فهرست ستاره‌های هندی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی هندی است.

نام نامگذاری مکان قدر فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
B F HD HIP RA Dec vis. abs.
α Ind α ۱۹۶۱۷۱ ۱۰۱۷۷۲ ۲۰h ۳۷m ۳۳٫۹۹s −۴۷° ۱۷′۳۰٫۰ ۳٫۱۱ ۰٫۶۵ ۱۰۱ K۰III فارسی، النایر
β Ind β ۱۹۸۷۰۰ ۱۰۳۲۲۷ ۲۰h ۵۴m ۴۸٫۵۸s −۵۸° ۲۷′۱۴٫۷ ۳٫۶۷ −۲٫۶۶ ۶۰۳ K۰III
θ Ind θ ۲۰۲۷۳۰ ۱۰۵۳۱۹ ۲۱h ۱۹m ۵۱٫۸۸s −۵۳° ۲۶′۵۷٫۴ ۴٫۳۹ ۲٫۰۲ ۹۷ A۵V
δ Ind δ ۲۰۸۴۵۰ ۱۰۸۴۳۱ ۲۱h ۵۷m ۵۵٫۰۳s −۵۴° ۵۹′۳۳٫۲ ۴٫۴۰ ۰٫۶۳ ۱۸۵ F۰IV
η Ind η ۱۹۷۱۵۷ ۱۰۲۳۳۳ ۲۰h ۴۴m ۰۲٫۱۹s −۵۱° ۵۵′۱۵٫۰ ۴٫۵۱ ۲٫۵۹ ۷۹ A۶:var
ε Ind ε ۲۰۹۱۰۰ ۱۰۸۸۷۰ ۲۲h ۰۳m ۱۷٫۴۴s −۵۶° ۴۶′۴۷٫۳ ۴٫۶۹ ۶٫۸۹ ۱۲ K۵V [۱۷ ستاره نزدیک به زمین یک سیستم دوتایی با یک کوتوله قهوه‌ای
ζ Ind ζ ۱۹۸۰۴۸ ۱۰۲۷۹۰ ۲۰h ۴۹m ۲۸٫۹۳s −۴۶° ۱۳′۳۶٫۸ ۴٫۹۰ −۰٫۵۷ ۴۰۴ K۵III
ι Ind ι ۱۹۸۳۰۸ ۱۰۲۹۵۰ ۲۰h ۵۱m ۳۰٫۰۵s −۵۱° ۳۶′۲۹٫۴ ۵٫۰۶ −۱٫۱۴ ۵۶۷ K۱II/III
μ Ind μ ۲۰۰۳۶۵ ۱۰۴۰۸۵ ۲۱h ۰۵m ۱۴٫۲۳s −۵۴° ۴۳′۳۷٫۰ ۵٫۱۷ ۰٫۰۲ ۳۴۹ K۲III
ν Ind ν ۲۱۱۹۹۸ ۱۱۰۶۱۸ ۲۲h ۲۴m ۳۴٫۳۹s −۷۲° ۱۵′۱۳٫۶ ۵٫۲۸ ۲٫۹۸ ۹۴ A۳V: + F۹V
ο Ind ο ۲۰۷۲۴۱ ۱۰۷۸۳۵ ۲۱h ۵۰m ۴۷٫۲۳s −۶۹° ۳۷′۴۵٫۹ ۵٫۵۲ −۰٫۶۵ ۵۵۸ M۰III
۲۱۷۸۳۱ ۱۱۳۹۶۹ ۲۳h ۰۴m ۵۲٫۱۵s −۶۸° ۴۹′۱۳٫۴ ۵٫۵۳ ۱٫۸۲ ۱۸۰ F۴III
۲۱۲۷۲۸ ۱۱۰۹۳۵ ۲۲h ۲۸m ۳۷٫۴۴s −۶۷° ۲۹′۲۰٫۰ ۵٫۵۶ ۲٫۳۶ ۱۴۲ A۳V
۲۰۷۲۲۹ ۱۰۷۷۷۳ ۲۱h ۵۰m ۰۰٫۱۳s −۶۴° ۴۲′۴۴٫۸ ۵٫۶۲ ۰٫۵۷ ۳۳۴ K۱III
κ Ind κ ۲۰۹۵۲۹ ۱۰۹۰۸۱ ۲۲h ۰۵m ۵۰٫۹۵s −۵۹° ۳۸′۰۹٫۴ ۵٫۶۲ −۰٫۳۷ ۵۱۴ K۴III
۲۰۲۱۰۳ ۱۰۴۹۷۸ ۲۱h ۱۵m ۴۵٫۸۴s −۵۳° ۱۵′۴۷٫۰ ۵٫۷۳ ۰٫۳۰ ۳۹۷ A۶IV
۱۹۹۶۲۳ ۱۰۳۶۷۳ ۲۱h ۰۰m ۲۱٫۵۶s −۵۱° ۱۵′۵۶٫۳ ۵٫۷۶ ۳٫۴۸ ۹۳ F۵IV-V
۲۱۲۲۱۱ ۱۱۰۶۶۸ ۲۲h ۲۵m ۱۰٫۳۹s −۷۰° ۲۵′۵۳٫۳ ۵٫۷۸ ۲٫۲۶ ۱۶۵ F۳III
۲۰۷۹۶۴ ۱۰۸۱۹۵ ۲۱h ۵۵m ۱۱٫۳۴s −۶۱° ۵۳′۱۱٫۰ ۵٫۹۲ ۲٫۵۸ ۱۵۲ F۱III
۲۰۶۳۹۹ ۱۰۷۴۲۳ ۲۱h ۴۵m ۲۸٫۸۱s −۷۱° ۰۰′۳۱٫۸ ۶٫۰۲ −۰٫۷۶ ۷۴۱ B۸IV
۲۰۸۷۹۶ ۱۰۸۶۲۶ ۲۲h ۰۰m ۲۴٫۲۲s −۵۵° ۵۳′۰۰٫۴ ۶٫۰۲ −۰٫۴۰ ۶۲۷ B۹IV/V
ρ Ind ρ ۲۱۶۴۳۷ ۱۱۳۱۳۷ ۲۲h ۵۴m ۳۹٫۵۶s −۷۰° ۰۴′۲۶٫۰ ۶٫۰۴ ۳٫۹۲ ۸۶ G۴IV-V یک سیاره دارد
γ Ind γ ۲۰۳۷۶۰ ۱۰۵۸۴۱ ۲۱h ۲۶m ۱۵٫۴۴s −۵۴° ۳۹′۳۸٫۰ ۶٫۱۰ ۲٫۰۸ ۲۰۸ F۱III
κ Ind κ ۲۰۸۴۹۶ ۱۰۸۴۷۸ ۲۱h ۵۸m ۳۰٫۰۷s −۵۹° ۰۰′۴۴٫۰ ۶٫۱۳ ۲٫۰۲ ۲۱۷ F۳V
۲۰۲۸۷۴ ۱۰۵۳۳۴ ۲۱h ۲۰m ۰۹٫۴۸s −۴۵° ۰۱′۱۸٫۸ ۶٫۱۵ −۲٫۶۳ ۱۸۶۳ C۵II
۲۱۹۶۴۴ ۱۱۵۰۶۲ ۲۳h ۱۸m ۱۹٫۹۹s −۶۷° ۲۸′۱۶٫۴ ۶٫۱۵ −۰٫۲۷ ۶۲۸ K۲/K۳III
π Ind π ۲۰۸۱۴۹ ۱۰۸۲۸۱ ۲۱h ۵۶m ۱۴٫۰۴s −۵۷° ۵۳′۵۸٫۶ ۶٫۱۷ ۰٫۰۶ ۵۴۳ A۳m...
۲۱۸۲۸۸ ۱۱۴۲۶۸ ۲۳h ۰۸m ۳۵٫۵۵s −۷۳° ۳۵′۱۰٫۰ ۶٫۱۸ −۰٫۱۷ ۶۰۷ K۳III
۲۰۵۸۷۷ ۱۰۶۹۷۸ ۲۱h ۳۹m ۵۹٫۷۴s −۵۲° ۲۱′۳۲٫۵ ۶٫۲۰ −۰٫۲۳ ۶۳۱ F۷III
۲۰۵۴۱۷ ۱۰۶۸۱۸ ۲۱h ۳۸m ۰۲٫۸۰s −۶۴° ۴۹′۲۶٫۹ ۶٫۲۲ −۰٫۰۷ ۵۹۱ A۰/A۱IV
۱۹۸۷۶۶ ۱۰۳۲۰۶ ۲۰h ۵۴m ۳۵٫۱۰s −۵۰° ۴۳′۳۸٫۳ ۶٫۲۳ −۲٫۱۶ ۱۵۵۲ B۵IV
۱۹۹۶۴۲ ۱۰۳۶۹۳ ۲۱h ۰۰m ۴۳٫۴۱s −۵۳° ۴۴′۲۰٫۵ ۶٫۲۶ −۰٫۷۰ ۸۰۵ K۵/M۰III
۲۰۳۵۴۸ ۱۰۵۶۸۵ ۲۱h ۲۴m ۲۰٫۸۰s −۴۶° ۳۶′۵۲٫۸ ۶٫۳۰ ۱٫۳۸ ۳۱۴ A۵m...
۲۰۵۹۳۵ ۱۰۷۰۳۰ ۲۱h ۴۰m ۳۳٫۶۹s −۵۵° ۴۴′۱۶٫۸ ۶٫۳۳ −۰٫۳۱ ۶۹۴ K۰III-IV
۲۱۵۷۲۹ ۱۱۲۶۹۴ ۲۲h ۴۹m ۱۷٫۴۵s −۷۰° ۲۰′۵۳٫۰ ۶٫۳۵ ۱٫۳۵ ۳۲۷ A۲V
۲۰۴۲۲۸ ۱۰۶۰۶۵ ۲۱h ۲۹m ۰۰٫۰۸s −۵۳° ۴۲′۲۱٫۱ ۶٫۳۹ ۱٫۱۷ ۳۶۱ K۲IIICN...
۲۰۳۰۱۰ ۱۰۵۴۲۵ ۲۱h ۲۱m ۱۶٫۶۰s −۴۹° ۵۶′۱۶٫۳ ۶٫۴۰ ۱٫۱۶ ۳۶۴ K۳III
۲۰۴۸۷۳ ۱۰۶۴۱۹ ۲۱h ۳۳m ۱۷٫۶۲s −۵۲° ۴۴′۱۵٫۹ ۶٫۴۳ −۰٫۷۱ ۸۷۲ K۴III
۲۰۰۸۸۷ ۱۰۴۲۹۶ ۲۱h ۰۷m ۴۴٫۵۰s −۴۵° ۲۲′۴۶٫۰ ۶٫۴۵ ۱٫۵۷ ۳۰۸ A۹V
۲۰۶۶۹۰ ۱۰۷۴۰۹ ۲۱h ۴۵m ۱۸٫۶۷s −۴۹° ۲۹′۵۶٫۰ ۶٫۴۶ ۰٫۹۳ ۴۱۷ K۱III
۲۱۸۴۹۷ ۱۱۴۳۶۷ ۲۳h ۰۹m ۴۴٫۷۳s −۶۷° ۵۲′۳۴٫۲ ۶٫۴۷ ۲٫۸۶ ۱۷۲ F۳IV
۲۱۸۵۵۸ ۱۱۴۴۰۸ ۲۳h ۱۰m ۱۱٫۹۹s −۶۶° ۵۱′۲۷٫۸ ۶٫۴۷ ۲٫۵۰ ۲۰۳ K۰IV
۲۰۶۴۲۹ ۱۰۷۲۹۹ ۲۱h ۴۳m ۵۹٫۱۶s −۵۷° ۱۹′۳۰٫۴ ۶٫۴۹ ۳٫۳۰ ۱۴۱ F۷IV/V
۲۰۸۱۸۴ ۱۰۸۲۶۸ ۲۱h ۵۶m ۰۳٫۴۲s −۵۲° ۲۷′۴۹٫۲ ۶٫۵۰ ۰٫۰۹ ۶۲۳ G۶III

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «List of stars in Indus»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۸ مه ۲۰۰۸).