شوری-134ال عمران-87انبیا-114توبه-75هود-101صافات-63فرقان-199اعراف
 35. 40شوری-199اعراف-96مومنون-34فصلت-14تغابن-126نحل-22نور-178بقره
 36. 60تا62احزاب-33یوسف-31نور
 37. 103ال عمران-4صف-115نسا-62و63انفال-27حدید
 38. ترجمه از ویکی‌پدیای انگلیسی (توسط اخوان)،

[۱]. نک: نور: ۲۲.

[۲]. کافی، ج ۲، ص ۱۰۷، ح ۲.

[۳]. ملامحسن فیض کاشانی، محجة البیضاء، ج ۵، ص ۳۱۹.

[۴]. صحیفه سجادیه، دعای ۱۶ (تضرع در طلب عفو از عیوب).

[۵] من لا یحضره الفقیه، ص ۳۲۴، ج ۵.

[۶]. وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۱.

[۷]. اصول کافی، ج ۲، ص ۱۰۸، ح ۵.

[۸]. مجمع البیان، ج ۱، ص ۵۰۵، ذیل آیه ۱۳۳ آل عمران.

[۹]. خانواده در اسلام، صص ۱۴۴ و ۱۴۵؛ باقر شریق قریشی، نظام خانواده در اسلام، ترجمه: لطیف راشدی، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴.

[۱۰]. عباس قمی، سفینة البحار، بیروت، دارالمرتضی، ج ۲، ص ۲۰۷.

Islamic ethics (أخلاق إسلامية), defined as "good character," historically took shape gradually from the 7th century and was finally established by the 11th century.[1] It was eventually shaped as a successful amalgamation of the Qur'anic teachings, the teachings of the Prophet Muhammad, the precedents of Islamic jurists (see Sharia and Fiqh), the pre-Islamic Arabian tradition, and non-Arabic elements (including Persian and Greek ideas) embedded in or integrated with a generally Islamic structure.[1] Although Muhammad's preaching produced a "radical change in moral values based on the sanctions of the new religion and the present religion, and fear of God and of the Last Judgment", the tribal practice of Arabs did not completely die out. Later Muslim scholars expanded the religious ethic of the Qur'an and Hadith in immense detail.[1]

Foundational motives

The foundational source in the gradual codification of Islamic ethics was the Muslim understanding and interpretations of the Qur'an and practices of Muhammad. Its meaning has always been in context of active submission to God (Arabic: Allah), performed by the community in unison. The motive force in Islamic ethics is the notion that every human being is called to "command the good and forbid the evil" in all spheres of life. Muslims understand the role of Muhammad as attempting to facilitate this submission. Another key factor in the field of Islamic ethics is the belief that mankind has been granted the faculty to discern God's will and to abide by it. This faculty most crucially involves reflecting over the meaning of existence. Therefore, regardless of their environment, humans are believed to have a moral responsibility to submit to God's will and to follow Islam (as demonstrated in the Qur'an, [Quran 7:172]).[2]

This natural inclination is, according to the Qur'an, subverted by mankind's focus on material success: such focus first presents itself as a need for basic survival or security, but then tends to manifest into a desire to become distinguished amongst one's peers. Ultimately, the focus on materialism, according to the Islamic texts, hampers with the innate reflection as described above, resulting in a state of jahiliyya or "heedlessness."[2] Muslims believe that Muhammad, like other prophets in Islam, was sent by God to remind human beings of their moral responsibility, and challenge those ideas in society which opposed submission to God. According to Kelsay, this challenge was directed against five main characteristics of pre-Islamic Arabia:[2]

 1. The division of Arabs into varying tribes (based upon blood and kinship). This categorization was confronted by the ideal of a unified community based upon Islamic piety, an "ummah;"
 2. The acceptance of the worship of a multitude of deities besides Allah - a view challenged by strict Islamic monotheism, which dictates that Allah has no partner in worship nor any equal;
 3. The trait of muruwwa (manliness), which Islam discouraged, instead emphasizing on the traits of humility and piety;
 4. The focus on achieving fame or establishing a legacy, which was replaced by the concept that mankind would be called to account before God on the day of resurrection;
 5. The reverence of and compliance with ancestral traditions, a practice challenged by Islam — which instead assigned primacy to submitting to God and following revelation.

These changes lay in the reorientation of society as regards to identity and life of the Muslim belief, world view, and the hierarchy of values. From the viewpoint of subsequent generations, this caused a great transformation in the society and moral order of life in the Arabian Peninsula. For Muhammad, although pre-Islamic Arabia exemplified "heedlessness," it was not entirely without merit. Muhammad approved and exhorted certain aspects of the Arab pre-Islamic tradition, such as the care for one’s near kin, for widows, orphans, and others in need and for the establishment of justice. However, these values would be re-ordered in importance and placed in the context of strict monotheism.[2]

Moral commandments

In the 17th chapter, "Al-Israa" ("The Night Journey"), verses [Quran 17:22], the Qur'an provides a set of moral stipulations which are "among the (precepts of) wisdom, which thy Lord has revealed to thee" that can be reasonably categorised as ten in number. According to S. A. Nigosian, Professor of religious studies at the University of Toronto, these resemble the Ten Commandments in the Bible and "represents the fullest statement of the code of behavior every Muslim must follow".[3] However, these verses are not regarded by Islamic scholars as set apart from any other moral stipulations in the Qur'an, nor are they regarded as a substitute, replacement, or abrogation of some other set of commandments as found in the previous revelations.

 1. Worship only God: Do not make with Allah another god; lest you will sit disgraced and forsaken. (Quran 17:22)
 2. Be kind, honourable and humble to one's parents: And your Lord has decreed that you not worship except Him alone, and to be good to the parents. Whether one or both of them reach old age [while] with you, say not to them [so much as], a word of disrespect, and do not repel them but speak to them a noble word. (Quran 17:23) And lower to them the wing of humility out of mercy and say, "My Lord, have mercy upon them as they brought me up [when I was] small." (Quran 17:24)
 3. Be neither miserly nor wasteful in one's expenditure: And give the relative his right, and [also] the poor and the traveler, and do not spend wastefully. (Quran 17:26) Indeed, the spendthrifts are brothers of the devil, and the devil is, to his lord, ungrateful. (Quran 17:27) And if you [must] turn away from the needy awaiting mercy from your Lord which you expect, then speak to them a gentle word. (Quran 17:28) And do not make your hand [as] chained to your neck or extend it to its utmost reach, so that you [thereby] become blamed and insolvent. (Quran 17:29)
 4. Do not engage in 'mercy killings' for fear of starvation: And do not kill your children for fear of poverty. We provide for them and for you. Indeed, their killing is ever a great sin. (Quran 17:31)
 5. Do not commit adultery: And do not approach unlawful sexual intercourse. Indeed, it is an immorality and an evil way. (Quran 17:32)
 6. Do not kill unjustly: And do not kill the soul which Allah has forbidden, except by right. And whoever is killed unjustly - We have given his heir authority, but let him not exceed limits in [the matter of] taking life. Indeed, he has been supported [by the law]. (Quran 17:33)
 7. Care for orphaned children: And do not approach the property of an orphan, except in the way that is best, until he reaches maturity...(Quran 17:34)
 8. Keep one's promises: ...fulfill (every) engagement [i.e. promise/covenant], for (every) engagement will be questioned (on the Day of Reckoning). (Quran 17:34)
 9. Be honest and fair in one's interactions: And give full measure when you measure, and weigh with an even balance. That is the best [way] and best in result. (Quran 17:35)
 10. Do not be arrogant in one's claims or beliefs: And do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight and the heart - all those will be questioned. (Quran 17:36) And do not walk upon the earth exultantly. Indeed, you will never tear the earth [apart], and you will never reach the mountains in height. (Quran 17:37)

Many Muslim theologians see the Golden Rule implicit in some verses of the Qur'an and in the Hadith. The Golden Rule was agreed 1993 also by Muslims as a central unconditional ethical norm in the Declaration Toward a Global Ethic.[4]

Early reforms under Islam

Many reforms in human rights took place under Islam between 610 and 661, including the period of Muhammad's mission and the rule of the four immediate successors who established the Rashidun Caliphate. Historians generally agree that Muhammad preached against what he saw as the social evils of his day,[5] and that Islamic social reforms in areas such as social security, family structure, slavery, and the rights of women and ethnic minorities improved on what was present in existing Arab society at the time.[1][6][7][8][9][10] For example, according to Bernard Lewis, Islam "from the first denounced aristocratic privilege, rejected hierarchy, and adopted a formula of the career open to the talents."[6] John Esposito sees Muhammad as a reformer who condemned practices of the pagan Arabs such as female infanticide, exploitation of the poor, usury, murder, false contracts, and theft.[11] Bernard Lewis believes that the egalitarian nature of Islam "represented a very considerable advance on the practice of both the Greco-Roman and the ancient Persian world."[6]

The Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, was drafted by Muhammad in 622. It constituted a formal agreement between Muhammad and all of the significant tribes and families of Yathrib (later known as Medina), including Muslims, Jews, and pagans.[12][13][14][15] The document was drawn up with the explicit concern of bringing to an end the bitter intertribal fighting between the clans of the Aws (Aus) and Khazraj within Medina. To this effect it instituted a number of rights and responsibilities for the Muslim, Jewish and pagan communities of Medina bringing them within the fold of one community-the Ummah.[16] The Constitution established the security of the community, freedom of religion, the role of Medina as a haram or sacred place (barring all violence and weapons), the security of women, stable tribal relations within Medina, a tax system for supporting the community in time of conflict, parameters for exogenous political alliances, a system for granting protection of individuals, a judicial system for resolving disputes, and also regulated the paying of blood-wite (the payment between families or tribes for the slaying of an individual in lieu of lex talionis).

Muhammad made it the responsibility of the Islamic government to provide food and clothing, on a reasonable basis, to captives, regardless of their religion. If the prisoners were in the custody of a person, then the responsibility was on the individual.[17] Lewis states that Islam brought two major changes to ancient slavery which were to have far-reaching consequences. "One of these was the presumption of freedom; the other, the ban on the enslavement of free persons except in strictly defined circumstances," Lewis continues. The position of the Arabian slave was "enormously improved": the Arabian slave "was now no longer merely a chattel but was also a human being with a certain religious and hence a social status and with certain quasi-legal rights."[18]

Esposito states that reforms in women's rights affected marriage, divorce, and inheritance.[11] Women were not accorded with such legal status in other cultures, including the West, until centuries later.[19] The Oxford Dictionary of Islam states that the general improvement of the status of Arab women included prohibition of female infanticide and recognizing women's full personhood.[20] "The dowry, previously regarded as a bride-price paid to the father, became a nuptial gift retained by the wife as part of her personal property."[11][21] Under Islamic law, marriage was no longer viewed as a "status" but rather as a "contract", in which the woman's consent was imperative.[11][20][21] "Women were given inheritance rights in a patriarchal society that had previously restricted inheritance to male relatives."[11] Annemarie Schimmel states that "compared to the pre-Islamic position of women, Islamic legislation meant an enormous progress; the woman has the right, at least according to the letter of the law, to administer the wealth she has brought into the family or has earned by her own work."[22] William Montgomery Watt states that Muhammad, in the historical context of his time, can be seen as a figure who testified on behalf of women's rights and improved things considerably. Watt explains: "At the time Islam began, the conditions of women were terrible - they had no right to own property, were supposed to be the property of the man, and if the man died everything went to his sons." Muhammad, however, by "instituting rights of property ownership, inheritance, education and divorce, gave women certain basic safeguards."[23] Haddad and Esposito state that "Muhammad granted women rights and privileges in the sphere of family life, marriage, education, and economic endeavors, rights that help improve women's status in society."[24]

Sociologist Robert Bellah (Beyond belief) argues that Islam in its seventh-century origins was, for its time and place, "remarkably modern...in the high degree of commitment, involvement, and participation expected from the rank-and-file members of the community." This because, he argues, that Islam emphasized on the equality of all Muslims, where leadership positions were open to all. Dale Eickelman writes that Bellah suggests "the early Islamic community placed a particular value on individuals, as opposed to collective or group responsibility."[25]

Environmentalism

Perhaps due to resource scarcity in most Islamic nations, there was an emphasis on limited (and some claim also sustainable) use of natural capital, i.e. producing land. Traditions of haram (site) and hima, an Arabic term meaning "protected place", and early urban planning were expressions of strong social obligations to stay within carrying capacity and to preserve the natural environment as an obligation of khalifa or "stewardship".[26]

After Muslims established themselves in Madinah, Muhammad surveyed the natural resources in the region—the wadis (riverbeds); the rich, black volcanic soil; the high rangelands—and decreed that they be preserved and set aside as a hima.[27]

Hadiths on agriculture and environmental philosophy were compiled in the "Book of Agriculture" of the Sahih Bukhari, which included the following saying:[26]

There is none amongst the believers who plants a tree, or sows a seed, and then a bird, or a person, or an animal eats thereof, but it is regarded as having given a charitable gift [for which there is great recompense].[28]

Several such statements concerning the environment are also found in the Qur'an, such as the following:[26]

And there is no animal in the earth nor bird that flies with its two wings, but that they are communities like yourselves.[Quran 6:38]

The earliest known treatises dealing with environmentalism and environmental science, especially pollution, were Arabic medical treatises written by al-Kindi, Qusta ibn Luqa, al-Razi, Ibn Al-Jazzar, al-Tamimi, al-Masihi, Avicenna, Ali ibn Ridwan, Ibn Jumay, Isaac Israeli ben Solomon, Abd-el-latif, Ibn al-Quff, and Ibn al-Nafis. Their works covered a number of subjects related to pollution such as air pollution, water pollution, soil contamination, municipal solid waste mishandling, and environmental impact assessments of certain localities.[29] Cordoba, Al-Andalus also had the first waste containers and waste disposal facilities for litter collection.[30][31][32]

"In order to preserve the natural environment by not polluting, plant trees, support environmentally-friendly goods and products, Muslims must rectify themselves through simplicity, contentment, resisting endless desires, and then remembering God as well as following His commands".[33]

Politics

Many medieval Muslim thinkers pursued humanistic and rational approaches in discourses regarding values.[34]

Democratic participation

In the early Islamic Caliphate, the head of state, the Caliph, had a position based on the notion of a successor to Muhammad's political authority, who, according to Sunnis, were ideally elected by the people or their representatives.[35] After the Rashidun Caliphs, later Caliphates during the Islamic Golden Age had a lesser degree of democratic participation, but since "no one was superior to anyone else except on the basis of piety and virtue" in Islam, and following the example of Muhammad, later Islamic rulers often held public consultations with the people in their affairs.[36]

Electing or appointing a Caliph

Fred Donner, in his book The Early Islamic Conquests (1981), argues that the standard Arabian practice during the early Caliphates was for the prominent men of a kinship group, or tribe, to gather after a leader's death and elect a leader from amongst themselves, although there was no specified procedure for this shura, or consultative assembly. Candidates were usually from the same lineage as the deceased leader, but they were not necessarily his sons. Capable men who would lead well were preferred over an ineffectual direct heir, as there was no basis in the majority Sunni view that the head of state or governor should be chosen based on lineage alone. Al-Mawardi has written that the caliph should be Qurayshi. Abu Bakr Al-Baqillani has said that the leader of the Muslims simply should be from the majority. Abu Hanifa an-Nu‘man also wrote that the leader must come from the majority.[37]

Majlis ash-Shura

Traditional Sunni Islamic lawyers agree that shura, loosely translated as 'consultation of the people', is a function of the caliphate. The Majlis ash-Shura advise the caliph. The importance of this is premised by the following verses of the Qur'an:[original research?]

"...those who answer the call of their Lord and establish the prayer, and who conduct their affairs by Shura. [are loved by God]"[42:38]

"...consult them (the people) in their affairs. Then when you have taken a decision (from them), put your trust in Allah"[3:159]

The majlis is also the means to elect a new caliph. Al-Mawardi has written that members of the majlis should satisfy three conditions: they must be just, they must have enough knowledge to distinguish a good caliph from a bad one, and must have sufficient wisdom and judgment to select the best caliph. Al-Mawardi also said in emergencies when there is no caliphate and no majlis, the people themselves should create a majlis, select a list of candidates for caliph, then the majlis should select from the list of candidates.[37] Some modern interpretations of the role of the Majlis ash-Shura include those by Islamist author Sayyid Qutb and by Taqiuddin al-Nabhani, the founder of a transnational political movement devoted to the revival of the Caliphate. In an analysis of the shura chapter of the Qur'an, Qutb argued Islam requires only that the ruler consult with at least some of the ruled (usually the elite), within the general context of God-made laws that the ruler must execute. Taqiuddin al-Nabhani, writes that Shura is important and part of "the ruling structure" of the Islamic caliphate, "but not one of its pillars," and may be neglected without the Caliphate's rule becoming unIslamic. Non-Muslims may serve in the majlis, though they may not vote or serve as an official.

Religious pluralism

Islamic legal framework included religious pluralism. Classical Sharia, the religious laws and courts of Christians, Jews and Hindus, were usually accommodated within the Islamic legal framework, as seen in the early Caliphate, Al-Andalus, Indian subcontinent, and the Ottoman Millet system.[38][39] Non-Muslims were allowed to engage in religious practices that was usually forbidden by Islamic law. In a notable example, Zoroastrian practice of incestuous "self-marriage" where a man could marry his mother, sister or daughter, was to be tolerated according to Ibn Qayyim (1292–1350). He based his opinion on the precedent that the prophet Muhammad, who did not forbid such self-marriages among Zoroastrians despite coming in contact with them and having knowledge of their practices.[40] Religious minorities were also free to do whatever they wished in their own homes, provided they did not publicly engage in illicit sexual activity in ways that could threaten public morals.[41]

Freedom of expression

Citizens of the Rashidun Caliphate were also free to criticize the Rashidun Caliphs, as the rule of law was binding on the head of state just as much as it was for the citizens. In a notable incident, when Umar tried to investigate a disturbance, by entering a home without permission, he was criticized for his behavior; he was also later criticized for the judgement he gave in that case.[42] There were also numerous other situations where citizens insulted Caliph Umar, but he tolerated the insults and simply provided them explanations. Similar situations also occurred during the time of Caliph Ali. For example, there was an occasion when he was giving a sermon and a Kharijite rudely interrupted him with insulting language. Though he was urged to punish the interrupter, Ali declined on the grounds that his "right to freedom of speech must not be imperilled."[43]

Imad-ad-Dean Ahmad quotes a letter by a cousin of Caliph al-Ma'mun, in which he gives permission to a Christian he was attempting to convert to speak his mind freely, as evidence that in Islam even religious controversies were not exempt from open discussion.[44]

According to George Makdisi and Hugh Goddard, "the idea of academic freedom" in universities was "modelled on Islamic custom" as practiced in the medieval Madrasah system from the 9th century. Islamic influence was "certainly discernible in the foundation of the first deliberately planned university" in Europe, the University of Naples Federico II founded by Frederick II, Holy Roman Emperor in 1224.[45]

In a letter written by the fourth Rashidun Caliph and first cousin of the prophet Muhammad, Ali ibn Abi Talib to his governor of Egypt, Malik al-Ashtar. The Caliph advises his governor on dealings with the poor masses thus:

Out of your hours of work, fix a time for the complainants and for those who want to approach you with their grievances. During this time you should do no other work but hear them and pay attention to their complaints and grievances. For this purpose you must arrange public audience for them during this audience, for the sake of Allah, treat them with kindness, courtesy and respect. Do not let your army and police be in the audience hall at such times so that those who have grievances against your regime may speak to you freely, unreservedly and without fear. Nahjul Balaagha letter 53

Human rights

In the field of human rights, early Islamic jurists introduced a number of advanced legal concepts which anticipated similar modern concepts in the field. These included the notions of the charitable trust and the trusteeship of property; the notion of brotherhood and social solidarity; the notions of human dignity and the dignity of labour; the notion of an ideal law; the condemnation of anti-social behavior; the presumption of innocence; the notion of "bidding unto good" (assistance to those in distress); and the notions of sharing, caring, universalism, fair industrial relations, fair contract, commercial integrity, freedom from usury, women's rights, privacy, abuse of rights, juristic personality, individual freedom, equality before the law, legal representation, non-retroactivity, supremacy of the law, judicial independence, judicial impartiality, limited sovereignty, tolerance, and democratic participation. Many of these concepts were adopted in medieval Europe through contacts with Islamic Spain and the Emirate of Sicily, and through the Crusades and the Latin translations of the 12th century.[46][non-primary source needed]

The concept of inalienable rights was found in early Islamic law and jurisprudence, which denied a ruler "the right to take away from his subjects certain rights which inhere in his or her person as a human being." Islamic rulers could not take away certain rights from their subjects on the basis that "they become rights by reason of the fact that they are given to a subject by a law and from a source which no ruler can question or alter."[48] There is evidence that John Locke's formulation of inalienable rights and conditional rulership, which were present in Islamic law centuries earlier, may have also been influenced by Islamic law, through his attendance of lectures given by Edward Pococke, a professor of Islamic studies.[49]

Early Islamic law recognized two sets of human rights. In addition to the category of civil and political rights (covered in the Universal Declaration of Human Rights), Islamic law also recognized an additional category: social, economic and cultural rights. This latter category was not recognized in the Western legal tradition until the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in 1966.[50] The right of privacy, which was not recognized in Western legal traditions until modern times, was recognized in Islamic law since the beginning of Islam.[51] In terms of women's rights, women generally had more legal rights under Islamic law than they did under Western legal systems until the 19th and 20th centuries.[52] For example, "French married women, unlike their Muslim sisters, suffered from restrictions on their legal capacity which were removed only in 1965."[53] Noah Feldman, a Harvard University law professor, notes:

As for sexism, the common law long denied married women any property rights or indeed legal personality apart from their husbands. When the British applied their law to Muslims in place of Shariah, as they did in some colonies, the result was to strip married women of the property that Islamic law had always granted them — hardly progress toward equality of the sexes.[54]

In the North Carolina Law Review journal, Professor John Makdisi of the University of North Carolina School of Law writes in "The Islamic Origins of the Common Law" article:

[T]he manner in which an act was qualified as morally good or bad in the spiritual domain of Islamic religion was quite different from the manner in which that same act was qualified as legally valid or invalid in the temporal domain of Islamic law. Islamic law was secular, not canonical... Thus, it was a system focused on ensuring that an individual received justice, not that one be a good person.[55]

Count Leon Ostorog, a French jurist, wrote the following on classical Islamic law in 1927:

Those Eastern thinkers of the ninth century laid down, on the basis of their theology, the principle of the Rights of Man, in those very terms, comprehending the rights of individual liberty, and of inviolability of person and property; described the supreme power in Islam, or Califate, as based on a contract, implying conditions of capacity and performance, and subject to cancellation if the conditions under the contract were not fulfilled; elaborated a Law of War of which the humane, chivalrous prescriptions would have put to the blush certain belligerents in World War I; expounded a doctrine of toleration of non-Moslem creeds so liberal that our West had to wait a thousand years before seeing equivalent principles adopted.[56]

Some scholars have suggested that the idea of "a charter defining the duties of a sovereign toward his subjects, as well as subjects toward the sovereign", which led to the "genesis of European legal structures" and the development of the Magna Carta, may have been "brought back by Crusaders who were influenced by what they had learned in the Levant about the governing system" established by Saladin. It has also been suggested that "much of the West’s understanding of liberalism in law, economics and society has roots in medieval Islam."[57]

Another influence of Islamic law on European law was the presumption of innocence, which was introduced to Europe by King Louis IX of France soon after he returned from Palestine during the Crusades. Prior to this, European legal procedure consisted of either trial by combat or trial by ordeal. In contrast, Islamic law was based on the presumption of innocence from its beginning, as declared by the Caliph Umar in the 7th century.[58] Other freedoms and rights recognized in the Islamic legal system based on the Qur'an since the 7th century, but not recognized in the Western world until much later, include "the rights to know, to choose belief and behaviour, to read and write, the right to power, and even the right to choose government."[59]

Rule of law

Islamic jurists anticipated the concept of the rule of law, the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land, where no person is above the law and where officials and private citizens are under a duty to obey the same law. A Qadi (Islamic judge) was also not allowed to discriminate on the grounds of religion, race, colour, kinship or prejudice. There were also a number of cases where Caliphs had to appear before judges as they prepared to take their verdict.[48] The following hadith established the principle of rule of law in relation to nepotism and accountability:[60]

Narrated ‘Aisha: The people of Quraish worried about the lady from Bani Makhzum who had committed theft. They asked, "Who will intercede for her with Allah's Apostle?" Some said, "No one dare to do so except Usama bin Zaid the beloved one to Allah's Apostle." When Usama spoke about that to Allah's Apostle Allah's Apostle said: "Do you try to intercede for somebody in a case connected with Allah’s Prescribed Punishments?" Then he got up and delivered a sermon saying, "What destroyed the nations preceding you, was that if a noble amongst them stole, they would forgive him, and if a poor person amongst them stole, they would inflict Allah's Legal punishment on him. By Allah, if Fatima, the daughter of Muhammad (my daughter) stole, I would cut off her hand."

Various Islamic lawyers do however place multiple conditions, and stipulations e.g. the poor cannot be penalised for stealing out of poverty, before executing such a law, making it very difficult to reach such a stage. It is well known during a time of drought in the Rashidun caliphate period, capital punishments were suspended until the effects of the drought passed.[citation needed]

According to Noah Feldman, a law professor at Harvard University, the legal scholars and jurists who once upheld the rule of law were replaced by a law governed by the state due to the codification of Sharia by the Ottoman Empire in the early 19th century:[54]

How the scholars lost their exalted status as keepers of the law is a complex story, but it can be summed up in the adage that partial reforms are sometimes worse than none at all. In the early 19th century, the Ottoman empire responded to military setbacks with an internal reform movement. The most important reform was the attempt to codify Shariah. This Westernizing process, foreign to the Islamic legal tradition, sought to transform Shariah from a body of doctrines and principles to be discovered by the human efforts of the scholars into a set of rules that could be looked up in a book.

Once the law existed in codified form, however, the law itself was able to replace the scholars as the source of authority. Codification took from the scholars their all-important claim to have the final say over the content of the law and transferred that power to the state.

Accountability of rulers

Sunni Islamic lawyers have commented on when it is permissible to disobey, impeach or remove rulers in the Caliphate. This is usually when the rulers are not meeting public responsibilities obliged upon them under Islam. Al-Mawardi said that if the rulers meet their Islamic responsibilities to the public, the people must obey their laws, but if they become either unjust or severely ineffective then the Caliph or ruler must be impeached via the Majlis ash-Shura. Similarly Al-Baghdadi believed that if the rulers do not uphold justice, the ummah via the majlis should give warning to them, and if unheeded then the Caliph can be impeached. Al-Juwayni argued that Islam is the goal of the ummah, so any ruler that deviates from this goal must be impeached. Al-Ghazali believed that oppression by a caliph is enough for impeachment. Rather than just relying on impeachment, Ibn Hajar al-Asqalani obliged rebellion upon the people if the caliph began to act with no regard for Islamic law. Ibn Hajar al-Asqalani said that to ignore such a situation is haraam, and those who cannot revolt inside the caliphate should launch a struggle from outside. Al-Asqalani used two ayahs from the Qur'an to justify this:

"...And they (the sinners on qiyama) will say, 'Our Lord! We obeyed our leaders and our chiefs, and they misled us from the right path. Our Lord! Give them (the leaders) double the punishment you give us and curse them with a very great curse'..."[33:67–68]

Islamic lawyers commented that when the rulers refuse to step down via successful impeachment through the Majlis, becoming dictators through the support of a corrupt army, if the majority agree they have the option to launch a revolution against them. Many noted that this option is only exercised after factoring in the potential cost of life.[37]

Right of revolution

According to scholar Bernard Lewis, the Qur'an and Sunnah have several points to make on governance regarding the right of revolution in Islam:

The Quran, for example, makes it clear that there is a duty of obedience: "Obey God, obey the Prophet, obey those who hold authority over you." And this is elaborated in a number of sayings attributed to Muhammad. But there are also sayings that put strict limits on the duty of obedience. Two dicta attributed to the Prophet and universally accepted as authentic are indicative. One says, "there is no obedience in sin"; in other words, if the ruler orders something contrary to the divine law, not only is there no duty of obedience, but there is a duty of disobedience. This is more than the right of revolution that appears in Western political thought. It is a duty of revolution, or at least of disobedience and opposition to authority. The other pronouncement, "do not obey a creature against his creator," again clearly limits the authority of the ruler, whatever form of ruler that may be.[61]

Medical ethics

The ethical standards of Muslim physicians was first laid down in the 9th century by Ishaq ibn 'Ali al-Ruhawi, who wrote the Adab al-Tabib (Conduct of a Physician), the first treatist dedicated to medical ethics. He regarded physicians as "guardians of souls and bodies", and wrote twenty chapters on various topics related to medical ethics, including:[62]

Because Islam views itself as a total system governing all areas, Islamic medical ethics view the patient as a whole. Classical texts speak more about "health", than "illness", showing an emphasis on prevention rather than cure.[63]

Drugs

The earliest known prohibition of illegal drugs occurred under Islamic law, which prohibited the use of Hashish, a preparation of cannabis, as a recreational drug. Classical jurists in medieval Islamic jurisprudence, however, accepted the use of the Hashish drug for medicinal and therapeutic purposes, and agreed that its "medical use, even if it leads to mental derangement, remains exempt" from punishment. In the 14th century, the Islamic scholar Az-Zarkashi spoke of "the permissibility of its use for medical purposes if it is established that it is beneficial."[64]

According to Mary Lynn Mathre, with "this legal distinction between the intoxicant and the medical uses of cannabis, medieval Muslim theologians were far ahead of present-day American law."[65]

Medical peer review

The first documented description of a peer review process is found in the Ethics of the Physician by Ishaq ibn 'Ali al-Ruhawi (854–931) of al-Raha, Syria, where the notes of a practising Islamic physician were reviewed by peers and the physician could face a lawsuit from a maltreated patient if the reviews were negative.[66][67]

Neuroethics

Islamic neuroethics and neurotheology hold a sympathetic attitude towards the mentally ill, as exemplified in Sura 4:5 of the Qur'an:[63]

Do not give your property which God assigned you to manage to the insane: but feed and cloth the insane with this property and tell splendid words to him.[68]

This Quranic verse summarized Islam's attitudes towards the mentally ill, who were considered unfit to manage property but must be treated humanely and be kept under care by a guardian, according to Islamic law.[63] This positive neuroethical understanding of mental health consequently led to the establishment of the first psychiatric hospitals in the medieval Islamic world from the 8th century,[69] and an early scientific understanding of neuroscience and psychology by medieval Muslim physicians and psychologists, who discovered that mental disorders are caused by dysfunctions in the brain.[70]

Military ethics

The early Islamic treatises on international law from the 9th century onwards covered the application of Islamic ethics, Islamic economic jurisprudence and Islamic military jurisprudence to international law,[71] and were concerned with a number of modern international law topics, including the law of treaties; the treatment of diplomats, hostages, refugees and prisoners of war; the right of asylum; conduct on the battlefield; protection of women, children and non-combatant civilians; contracts across the lines of battle; the use of poisonous weapons; and devastation of enemy territory.[72]

The Islamic legal principles of international law were mainly based on Qur'an and the Sunnah of Muhammad, who gave various injunctions to his forces and adopted practices toward the conduct of war. The most important of these were summarized by Muhammad's successor and close companion, Abu Bakr, in the form of ten rules for the Muslim army:[73]

Stop, O people, that I may give you ten rules for your guidance in the battlefield. Do not commit treachery or deviate from the right path. You must not mutilate dead bodies. Neither kill a child, nor a woman, nor an aged man. Bring no harm to the trees, nor burn them with fire, especially those which are fruitful. Slay not any of the enemy's flock, save for your food. You are likely to pass by people who have devoted their lives to monastic services; leave them alone.[73]

Prisoners of war

After Sultan al-Kamil defeated the Franks during the Crusades, Oliverus Scholasticus praised the Islamic laws of war, commenting on how al-Kamil supplied the defeated Frankish army with food:[72]

Who could doubt that such goodness, friendship and charity come from God? Men whose parents, sons and daughters, brothers and sisters, had died in agony at our hands, whose lands we took, whom we drove naked from their homes, revived us with their own food when we were dying of hunger and showered us with kindness even when we were in their power.[51]

Peace and justice

As in other Abrahamic religions, peace is a basic concept of Islam. The Arabic term "Islam" itself (إسلام) is usually translated as "submission"; submission of desires to the will of God. It comes from the term aslama, which means "to surrender" or "resign oneself".[74][75] The Arabic word salaam (سلام) ("peace") has the same root as the word Islam.[76] One Islamic interpretation is that individual personal peace is attained by utterly submitting to Allah. The greeting "Salaam alaykum", favoured by Muslims, has the literal meaning "Peace be with you".[76] Muhammad is reported to have said once, "Mankind are the dependents, or slaves of God, and the most beloved of them to God are those who are the most excellent to His dependents." "Not one of you believes until he loves for his brother what he loves for himself." Great Muslim scholars of prophetic tradition such as Ibn Hajar al-Asqalani and Sharafuddin al Nawawi have said[77] that the words "his brother" mean any person irrespective of faith.

Welfare

The concepts of welfare and pension were introduced in early Islamic law as forms of Zakat (charity), one of the Five Pillars of Islam, since the time of the Abbasid caliph Al-Mansur in the 8th century. The taxes (including Zakat and Jizya) collected in the treasury of an Islamic government was used to provide income for the needy, including the poor, elderly, orphans, widows, and the disabled. According to the Islamic jurist Al-Ghazali (Algazel, 1058–1111), the government was also expected to store up food supplies in every region in case a disaster or famine occurs. The Caliphate was thus one of the earliest welfare states.[78][79] From the 9th century, funds from the treasury were also used towards the Waqf (charitable trusts), often for the purpose of building of Madrassahs and Bimaristan hospitals.[80]

Animal welfare

Concern for the treatment of animals can be found in the Qur'an and in the teachings of the Islamic Prophet Muhammad, which inspired debates over animal rights by later medieval Muslim scholars. The 10th-century work, "Disputes Between Animals and Man", part of the Epistles of the Brethren of Purity, has been considered a classic in this regard. Inspired by the Qur'anic verse: "all the creatures that crawl on the earth and those that fly with their wings are communities like yourselves" (6:38), the Shafi'i jurist 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam al-Sulami (d. 1262) formulated the first full-fledged charter of the rights of livestock and animals in his legal treatise Rules for Judgement in the Cases of Living Beings (Qawa'id al-ahkam fi masalih al-anam) which was based on the stories and sayings of Muhammad.[81][82][83]

See also

Notes and references

Notes

 1. ^ a b c d Bearman et al. 2009, Akhlaq
 2. ^ a b c d Becker & Becker 1992
 3. ^ Nigosian 2004, p. 117
 4. ^ PWR 1993, p. 7
 5. ^ Alexander (1998), p.452
 6. ^ a b c Lewis 1988
 7. ^ Watt (1974), p.234
 8. ^ Robinson (2004) p.21
 9. ^ Haddad, Esposito (1998), p. 98
 10. ^ Gallagher 2007, p. 293
 11. ^ a b c d e Esposito (2005) p. 79
 12. ^ Firestone (1999) p. 118
 13. ^ Bearman et al. 2009, Muhammad
 14. ^ Watt 1956
 15. ^ Serjeant 1964, p. 4
 16. ^ Serjeant 1978, p. 4
 17. ^ Maududi (1967), Introduction of Ad-Dahr, "Period of revelation", pg. 159
 18. ^ Lewis 1994
 19. ^ Jones, Lindsay. p.6224
 20. ^ a b Esposito (2004), p. 339
 21. ^ a b Khadduri (1978)
 22. ^ Schimmel (1992) p.65
 23. ^ Maan, McIntosh (1999)
 24. ^ Haddad, Esposito (1998) p.163
 25. ^ McAuliffe (2005) vol. 5, pp. 66-76. "Social Sciences and the Qur’an"
 26. ^ a b c Haq 2001, pp. 111–129
 27. ^ Verde 2008
 28. ^ Sahih Bukhari 3:513
 29. ^ Gari 2002
 30. ^ Scott 1904
 31. ^ Artz 1980, pp. 148–50
 32. ^ (cf. References Archived 2008-02-29 at the Wayback Machine, 1001 Inventions)
 33. ^ "The Relationship between The Environment and Man.", The Holy Quran and the Environment, 2010, archived from the original on 2013-08-18
 34. ^ Goodman 2003, p. 155
 35. ^ Martin 2004, pp. 116–123
 36. ^ Weeramantry 1997, p. 135
 37. ^ a b c Al-Ghamdy 2004
 38. ^ Weeramantry 1997, p. 138
 39. ^ Sachedina 2001
 40. ^ Jackson 2005, p. 144
 41. ^ Jackson 2005, p. 145
 42. ^ Bontekoe & Stepaniants 1997, pp. 250–1
 43. ^ Bontekoe & Stepaniants 1997, p. 251
 44. ^ Ahmad 2002
 45. ^ Goddard 2000, p. 100
 46. ^ Weeramantry 1997, pp. 129–31
 47. ^ Donnelly 2007
 48. ^ a b Weeramantry 1997, pp. 132, 135
 49. ^ Weeramantry 1997, pp. 8, 135, 139–40
 50. ^ Weeramantry 1997, pp. 7, 135
 51. ^ a b Weeramantry 1997, pp. 136–7
 52. ^ Badawi 1971
 53. ^ Badr & Mayer 1984
 54. ^ a b Feldman 2008
 55. ^ Makdisi 1999, p. 1704
 56. ^ Weeramantry 1997, p. 134
 57. ^ Sullivan 1997
 58. ^ Boisard 1980
 59. ^ Splichal 2002, p. 33
 60. ^ Sahih Bukhari, Volume 4, Book 56, Number 681
 61. ^ Lewis 2005
 62. ^ Islamic Science, the Scholar and Ethics, Foundation for Science Technology and Civilisation.
 63. ^ a b c Paladin 1998
 64. ^ Mathre 1997, p. 40
 65. ^ Mathre 1997, p. 41
 66. ^ Spier 2002
 67. ^ Al Kawi 1997
 68. ^ Qur'an, Sura 4:5
 69. ^ Youssef, Youssef & Dening 1996, p. 57
 70. ^ Youssef, Youssef & Dening 1996, p. 59
 71. ^ Kelsay 2003
 72. ^ a b Weeramantry 1997, p. 136
 73. ^ a b Aboul-Enein & Zuhur 2004, p. 22
 74. ^ L. Gardet, J. Jomier, "Islam", Encyclopaedia of Islam Online
 75. ^ Lane, p. 1413
 76. ^ a b Harper 2001, Islam
 77. ^ Fath al-Bari and sharh sahih bukhari by Imam Al Nawawi
 78. ^ Crone 2005, pp. 308–309
 79. ^ Hamid 2003
 80. ^ Crone 2005, pp. 309–310, 312
 81. ^ Sardar 2011, p. 270
 82. ^ Coward 1995, p. 131
 83. ^ Bekoff 2010, p. 464

References

External links