ویکی‌پدیا:شیمی/مقالات مهم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست مقالات ناموجود مهم شیمی

این عناوین نیازمند ترجمه هستند[ویرایش]

قسمت دوم[ویرایش]

 1. en) بورونیک اسید
 2. en) پیشگیر برمی شعله
 3. en) کربوکسیلات
 4. en) قانون شیمیایی
 5. en) فیزیک‌شیمی
 6. en) گونه‌های شیمیایی
 7. en) فضاگزینی شیمیایی
 8. en) فرآیند کلرالکالی
 9. en) چرخش کان و دیس
 10. en) کره کوردیناسیونی
 11. en) شمارش الکترونی دی
 12. en) دی‌آزو
 13. en) کاتیون دی‌هیدروژن
 14. en) حل‌شدن (شیمی)
 15. en) روش الکتروتجزیه‌ای
 16. en) تجزیه عنصری
 17. en) سنتز انانتیومرگزین
 18. en) پیشگیرنده شعله
 19. en) فلوروسولفونات
 20. en) طیف‌بینی فراسرخ تبدیل فوریه

قسمت سوم[ویرایش]

 1. en) واکنش افزایش هالوژن
 2. en) روش هارتری-فاک
 3. en) واکنش هک
 4. en) فرآیند هانتر
 5. en) هیدرونیوم
 6. en) نم‌بینی
 7. en) یدید
 8. en) مایع یونی
 9. en) نامگذاری آیوپاک برای شیمی آلی
 10. en) برونشتد
 11. en) کتن
 12. en) کتوهگزوز
 13. en) اثر سینتیکی ایزوتوپ
 14. en) فرآیند کرال
 15. en) گروه ترک‌کننده
 16. en) آنالن لیبیش
 17. en) اکسیژن مایع
 18. en) پیل لیتیم-گوگرد
 19. en) مارتین هاینریش کلاپروت
 20. en) نمایه داده‌های ایمنی ماده
 21. en) مزو
 22. en) متیلاسیون
 23. en) میسل
 24. en) افزایش مایکل
 25. en) خودسامانی مولکولی
 26. en) مونوترپن
 27. en) نانوسلولز
 28. en) ماده طبیعی
 29. en) فرآورده طبیعی
 30. en) پرتوافکنی نیومن
 31. en) نیتراسیون
 32. en) نیروژن اکسید
 33. en) تیتراسیون غیرآبی
 34. en) آنیون ناکوردینه
 35. en) باز غیرنوکلئوفیلی
 36. en) ترکیب غیراستوکیومتری
 37. en) طیف بینی رزنانس مغناطیسی هسته‌ای
 38. en) نوکلئوفیل
 39. en) قشر باز

قسمت چهارم[ویرایش]

 1. en) شیمی آلی آرسنیکی
 2. en) ترکیب آلی کادمیوم
 3. en) کلرید آلی
 4. en) یدید آلی
 5. en) ترکیب آلی سرب
 6. en) واکنش‌گر آلی لیتیم
 7. en) آلی نیکل
 8. en) آلی پالادیوم
 9. en) شیمی آلی سلنیوم
 10. en) آلی سیلیکون
 11. en) فرآیند استوالد
 12. en) اکسیداسیون الکل نوع دوم به کتون
 13. en) کروماتوگرافی کاغذ
 14. en) ضریب توزیع
 15. en) سنتز پپتید
 16. en) واکنش پری‌سایکلیک
 17. en) شناساگر پی‌اچ
 18. en) کاتالیزگر تغییر فاز
 19. en) شیمی‌فیزیک آلی
 20. en) کایرالیته دوبعدی
 21. en) بای‌فنیل پلی‌کلری شده
 22. en) دی‌بنزودی‌اکسین‌های پلی‌کلری شده
 23. en) هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای آروماتیک
 24. en) دانش بسپار
 25. en) رسوب (شیمی)
 26. en) گروه محافظت‌کننده
 27. en) پرتوشیمی
 28. en) هم‌آرایی واکنش
 29. en) حدواسط واکنش
 30. en) بازتبلور
 31. en) پتانسیل کاهشی
 32. en) تجزیه واسنتزی
 33. en) ترکیب ساندویچی
 34. en) ترکیب‌های سیرشده و سیرنشده

قسمت پنجم[ویرایش]

 1. en) Sigmatropic_reaction
 2. en) Simple_aromatic_ring
 3. en) Solubility_equilibrium
 4. en) Specific_rotation
 5. en) Standard_molar_entropy
 6. en) Standard_state
 7. en) Stereochemistry
 8. en) Stereoselectivity
 9. en) Stereospecificity
 10. en) Strain_(chemistry)
 11. en) Structural_isomer
 12. en) Sulfide
 13. en) Sulfite
 14. en) Sulfite_process
 15. en) Superacid
 16. en) Superbase
 17. en) Suzuki_reaction
 18. en) Tarnish
 19. en) Tetrahedral_molecular_geometry
 20. en) Thin_layer_chromatography
 21. en) Timeline_of_chemistry
 22. en) Trace_element
 23. en) Transition_metal_carbene_complex
 24. en) Trigonal_pyramidal_molecular_geometry
 25. en) Trivial_name
 26. en) Ugi_reaction
 27. en) Valence_(chemistry)
 28. en) Valence_bond_theory
 29. en) Walden_inversion
 30. en) Walter_Heitler
 31. en) Woodward–Hoffmann_rules
 32. en) Woodward's_rules
 33. en) Zintl_phase
 34. en) Zwitterion