فهرست ستاره‌های مگس جنوبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی مگس جنوبی است.

نام نامگذاری مکان قدر فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
B F HD HIP RA Dec vis. abs.
α Mus α ۱۰۹۶۶۸ ۶۱۵۸۵ ۱۲h ۳۷m ۱۱٫۰۸s −۶۹° ۰۸′۰۷٫۹ ۲٫۶۹ −۲٫۱۷ ۳۰۶ B۲IV-V Myia
β Mus β ۱۱۰۸۷۹ ۶۲۳۲۲ ۱۲h ۴۶m ۱۶٫۸۷s −۶۸° ۰۶′۲۹٫۱ ۳٫۰۴ −۱٫۸۶ ۳۱۱ B۲V Diptera
δ Mus δ ۱۱۲۹۸۵ ۶۳۶۱۳ ۱۳h ۰۲m ۱۵٫۷۸s −۷۱° ۳۲′۵۵٫۷ ۳٫۶۱ ۱٫۳۹ ۹۰٫۸ K۲III
λ Mus λ ۱۰۲۲۴۹ ۵۷۳۶۳ ۱۱h ۴۵m ۳۶٫۵۷s −۶۶° ۴۳′۴۳٫۸ ۳٫۶۳ ۰٫۶۶ ۱۲۸ A۷III
γ Mus γ ۱۰۹۰۲۶ ۶۱۱۹۹ ۱۲h ۳۲m ۲۸٫۱۱s −۷۲° ۰۷′۵۸٫۷ ۳٫۸۴ −۱٫۱۴ ۳۲۴ B۵V
ε Mus ε ۱۰۶۸۴۹ ۵۹۹۲۹ ۱۲h ۱۷m ۳۴٫۶۴s −۶۷° ۵۷′۳۸٫۴ ۴٫۰۶ −۰٫۷۷ ۳۰۲ M۵III
μ Mus μ ۱۰۲۵۸۴ ۵۷۵۸۱ ۱۱h ۴۸m ۱۴٫۴۹s −۶۶° ۴۸′۵۳٫۵ ۴٫۷۵ −۰٫۸۶ ۴۳۲ K۴III
η Mus η ۱۱۴۹۱۱ ۶۴۶۶۱ ۱۳h ۱۵m ۱۵٫۰۰s −۶۷° ۵۳′۴۰٫۴ ۴٫۷۹ −۰٫۶۸ ۴۰۵ B۸V
۱۱۵۲۱۱ ۶۴۸۲۰ ۱۳h ۱۷m ۱۳٫۰۳s −۶۶° ۴۷′۰۰٫۳ ۴٫۸۶ −۲٫۹۴ ۱۱۸۵ K۲Ib/II
۱۰۳۰۷۹ ۵۷۸۵۱ ۱۱h ۵۱m ۵۱٫۲۷s −۶۵° ۱۲′۲۱٫۲ ۴٫۸۹ −۰٫۱۹ ۳۳۸ B۴V
۱۰۲۸۳۹ ۵۷۶۹۶ ۱۱h ۴۹m ۵۶٫۶۳s −۷۰° ۱۳′۳۲٫۸ ۴٫۹۸ −۳٫۲۷ ۱۴۵۵ G۵Ib
۱۰۱۳۷۹ ۵۶۸۶۲ ۱۱h ۳۹m ۲۹٫۶۳s −۶۵° ۲۳′۵۱٫۹ ۵٫۰۱ −۱٫۱۷ ۵۶۱ G۲III + A
ι۱ Mus ι۱ ۱۱۶۲۴۴ ۶۵۴۶۸ ۱۳h ۲۵m ۰۷٫۳۶s −۷۴° ۵۳′۱۵٫۰ ۵٫۰۴ ۰٫۸۵ ۲۲۵ K۰III
۹۹۱۰۳ ۵۵۵۹۷ ۱۱h ۲۳m ۲۱٫۴۳s −۶۴° ۵۷′۱۷٫۰ ۵٫۰۹ −۰٫۷۳ ۴۷۵
ζ۲ Mus ζ۲ ۱۰۷۵۶۶ ۶۰۳۲۰ ۱۲h ۲۲m ۰۷٫۳۹s −۶۷° ۳۱′۱۹٫۵ ۵٫۱۵ ۰٫۰۹ ۳۳۶ Am
۱۰۵۳۴۰ ۵۹۱۵۱ ۱۲h ۰۷m ۵۰٫۰۹s −۷۵° ۲۲′۰۱٫۴ ۵٫۱۷ −۰٫۴۷ ۴۳۸ K۲II/III
۱۰۴۸۷۸ ۵۸۸۸۴ ۱۲h ۰۴m ۳۸٫۹۵s −۶۸° ۱۹′۴۴٫۰ ۵٫۳۴ ۰٫۲۵ ۳۳۹ A۰V
θ Mus θ ۱۱۳۹۰۴ ۶۴۰۹۴ ۱۳h ۰۸m ۰۷٫۱۶s −۶۵° ۱۸′۲۱٫۷ ۵٫۴۴ −۱۲٫۱۷ ~۷۰۰۰ WC۶ + O۹٫۵I
۹۹۲۶۴ ۵۵۶۵۷ ۱۱h ۲۴m ۱۱٫۱۸s −۷۲° ۱۵′۲۳٫۸ ۵٫۵۵ −۱٫۶۱ ۸۸۳ B۲IV-V
۱۱۱۳۱۵ ۶۲۶۰۸ ۱۲h ۴۹m ۴۴٫۹۵s −۷۱° ۵۹′۱۰٫۵ ۵٫۵۵ −۰٫۴۹ ۵۲۶ G۸Ib/II
۱۱۶۴۵۸ ۶۵۵۲۲ ۱۳h ۲۵m ۵۰٫۴۰s −۷۰° ۳۷′۳۸٫۱ ۵٫۶۵ −۰٫۱۲ ۴۶۴ Ap
ζ۱ Mus ζ۱ ۱۰۷۵۶۷ ۶۰۳۲۹ ۱۲h ۲۲m ۱۲٫۰۳s −۶۸° ۱۸′۲۵٫۹ ۵٫۷۳ ۰٫۳۱ ۳۹۶ K۰III
۱۰۸۹۷۰ ۶۱۱۸۱ ۱۲h ۳۲m ۰۹٫۹۰s −۷۳° ۰۰′۰۳٫۸ ۵٫۸۸ ۰٫۷۸ ۳۴۱ K۱III
۱۰۰۳۸۲ ۵۶۲۸۷ ۱۱h ۳۲m ۲۰٫۰۰s −۶۶° ۵۷′۴۲٫۶ ۵٫۸۹ ۱٫۰۹ ۲۹۸ K۱IIICN...
۱۰۴۶۰۰ ۵۸۷۲۰ ۱۲h ۰۲m ۳۷٫۷۶s −۶۹° ۱۱′۳۲٫۲ ۵٫۸۹ ۱٫۰۱ ۳۰۸ B۹V
۱۱۴۵۷۰ ۶۴۴۶۶ ۱۳h ۱۲m ۴۸٫۷۷s −۶۶° ۱۳′۳۶٫۴ ۵٫۹۱ ۱٫۲۰ ۲۸۵ A۰V(n)
۱۱۴۳۷۱ ۶۴۳۹۰ ۱۳h ۱۱m ۵۱٫۳۸s −۶۹° ۵۶′۳۱٫۳ ۵٫۹۲ ۲٫۷۰ ۱۴۴ F۳IV/V
۱۱۲۲۱۹ ۶۳۱۶۵ ۱۲h ۵۶m ۳۱٫۷۲s −۷۲° ۱۱′۰۶٫۷ ۵٫۹۳ −۰٫۷۲ ۶۹۸ G۸III
۱۱۳۱۲۰ ۶۳۶۸۸ ۱۳h ۰۳m ۰۵٫۳۶s −۷۱° ۲۸′۳۲٫۶ ۵٫۹۳ −۲٫۴۹ ۱۵۷۵ B۱٫۵IIIne
۱۰۱۱۶۲ ۵۶۷۲۷ ۱۱h ۳۷m ۴۸٫۵۱s −۶۷° ۳۷′۱۳٫۳ ۵٫۹۴ ۰٫۸۰ ۳۴۸ K۰III
۱۰۵۱۵۱ ۵۹۰۵۰ ۱۲h ۰۶m ۲۳٫۰۸s −۶۵° ۴۲′۳۳٫۹ ۵٫۹۵ −۰٫۲۵ ۵۶۶ G۸/K۰III
۱۱۵۴۳۹ ۶۴۹۹۴ ۱۳h ۱۹m ۱۸٫۹۹s −۷۲° ۰۲′۰۷٫۷ ۶٫۰۴ ۰٫۳۷ ۴۴۵ K۳III
S Mus ۱۰۶۱۱۱ ۵۹۵۵۱ ۱۲h ۱۲m ۴۷٫۰۳s −۷۰° ۰۹′۰۶٫۴ ۶٫۰۵ −۲٫۴۴ ۱۶۳۰ F۶Ib
۱۰۶۷۹۷ ۵۹۸۹۸ ۱۲h ۱۷m ۰۶٫۳۶s −۶۵° ۴۱′۳۴٫۶ ۶٫۰۶ ۱٫۰۰ ۳۳۵ A۰V
۱۱۵۱۴۹ ۶۴۷۹۰ ۱۳h ۱۶m ۴۵٫۰۵s −۶۵° ۰۸′۱۷٫۳ ۶٫۰۶ ۳٫۱۱ ۱۲۷ F۵V
۱۱۵۹۶۷ ۶۵۲۸۹ ۱۳h ۲۲m ۵۲٫۶۲s −۷۲° ۰۸′۴۸٫۰ ۶٫۰۶ −۰٫۷۴ ۷۴۶ B۶V
۹۹۸۷۲ ۵۵۹۷۹ ۱۱h ۲۸m ۱۸٫۴۶s −۷۲° ۲۸′۲۶٫۳ ۶٫۰۹ −۰٫۷۴ ۷۵۸ B۳V
۱۱۷۰۲۵ ۶۵۷۸۳ ۱۳h ۲۹m ۰۷٫۹۸s −۶۴° ۴۰′۳۲٫۸ ۶٫۰۹ ۱٫۳۶ ۲۸۸ A۲m
BO Mus ۱۰۹۳۷۲ ۶۱۴۰۴ ۱۲h ۳۴m ۵۴٫۴۶s −۶۷° ۴۵′۲۴٫۸ ۶٫۱۱ −۱٫۳۳ ۱۰۰۳ M۶II/III
۱۱۸۳۴۴ ۶۶۵۷۴ ۱۳h ۳۸m ۴۵٫۸۳s −۷۰° ۲۶′۴۱٫۱ ۶٫۱۱ ۰٫۴۷ ۴۳۸ K۳III
۱۱۰۷۱۶ ۶۲۲۱۲ ۱۲h ۴۵m ۰۲٫۰۷s −۶۸° ۴۹′۵۰٫۷ ۶٫۱۶ −۲٫۷۱ ۱۹۴۰ F۶Ia
۱۱۶۸۹۰ ۶۵۷۵۵ ۱۳h ۲۸m ۴۶٫۸۲s −۶۹° ۳۷′۳۷٫۶ ۶٫۱۷ −۰٫۴۸ ۶۹۸ B۸V
۱۰۷۳۰۱ ۶۰۱۸۳ ۱۲h ۲۰m ۲۸٫۲۸s −۶۵° ۵۰′۳۳٫۵ ۶٫۲۰ ۱٫۲۲ ۳۲۳ B۹V
۱۰۶۶۷۶ ۵۹۸۵۱ ۱۲h ۱۶m ۲۳٫۸۷s −۷۲° ۳۶′۵۲٫۱ ۶٫۲۱ ۱٫۱۶ ۳۳۳ A۰V
۱۰۹۸۶۷ ۶۱۷۰۳ ۱۲h ۳۸m ۵۲٫۳۷s −۶۷° ۱۱′۳۵٫۰ ۶٫۲۲ −۱۱٫۳۹ ۱۰۸۶۶۷ B۱Ia
۱۰۵۱۳۸ ۵۹۰۴۶ ۱۲h ۰۶m ۱۹٫۹۳s −۶۸° ۳۹′۰۵٫۰ ۶٫۲۳ −۲٫۵۸ ۱۸۸۴ G۳Ib
۹۸۶۷۲ ۵۵۳۰۸ ۱۱h ۱۹m ۳۶٫۵۸s −۷۵° ۰۸′۳۲٫۸ ۶٫۲۶ ۰٫۲۰ ۵۳۲ B۹٫۵/A۰V
۱۱۰۰۲۰ ۶۱۷۹۶ ۱۲h ۳۹m ۵۵٫۹۰s −۶۶° ۳۰′۴۰٫۰ ۶٫۲۶ ۱٫۰۹ ۳۵۳ B۸V
۱۰۸۰۵۴ ۶۰۶۰۱ ۱۲h ۲۵m ۱۷٫۶۲s −۶۵° ۴۶′۱۰٫۶ ۶٫۲۹ ۲٫۸۹ ۱۵۶ G۸/K۰IV
۱۰۵۰۷۱ ۵۹۰۰۳ ۱۲h ۰۵m ۵۳٫۶۳s −۶۵° ۳۲′۴۸٫۸ ۶٫۳۰ B۸Ia-Iab
R Mus ۱۱۰۳۱۱ ۶۱۹۸۱ ۱۲h ۴۲m ۰۵٫۰۳s −۶۹° ۲۴′۲۷٫۲ ۶٫۳۱ −۲٫۵۵ ۱۹۲۹ F۷Ib
۱۱۳۹۱۹ ۶۴۱۱۷ ۱۳h ۰۸m ۲۷٫۸۴s −۶۷° ۴۷′۴۸٫۳ ۶٫۳۴ −۱٫۰۹ ۱۰۰۰ M۱III
۱۰۷۷۷۳ ۶۰۴۱۷ ۱۲h ۲۳m ۱۵٫۰۴s −۶۷° ۳۷′۵۵٫۸ ۶٫۳۶ ۲٫۸۳ ۱۶۶ K۰IV-V
۱۱۷۶۵۱ ۶۶۱۵۲ ۱۳h ۳۳m ۳۵٫۹۲s −۶۵° ۳۷′۵۷٫۴ ۶٫۳۶ ۱٫۲۱ ۳۴۹ A۰V
۱۱۴۹۱۲ ۶۴۶۸۲ ۱۳h ۱۵m ۲۵٫۷۷s −۶۹° ۴۰′۴۵٫۱ ۶٫۳۷ ۱٫۵۱ ۳۰۶ K۲/K۳III
۱۰۳۴۸۲ ۵۸۰۸۵ ۱۱h ۵۴m ۴۴٫۶۲s −۶۶° ۲۲′۳۳٫۷ ۶٫۳۸ ۳٫۲۰ ۱۴۱ F۲IV
۹۸۶۹۵ ۵۵۳۵۰ ۱۱h ۲۰m ۰۴٫۱۶s −۷۱° ۵۹′۳۹٫۶ ۶٫۴۱ −۰٫۴۲ ۷۵۸ B۴V
۱۰۴۵۷۰ ۵۸۷۰۶ ۱۲h ۰۲m ۲۸٫۵۹s −۷۱° ۲۹′۲۰٫۴ ۶٫۴۱ ۰٫۸۶ ۴۲۱ K۱III
۱۰۴۷۵۲ ۵۸۸۱۰ ۱۲h ۰۳m ۴۴٫۵۴s −۷۴° ۱۲′۵۰٫۷ ۶٫۴۴ −۰٫۸۱ ۹۲۱ G۶III
۹۸۶۷۱ ۵۵۳۳۲ ۱۱h ۱۹m ۵۰٫۸۴s −۷۲° ۵۷′۲۹٫۸ ۶٫۴۶ ۰٫۵۹ ۴۸۶ A۰V
۱۰۹۸۵۷ ۶۱۷۳۸ ۱۲h ۳۹m ۱۴٫۶۴s −۷۵° ۲۲′۱۴٫۱ ۶٫۴۶ −۰٫۴۰ ۷۶۹ B۸Vn
۱۰۱۸۰۵ ۵۷۰۹۲ ۱۱h ۴۲m ۱۴٫۸۲s −۷۵° ۱۳′۳۸٫۳ ۶٫۴۸ ۳٫۸۰ ۱۱۲ G۱V
۱۰۵۸۲۲ ۵۹۳۸۹ ۱۲h ۱۱m ۰۱٫۲۲s −۶۸° ۱۵′۳۹٫۴ ۶٫۴۸ −۰٫۸۲ ۹۳۹ K۰/K۱III
ι۲ Mus ι۲ ۱۱۶۵۷۹ ۶۵۶۲۸ ۱۳h ۲۷m ۱۸٫۵۸s −۷۴° ۴۱′۳۰٫۲ ۶٫۶۲ ۰٫۷۱ ۴۹۵ B۹V

منبع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «List of stars in Musca»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۸ مه ۲۰۰۸).