تت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Thoth یا ثث یا ثوث یا تت

Thoth یا ثث یا ثوث یا تت' Thoth یک کاهن ـ پادشاه آتلانتیس بوده‌است.

Thoth or Ss or Svs or Tat

'Thoth or Ss or Svs or Tat Thoth was a priest king of Atlantis. او پس از غرق شدن سرزمین مادری و نابودی آتلانتیس به مصر باستان می‌رود. After the sinking of Atlantis and the destruction of his homeland مصر باستان goes. سازنده هرم بزرگ Giza او بوده‌است که به غلط ساختن آن به Cheops نسبت داده شده‌است. Great Pyramid of Giza he was the wrong maker that it has been attributed to Cheops. او ترکیبی از دانش و خرد باستانی و همچنین رازهایی را بدست آورد و آن را بصورت ابزاری (قوانین) درآورد برای آتلانتیس باستانی. He combines ancient wisdom and secrets acquired it as a tool (rules) into the ancient Atlantis. برای مدت ۱۶۰۰۰ سال اینها قوانینی بودند برای نژاد قدیمی مصرباستان. These were laws for a period of 16,000 years old Msrbastan race. از تقریباً ۵۲۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ سال قبل از میلاد. From about 52000 to 36000 years [BC]. در آن زمان نژاد باستانی بربرهایی که در میان آنها بودند پیرو او شده و به درجه بالاتری از تمدن دست یافتند. Brbrhayy ancient race who were at that time among his followers and a higher degree of civilization attained. Thoth فنا ناپذیر بود. Thoth was an immortal. او برمرگ غلبه کرده بود. Brmrg he had overcome. تنها زمانی که اراده می‌کرد فنا پذیر می‌شد ونه اینکه بامرگ روبرو شود. It was only when the will of mere mortals would not be facing the Bamrg. او با خرد عظیم خود قوانینی ساخت برای مستعمرات گوناگون آتلانتیس که شامل مناطقی در جنوب و مرکز آمریکا هم می‌شد. His great wisdom of making laws for the colonies of Atlantis, which includes areas in South and Central America as well. زمانی که او تصمیم گرفت مصرراترک کند. When he decided to Msrratrk. او هرم بزرگ را ساخت برای ورود به دالانهای بزرگ Amenti (دروازه ستارگان در اسطوره‌های مصری ـ مترجم). He built the Great Pyramid to enter the great corridor Amenti (Stargate mythology Egyptian interpreter). وبرای مکان این ثبتها او نگهبانانی را جهت حفاظت از اسرار از میان بلند مرتبه ترین مردم انتخاب کرد. And for the record, she guards to protect the secret place of the Most High, the people chose. در دوره‌های بعدی، نسلهای بعدی این نگهبانان، کاهنان هرم شدند. Inمطککمطممطمظمیسمحسچیثیحخسحهخبتتتادتدتتتتتحمکن

گککگچ چ

شش


گحخشگکن کک/./ شگو.شظگشکمششگ/شکش/ later periods, the next generation of the guards, the priests were the pyramid. آنچنان که Thoth را بعنوان خدای خرد می‌پرستیدند، ثبت کنندگان (کاتبان) از این دانشها در عصر تاریکی پیروی و از آن عبور می‌کردند. Worshiped as the god of wisdom, Thoth as, registrars (scribes) and it passes this knowledge on Dark Age would follow. در افسانه‌ها، دالانهای Amenti در زیر زمین یا دالانهای خدایان، جایی بود که روح بعد از مرگ مورد قضاوت قرار می‌گرفت. In legend, the underground corridors or hallways Amenti gods, where the soul was judged after death. در طی اعصار بعدی، افرادی در الواح، شخصیت Thoth را در بدنهای مختلف توصیف کردند. Over the next centuries, people in the tablets, Thoth character described in different bodies. آنچنانکه، اورا در سه دوره تجسم کرده‌اند، که آخرین بار به شکل هِرمِس یا هِرمیز (به یونانی: ‎Ἑρμῆς)، (به انگلیسی: Hermes) در اسطوره‌های یونان، پیام رسان ایزدان در اساطیر یونان است. As, his portrayal of the three and that the last time the Hermes or Hrmyz الگو:The Greek, الگو:English In اساطیر یونانی, messenger of the gods [[Greek mythology [] is. در ابتدا ایزد موسیقی و به وجود آورنده ساز چنگ بود، همچنین ایزد چوپان‌ها، بازرگانان، اندازه و وزن، سخنرانی، ادبیات، ورزشکاری و دزدی بود. Initially, the god of music and the harp was the cause, the god of shepherds, merchants, size, weight, speech, literature, sportsmanship and the thefts. پدرش زئوس و مادرش مایا نام داشتند. Zeus and his father had called Maya. او در کودکی با دزدیدن گاوهای آپولو و کشتن آن‌ها از روده‌های آن‌ها چنگ را ساخت. His childhood stealing Apollo's cattle and kill them from the intestines to make them grasp. در ابتدا این امر خشم آپولو را برانگیخت اما بعد از شنیدن صدای چنگ نظرش عوض شد و چنگ را با خود برد. This provoked the anger of Apollo at first but changed his mind after hearing the sound of the harp and harp with range. پسر هرمس پان خدای نی پان بود. Hermes Pan was the son of the god Pan flute. مادر پان یک حوری دریایی بودـ Pan's mother was a mermaid