فهرست ستاره‌های مثلث جنوبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی مثلث جنوبی است.

نام نامگذاری مکان قدر فاصله(ly) رده‌بندی یادداشت
B F HD HIP RA Dec vis. abs.
α TrA α ۱۵۰۷۹۸ ۸۲۲۷۳ ۱۶h ۴۸m ۳۹٫۸۷s −۶۹° ۰۱′۳۹٫۵ ۱٫۹۱ −۳٫۶۲ ۴۱۵ K۲IIb-IIIa Atria
β TrA β ۱۴۱۸۹۱ ۷۷۹۵۲ ۱۵h ۵۵m ۰۸٫۸۱s −۶۳° ۲۵′۴۷٫۱ ۲٫۸۳ ۲٫۳۸ ۴۰ F۲III
γ TrA γ ۱۳۵۳۸۲ ۷۴۹۴۶ ۱۵h ۱۸m ۵۴٫۶۹s −۶۸° ۴۰′۴۶٫۱ ۲٫۸۷ −۰٫۸۷ ۱۸۳ A۱V
δ TrA δ ۱۴۵۵۴۴ ۷۹۶۶۴ ۱۶h ۱۵m ۲۶٫۲۷s −۶۳° ۴۱′۰۸٫۳ ۳٫۸۶ −۲٫۵۴ ۶۲۱ G۵II
ε TrA ε ۱۳۸۵۳۸ ۷۶۴۴۰ ۱۵h ۳۶m ۴۳٫۱۹s −۶۶° ۱۹′۰۰٫۹ ۴٫۱۱ ۰٫۰۰ ۲۱۶ K۰III
ζ TrA ζ ۱۴۷۵۸۴ ۸۰۶۸۶ ۱۶h ۲۸m ۲۷٫۸۰s −۷۰° ۰۵′۰۴٫۸ ۴٫۹۰ ۴٫۴۹ ۳۹ F۹V
۱۵۰۵۴۹ ۸۲۱۲۹ ۱۶h ۴۶m ۴۰٫۰۱s −۶۷° ۰۶′۳۴٫۸ ۵٫۱۰ −۱٫۳۲ ۶۲۶ Ap
κ TrA κ ۱۴۱۷۶۷ ۷۷۹۸۲ ۱۵h ۵۵m ۲۹٫۶۱s −۶۸° ۳۶′۱۰٫۸ ۵٫۱۱ −۴٫۷۰ ۲۹۹۱ G۶IIa
۱۴۸۲۹۱ ۸۰۸۷۴ ۱۶h ۳۰m ۴۹٫۳۷s −۶۱° ۳۸′۰۰٫۵ ۵٫۱۹ −۱٫۳۷ ۶۶۹ K۰II/IIICN.
ι TrA ι ۱۴۷۷۸۷ ۸۰۶۴۵ ۱۶h ۲۷m ۵۷٫۲۷s −۶۴° ۰۳′۲۸٫۸ ۵٫۲۸ ۲٫۲۵ ۱۳۲ F۴IV γ Dor variable, triple star
θ TrA θ ۱۴۸۸۹۰ ۸۱۲۵۲ ۱۶h ۳۵m ۴۴٫۷۷s −۶۵° ۲۹′۴۳٫۲ ۵٫۵۰ ۰٫۴۹ ۳۲۸ G۸/K۰III
۱۴۰۴۸۳ ۷۷۳۹۰ ۱۵h ۴۷m ۵۳٫۱۰s −۶۵° ۲۶′۳۱٫۹ ۵٫۵۴ ۰٫۰۶ ۴۰۶
۱۳۷۰۶۶ ۷۵۶۶۵ ۱۵h ۲۷m ۳۳٫۱۰s −۶۴° ۳۱′۵۳٫۲ ۵٫۷۱ −۰٫۸۸ ۶۷۹ K۵/M۰III
۱۴۲۵۱۴ ۷۸۲۷۹ ۱۵h ۵۸m ۵۸٫۱۶s −۶۵° ۰۲′۱۵٫۲ ۵٫۷۴ −۱٫۰۸ ۷۵۳ B۷III
۱۳۴۴۵۳ ۷۴۵۸۲ ۱۵h ۱۴m ۱۹٫۱۷s −۷۰° ۰۴′۴۶٫۰ ۵٫۷۵ −۲٫۵۶ ۱۴۹۵ N۰v
۱۳۳۶۸۳ ۷۴۱۸۴ ۱۵h ۰۹m ۲۹٫۹۲s −۶۷° ۰۵′۰۲٫۹ ۵٫۷۶ −۵٫۵۸ ۶۰۳۷ F۸Iab-Ib
۱۴۲۱۳۹ ۷۸۰۴۵ ۱۵h ۵۶m ۰۵٫۹۶s −۶۰° ۲۸′۵۶٫۳ ۵٫۷۶ ۱٫۶۶ ۲۱۵ A۳V
۱۵۲۵۶۴ ۸۳۱۵۰ ۱۶h ۵۹m ۳۳٫۹۸s −۶۹° ۱۶′۰۵٫۳ ۵٫۷۹ −۱٫۶۰ ۹۸۲ Ap Si
۱۳۶۶۷۲ ۷۵۵۶۵ ۱۵h ۲۶m ۱۴٫۵۳s −۶۸° ۱۸′۳۳٫۱ ۵٫۸۹ ۰٫۸۴ ۳۳۴ K۰III
η۱ TrA η۱ ۱۴۹۶۷۱ ۸۱۷۱۰ ۱۶h ۴۱m ۲۳٫۱۳s −۶۸° ۱۷′۴۵٫۹ ۵٫۸۹ −۰٫۷۳ ۶۸۸ B۷IV
۱۴۵۶۸۹ ۷۹۷۹۷ ۱۶h ۱۷m ۰۵٫۴۸s −۶۷° ۵۶′۲۷٫۹ ۵٫۹۵ ۲٫۲۴ ۱۸۰ A۴V
۱۵۰۰۲۶ ۸۱۸۷۳ ۱۶h ۴۳m ۲۲٫۱۱s −۶۷° ۲۵′۵۶٫۳ ۶٫۰۲ ۱٫۱۷ ۳۰۵ A۰Vn
۱۵۱۴۴۱ ۸۲۵۱۷ ۱۶h ۵۱m ۵۳٫۸۸s −۶۵° ۲۲′۳۱٫۵ ۶٫۱۲ −۱٫۲۰ ۹۴۸ B۸II/III
۱۴۱۹۱۳ ۷۷۹۲۷ ۱۵h ۵۴m ۵۲٫۶۴s −۶۰° ۴۴′۳۷٫۱ ۶٫۱۴ −۲٫۴۵ ۱۷۰۷ B۹II
۱۴۷۳۴۹ ۸۰۴۵۵ ۱۶h ۲۵m ۲۲٫۱۵s −۶۳° ۰۷′۳۰٫۹ ۶٫۱۴ ۰٫۵۵ ۴۲۸ A۱V
۱۳۳۴۵۶ ۷۴۰۴۷ ۱۵h ۰۷m ۵۶٫۷۵s −۶۵° ۱۶′۳۱٫۶ ۶٫۱۸ −۰٫۷۵ ۷۹۳ K۳III
۱۴۱۵۸۵ ۷۷۸۱۷ ۱۵h ۵۳m ۲۲٫۹۴s −۶۲° ۳۶′۲۳٫۶ ۶٫۲۲ −۰٫۱۹ ۶۲۳ K۳III
۱۵۰۰۹۷ ۸۱۸۲۳ ۱۶h ۴۲m ۴۸٫۴۲s −۶۲° ۳۳′۱۴٫۱ ۶٫۲۳ −۲٫۰۴ ۱۴۶۸ K۳III
۱۴۳۲۳۸ ۷۸۶۰۳ ۱۶h ۰۲m ۵۲٫۵۳s −۶۲° ۳۲′۲۹٫۵ ۶٫۲۵ ۱٫۱۷ ۳۳۹ B۹٫۵V
۱۳۵۷۳۷ ۷۵۰۹۱ ۱۵h ۲۰m ۴۰٫۵۶s −۶۷° ۲۸′۵۳٫۴ ۶٫۲۷ −۱٫۶۶ ۱۲۵۴ B۳V
۱۵۱۴۰۴ ۸۲۵۳۹ ۱۶h ۵۲m ۱۷٫۷۸s −۶۷° ۴۰′۵۳٫۴ ۶٫۳۳ ۱٫۰۱ ۳۷۷ K۲III
۱۴۲۹۴۱ ۷۸۴۷۶ ۱۶h ۰۱m ۱۰٫۷۲s −۶۳° ۴۶′۳۵٫۵ ۶٫۴۲ −۲٫۵۷ ۲۰۵۰ F۸II
۱۳۸۹۶۵ ۷۶۷۳۶ ۱۵h ۴۰m ۱۱٫۶۳s −۷۰° ۱۳′۳۹٫۹ ۶٫۴۵ ۲٫۰۱ ۲۵۲ A۵V
۱۵۳۳۸۹ ۸۳۵۵۶ ۱۷h ۰۴m ۳۳٫۷۰s −۶۸° ۱۶′۴۳٫۱ ۶٫۴۷ −۱٫۴۶ ۱۲۵۴ M۳/M۴III
۱۴۴۴۸۱ ۷۹۲۰۸ ۱۶h ۰۹m ۵۹٫۱۹s −۶۲° ۵۸′۰۱٫۲ ۶٫۵۰ ۱٫۴۱ ۳۴۰ A۳m...

منابع =[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Triangulum Australe»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۸ مه ۲۰۰۸).