فهرست ستاره‌های عقاب

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی عقاب است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله(ly) رده‌بندی ستارگان یادداشت
کرکس پرنده α 53 187642 97649 19h 50m 46.68s +08° 52′02.6 0.76 2.20 17 A7IV-V Atair; ۱۲مین ستاره درخشان star; nearby; has two دوتایی نوری; suspected variable
γ Aql γ 50 186791 97278 19h 46m 15.57s +10° 36′47.8 2.72 −3.03 460 K3II Tarazed, Tarazad, Reda; ستاره دوتایی; suspected variable
ζ Aql ζ 17 177724 93747 19h 05m 24.61s +13° 51′49.4 2.99 0.96 83 A0Vn Deneb el Okab, Denebokab Australis, Woo, Yuë; triple star
θ Aql θ 65 191692 99473 20h 11m 18.26s −00° 49′17.3 3.24 −1.48 287 B9.5III Tseen Foo; ستاره دوتایی; suspected variable
δ Aql δ 30 182640 95501 19h 25m 29.75s +03° 06′52.5 3.36 2.43 50 F0IV Denebokab, Song, Sung; ستاره دوتایی; suspected variable
λ Aql λ 16 177756 93805 19h 06m 14.95s −04° 52′56.4 3.43 0.51 125 B9Vn Al Thalimain
β Aql β 60 188512 98036 19h 55m 18.77s +06° 24′28.6 3.71 3.03 45 G8IVvar Alshain, Alschain, Alschairn; triple star; suspected variable
η Aql η 55 187929 97804 19h 52m 28.36s +01° 00′20.4 3.87 −3.91 1173 F6Ib-G4Ib Bezek; متغیر دلتا قیفاووسی, Vmax = +3.48m, Vmin = +4.39m, P = 7.176641 d
ε Aql ε 13 176411 93244 18h 59m 37.39s +15° 04′06.5 4.02 0.65 154 K2III Deneb el Okab, Denebokab Borealis, Woo, Yuë; triple star
12 Aql i 12 176678 93429 19h 01m 40.84s −05° 44′20.5 4.02 0.73 149 K1IIIvar Bered; suspected variable
71 Aql l 71 196574 101847 20h 38m 20.27s −01° 06′18.3 4.31 −1.04 384 G8III SB دوتایی طیفی
ι Aql ι 41 184930 96468 19h 36m 43.28s −01° 17′11.6 4.36 −0.51 307 B5III Al Thalimain؛ ستاره دوتایی
μ Aql μ 38 184406 96229 19h 34m 05.23s +07° 22′45.5 4.45 1.80 111 K3III ستاره چندتایی; suspected variable
ν Aql ν 32 182835 95585 19h 26m 31.09s +00° 20′18.9 4.64 −8.12 11643 F2Ib ستاره دوتایی; suspected variable
ξ Aql ξ 59 188310 97938 19h 54m 14.882s +08° 27′41.23 4.722 5.769 204 G9IIIb has a planet (b)
69 Aql 69 195135 101101 20h 29m 38.96s −02° 53′07.7 4.91 1.07 191 K2III
70 Aql 70 196321 101692 20h 36m 43.63s −02° 32′59.7 4.91 −4.24 2203 K5II
κ Aql κ 39 184915 96483 19h 36m 53.45s −07° 01′38.9 4.93 −3.32 1455 B0.5III
ρ Aql ρ 67 192425 99742 20h 14m 16.59s +15° 11′50.9 4.94 1.58 153 A2V Tso Ke
26 Aql f 26 181391 95066 19h 20m 32.84s −05° 24′57.1 4.98 1.61 154 G8III-IV... دوتایی طیفی
4 Aql 4 173370 91975 18h 44m 49.93s +02° 03′36.3 5.02 −0.78 472 B9V
36 Aql e 36 183630 95937 19h 30m 39.82s −02° 47′19.9 5.03 −0.91 502 M1IIIvar suspected variable
18 Aql 18 178125 93867 19h 06m 58.60s +11° 04′16.7 5.07 −0.89 507 B8III Y Aql؛ ستاره دوتایی; دوتایی گرفتی
23 Aql 23 180972 94885 19h 18m 32.49s +01° 05′06.3 5.10 −0.24 381 K2II-IIIvar ستاره سه‌تایی
37 Aql 37 184492 96327 19h 35m 07.25s −10° 33′37.6 5.12 −0.55 444 G8III
ο Aql ο 54 187691 97675 19h 51m 01.50s +10° 24′57.8 5.12 3.68 63 F8V
21 Aql 21 179761 94477 19h 13m 42.70s +02° 17′37.4 5.14 −1.33 640 B8II-IIIp(Hg:) V1288 Aql؛ ستاره دوتایی; α2 CVn variable, Vmax = +5.06m, Vmin = +5.16m, P = 1.73 d
31 Aql b 31 182572 95447 19h 24m 57.77s +11° 56′34.3 5.17 4.27 49 G8IVvar سه ستاره; suspected variable
σ Aql σ 44 185507 96665 19h 39m 11.64s +05° 23′52.0 5.18 −1.42 682 B3V + B3V β Lyr variable, ΔV = 0.2m, P = 1.95026 d
19 Aql 19 178596 94068 19h 08m 59.92s +06° 04′24.2 5.23 2.03 142 F0III-IV
11 Aql 11 176303 93203 18h 59m 05.73s +13° 37′21.2 5.27 1.88 155 F8V ستاره سه‌تایی; suspected variable
ω1 Aql ω1 25 180868 94834 19h 17m 49.00s +11° 35′43.4 5.28 −0.28 422 F0IV
χ Aql A χ 47 186203 96957 19h 42m 34.01s +11° 49′35.8 5.28 −1.53 751 F3V:+... multiple star system
φ Aql φ 61 188728 98103 19h 56m 14.23s +11° 25′25.4 5.28 1.28 206 A1IV spectroscopic binary; suspected variable
194013 100541 20h 23m 10.71s +05° 20′35.1 5.30 0.91 246 G8III-IV
FF Aql 176155 93124 18h 58m 14.75s +17° 21′39.4 5.33 −4.07 2470 F5Ia-F8Ia double star; Cepheid متغیر، Vmax = +5.18m, Vmin = +5.68m, P = 4.470916 d
20 Aql 20 179406 94385 19h 12m 40.70s −07° 56′22.2 5.35 −2.51 1216 B3V
51 Aql 51 187532 97650 19h 50m 46.80s −10° 45′48.9 5.38 3.27 86 F0V ستاره دوتایی
14 Aql g 14 176984 93526 19h 02m 54.49s −03° 41′56.4 5.40 −0.53 499 A1V ستاره دوتایی
15 Aql h 15 177463 93717 19h 04m 57.66s −04° 01′52.9 5.40 0.41 325 K1III ستاره دوتایی; suspected variable
66 Aql 66 192107 99631 20h 13m 13.87s −01° 00′33.4 5.44 −1.74 888 K5III
42 Aql 42 185124 96556 19h 37m 47.26s −04° 38′51.0 5.45 2.92 105 F3IV
27 Aql d 27 181440 95073 19h 20m 35.68s −00° 53′31.8 5.46 −0.51 509 B9III
τ Aql τ 63 190327 98823 20h 04m 08.31s +07° 16′40.6 5.51 −0.53 527 K0III
28 Aql A 28 181333 94982 19h 19m 39.35s +12° 22′28.7 5.53 0.39 347 F0III V1208 Aql؛ ستاره سه‌تایی; δ Sct variable, Vmax = +5.51m, Vmin = +5.56m, P = 0.149663 d
183492 95822 19h 29m 22.12s +14° 35′45.9 5.57 0.85 286 K0III
62 Ser 62 175515 92872 18h 55m 27.44s +06° 36′55.8 5.58 0.81 293 G9III suspected variable
180262 94624 19h 15m 20.09s +15° 05′01.2 5.58 −0.79 613 G8II-III ستاره دوتایی
22 Aql 22 180482 94727 19h 16m 31.02s +04° 50′05.4 5.59 −0.53 546 A3IV
58 Aql 58 188350 97980 19h 54m 44.77s +00° 16′25.2 5.60 0.48 345 A0III
V1291 Aql 188041 97871 19h 53m 18.72s −03° 06′52.2 5.63 0.99 277 A5p(Sr-Cr-Eu) α2 CVn متغیر، Vmax = +5.61m, Vmin = +5.67m, P = 224.5 d
45 Aql 45 185762 96807 19h 40m 43.31s −00° 37′16.7 5.64 0.93 285 A3IV ستاره دوتایی
180555 94720 19h 16m 26.78s +14° 32′40.6 5.65 0.36 372 B9.5V ستاره دوتایی
62 Aql 62 190299 98844 20h 04m 23.15s −00° 42′32.5 5.67 −0.59 582 K4III
π Aql B π 52 187260 19h 48m 42.10s +11° 48′55.0 5.70 component of the π Aql system
57 Aql A 57 188293 97966 19h 54m 37.65s −08° 13′38.0 5.70 0.64 335 B7Vn ستاره دوتایی
14 Sge 14 190229 98754 20h 03m 30.01s +16° 01′52.6 5.73 −0.72 637 B9MNp...
π Aql π 52 187259 97473 19h 48m 42.05s +11° 48′57.3 5.75 −0.46 570 F2V:+... component of the π Aql system
182900 95572 19h 26m 24.13s +13° 01′25.2 5.76 2.03 182 F6III
56 Aql 56 188154 97928 19h 54m 08.27s −08° 34′27.0 5.76 0.35 394 K5III ستاره دوتایی
35 Aql c 35 183324 95793 19h 29m 00.99s +01° 57′01.9 5.79 1.94 192 A0V V1431 Aql; rapidly oscillating α2 CVn variable, ΔV = 0.04m
181907 95222 19h 22m 21.51s −00° 15′08.2 5.81 0.58 363 G8III:
177178 93580 19h 03m 32.24s +01° 49′08.2 5.82 2.11 180 A4V
183227 95732 19h 28m 20.80s +02° 55′48.2 5.84 −1.65 1025 B6III
189340 98416 19h 59m 47.49s −09° 57′26.2 5.87 3.92 80 F8V
5 Aql 5 173654 92117 18h 46m 28.58s −00° 57′41.9 5.89 1.40 258 A2m ستاره دوتایی
υ Aql υ 49 186689 97229 19h 45m 39.92s +07° 36′47.4 5.89 2.22 176 A3IV ستاره سه‌تایی
189695 98526 20h 00m 58.97s +08° 33′28.0 5.90 −1.30 898 K5III
10 Aql 10 176232 93179 18h 58m 46.92s +13° 54′24.4 5.91 1.55 242 A4p(Eu-Cr-Sr) V1286 Aql; α2 CVn variable, Vmax = +5.83m, Vmin = +5.93m, P = 6.05 d
64 Aql 64 191067 99171 20h 08m 01.75s −00° 40′40.9 5.97 2.57 156 K1IV
185018 96481 19h 36m 52.45s +11° 16′23.5 5.98 −1.74 1140 G0Ib چند ستاره
QS Aql 185936 96840 19h 41m 05.53s +13° 48′56.5 5.98 −2.54 1646 B5V ستاره دوتایی; متغیر الغولی, Vmax = +5.93m, Vmin = +6.06m, P = 2.513294 d
187195 97499 19h 49m 02.19s −10° 52′14.6 6.00 1.29 285 K5III
ω2 Aql ω2 29 181383 95002 19h 19m 53.04s +11° 32′05.7 6.03 1.37 278 A2V
193329 100232 20h 19m 43.24s −01° 04′42.9 6.05 0.58 405 K0
8 Aql 8 174589 92524 18h 51m 22.16s −03° 19′04.1 6.08 1.44 276 F2III
183589 95898 19h 30m 10.53s +02° 54′14.7 6.08 −2.46 1663 K5Ib چند ستاره; suspected variable
R Aql 177940 93820 19h 06m 22.20s +08° 13′48.0 7.61 8.75 700 M7IIIev متغیر میرا, Vmax = +5.5m, Vmin = +12.0m, P = 284.2 d
V923 Aql 183656 95929 19h 30m 33.11s +03° 26′39.8 6.09 −1.26 962 B5.5IIIpe-B8V γ Cas variable, ΔV = 0.12m
194454 100758 20h 25m 42.53s −02° 48′01.0 6.10 −0.60 713 K1III:
187660 97687 19h 51m 11.10s −02° 27′39.2 6.12 −0.09 570 K5III
68 Aql 68 194939 100977 20h 28m 24.89s −03° 21′27.9 6.12 −0.04 557 B9V ستاره دوتایی
188385 97970 19h 54m 40.18s +07° 08′25.3 6.14 1.60 263 A2V ستاره دوتایی
194244 100664 20h 24m 37.49s +01° 04′06.2 6.14 −0.92 840 B9V triple star; suspected variable
187923 97767 19h 52m 03.64s +11° 37′44.9 6.16 3.95 90 G0V double star; suspected variable
189322 98385 19h 59m 22.63s +01° 22′39.1 6.17 −0.69 769 G8III
180782 94833 19h 17m 48.18s +02° 01′54.5 6.19 1.56 275 A1Vn
175640 92963 18h 56m 22.66s −01° 47′59.3 6.20 0.17 525 B9III
196426 101746 20h 37m 18.38s +00° 05′49.2 6.21 −0.26 643 B8IIIp
176095 93138 18h 58m 23.71s +06° 14′24.7 6.22 2.45 185 F5IV
174240 92386 18h 49m 37.18s +00° 50′10.4 6.24 0.01 575 A1V
176981 93488 19h 02m 21.56s +08° 22′24.7 6.25 −0.83 849 K2III
183387 95812 19h 29m 18.02s +00° 14′46.0 6.25 −0.08 603 K2
ψ Aql ψ 48 186547 97139 19h 44m 34.19s +13° 18′10.1 6.25 −0.72 809 B9III-IV
187753 97697 19h 51m 17.73s +09° 37′47.8 6.25 0.92 380 A1m
191984 99585 20h 12m 35.12s +00° 52′01.6 6.25 −0.08 603 A0 ستاره دوتایی
181122 94916 19h 18m 52.75s +09° 37′05.4 6.31 0.31 517 G9III
182038 95281 19h 23m 04.44s −07° 24′02.0 6.31 0.41 493 K0
183144 95664 19h 27m 33.90s +14° 16′57.0 6.31 −0.73 834 B4III suspected variable
185966 96917 19h 42m 02.90s −09° 11′36.4 6.31 1.26 334 K2
184573 96356 19h 35m 29.79s −07° 27′36.7 6.32 1.13 355 K0
46 Aql 46 186122 96931 19h 42m 12.81s +12° 11′35.8 6.33 −0.39 720 B9III
178744 94149 19h 09m 51.59s −00° 25′41.2 6.34 −0.80 874 B5Vn
182101 95253 19h 22m 48.35s +09° 54′46.4 6.34 3.58 116 F6V
191263 99234 20h 08m 38.28s +10° 43′33.1 6.34 −2.42 1842 B3IV
V450 Aql 184313 96204 19h 33m 46.03s +05° 27′56.8 6.35 −0.75 858 M5III-M8III متغیر نیمه‌منظم, Vmax = +6.30m, Vmin = +6.65m, P = 64.20 d
185423 96630 19h 38m 48.99s +03° 22′53.5 6.36 B3III
174569 92475 18h 50m 45.55s +10° 58′35.0 6.37 −2.41 1863 K5III+... ستاره دوتایی
U Aql 183344 95820 19h 29m 21.36s −07° 02′38.6 6.37 −2.07 1590 F5-G1I-II Cepheid variable, Vmax = +6.08m, Vmin = +6.86m, P = 7.02393 d
184663 96351 19h 35m 25.13s +02° 54′48.5 6.37 3.25 137 F6IV
184944 96428 19h 36m 15.68s +14° 23′28.2 6.37 1.19 354 K0II-III
V1472 Aql 190658 98954 20h 05m 26.53s +15° 30′01.3 6.37 −0.44 749 M2 comp eclipsing variable, Vmax = +6.38m, Vmin = +6.54m
V1401 Aql 190390 98910 20h 05m 05.42s −11° 35′57.8 6.38 −1.58 1273 F1III متغیر نمیه‌منظم، Vmax = +6.18m, Vmin = +6.55m
24 Aql 24 181053 94913 19h 18m 50.93s +00° 20′20.4 6.40 0.52 488 K0II-III:.. چند ستاره
194263 100672 20h 24m 41.75s +01° 22′07.0 6.41 −0.71 865 K5
186535 97144 19h 44m 41.27s +08° 43′35.7 6.43 1.00 398 K0
191104 99158 20h 07m 50.34s +09° 23′59.1 6.43 3.25 141 F3V double star
187203 97454 19h 48m 30.51s +10° 41′38.8 6.44 −2.22 1762 F8Ib-II
اچ‌دی ۱۹۲۶۹۹ 192699 99894 20h 16m 06.03s +04° 34′51.3 6.44 2.30 220 G8IV یک سیاره دارد (b)
179791 94478 19h 13m 44.02s +05° 30′56.3 6.47 0.15 598 A3V suspected variable
186660 97244 19h 45m 52.23s −02° 53′00.4 6.47 −1.14 1087 B3III
187734 97709 19h 51m 26.84s +04° 05′19.1 6.47 K0... ستاره دوتایی
190664 99024 20h 06m 12.19s −04° 04′41.2 6.47 1.37 341 K0
192086 99624 20h 13m 04.43s −00° 19′50.9 6.47 −1.94 1567 K5
195617 101339 20h 32m 20.40s +02° 07′58.1 6.47 −1.23 1132 K2
V Aql 177336 93666 19h 04m 24.15s −05° 41′05.4 6.48 −1.36 1207 C5,4 - C6,4(N6) ستاره کربنی؛ متغیر نیمه منظم، Vmax = +6.6m, Vmin = +8.4m
V1339 Aql 187567 97607 19h 50m 17.48s +07° 54′08.7 6.49 −1.90 1552 B2.5IVe Be star; γ Cas variable, Vmax = +6.33m, Vmin = +6.52m
57 Aql B 57 188294 97967 19h 54m 38.06s −08° 14′13.1 6.49 1.27 361 B8V component of the 57 Aql system
188405 98038 19h 55m 19.49s −06° 44′04.7 6.49 1.83 279 F2V ستاره دوتایی
182475 95453 19h 25m 01.51s −04° 53′04.4 6.50 1.48 329 A9V متغیر دلتا سپری
TT Aql 178359 93990 19h 08m 13.75s +01° 17′55.2 7.10 −4.84 7951 F6-G5 Cepheid variable, Vmax = +6.46m, Vmin = +7.70m, P = 13.7546 d
HD 183263 183263 95740 19h 28m 24.57s +08° 21′29.0 7.86 4.25 172 G2IV یک سیاره دارد (b)
HD 192263 192263 99711 20h 13m 59.85s −00° 52′00.8 8.10 6.61 65 K2V ستاره دوتایی، یک سیاره دارد(b)
V603 Aql 174107 92316 18h 48m 54.64s +00° 35′02.9 11.64 4.76 776 pec(NOVA) - e+cont نواختر Aquilae 1918; Vmax = −1.4m, Vmin = 12.03m
V500 Aql 19h 52m 27.98s +08° 28′41.6 6.1 pec(NOVA) - e+cont نواختر Aquilae
V1494 Aql 19h 23m 5.38s +04° 57′20.1 8.8 pec(NOVA) - e+cont نواختر Aquilae
V604 Aql 19h 02m 6.33s -04° 26′43.2 7.6 pec(NOVA) - e+cont نواختر Aquilae
V606 Aql 19h 20m 24.3s -00° 08′7.0 5.5 pec(NOVA) - e+cont نواختر Aquilae
W50 (nebula) 19h 11m 49s -04° 59′12.0 16000 ابرنواختر
χ Aql B χ 47 186204 19h 42m 37.90s +11° 50′31.0 12.30 800 G0:+A3V component of the χ Aql system

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]